Katalog ECTS

Historia sztuki

Pedagog: dr Zofia Krasnopolska- Wesner

Pole Opis
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Ocena końcowa jest wypadkową ogólnej postawy studenta na zajęciach: obecności, aktywności w trakcie zajęć oraz oceny egzaminu. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywny wynik egzaminu pisemnego po drugim semestrze dotyczącego odnośnej problematyki (na podstawie wykładów oraz podanych lektur), ze szczególnym uwzględnieniem dzieł i zagadnień prezentowanych na zajęciach.

opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historią sztuki europejskiej od starożytności po wiek XX ze wskazaniem na rolę, jaką dyscyplina ta odgrywa w badaniach historycznych oraz nabycie podstawowych umiejętności w zakresie rozpoznawania stylów i analizy dzieł sztuki. Zakres merytoryczny dotyczy historii architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki oraz rzemiosła artystycznego.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Wykład problemowy połączony z analizą dzieł sztuki poszczególnych, pokaz

zakres tematów

Na wykładzie omówione zostaną kolejne epoki w dziejach sztuki europejskiej (od starożytnej Grecji i Rzymu, poprzez średniowiecze, renesans i manieryzm, barok, klasycyzm, wiek XIX i wiek XX do postmodernizmu). Zostaną zaprezentowane najważniejsze dzieła malarstwa, rzeźby i architektury, a także omówione ogólne cechy każdego stylu, wraz z kontekstami kulturowymi kreującymi oblicze danej epoki (historia, literatura, religia, sytuacja społeczna itp.).

sposób zaliczenia zaliczenie;
literatura

Literatura podstawowa:

Sztuka świata t. I-III, Warszawa 1989-1996

Białostocki Jan, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery, Warszawa 2001

Gombrich Ernst, O sztuce, Warszawa 1997

Pevsner Nicolaus, Historia architektury europejskiej, Warszawa 1976

Piwocki Ksawery, Dzieje sztuki w zarysie t. I-III, Warszawa 1977

Watkin David, Historia architektury zachodniej, Warszawa 2001

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

brak

założenia wstępne

brak

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

posiada umiejętności  samooceny jest zdolny do budowania konstruktywnej krytyki w oparciu o różnorodność artystycznych postaw i ich indywidualnego charakteru

K K05

Jest zdolny do definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe i etyczne

K K06
umiejętności
opiskod

ma umiejętności integrowania środków języka graficznego (słowa i obrazy), kojarzenia i przenoszenia znaczeń, metaforycznego myślenia w przedstawianiu pojęć

K U07

posiada umiejętność formułowania typowych wypowiedzi pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z różnymi dziedzinami twórczości plastycznej

K U15

wykazuje umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

K U16
wiedza
opiskod

posiada wiedzę o stylach w sztuce na przestrzeni historii, zna i potrafi dotrzeć do niezbędnych informacji (książki, nagrania, materiały naukowe)

K W04

rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje pomiędzy stylami w sztuce a tradycjami twórczymi

K W05

ma ogólnoplastyczną wiedzę z zakresu teorii rysunku, malarstwa, rzeźby itp.

K W10


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Grafika Projektowa s.2 o 16 1 W 16h
W [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10178