Katalog ECTS

Informatyka

Pedagog: mgr Mateusz Żywicki

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

Ocenie poddane zostają jakość i rzetelność realizowanych ćwiczeń i zadań, oraz wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu realizowanego materiału, a także zaangażowanie i aktywność na zajęciach.

opis przedmiotu

• Cel poznawczy:

Wiedza z zakresu pracy z wybranymi programami z pakietu firmy Adobe: Illustrator, InDesign i Photoshop, oraz podstawowe wiadomości na temat najczęściej używanych przestrzeni barwnych.

 

• Cel kształcący:

Umiejętność pracy w środowisku cyfrowym; umiejętność przygotowywania plików na różne potrzeby projektowe.

 

• Cel praktyczny: Umiejętność płynnej pracy w środowisku komputerowym przy wykorzystaniu pakietu Adobe, która stanowić będzie podstawy do dalszego kształcenia w zakresie sztuk wizualnych w kolejnych latach nauki.

skrócony opis przedmiotu

Przygotowanie studentów do pracy z wybranymi programami z pakietu firmy Adobe, oraz nauka podstawowych zagadnień z zakresu pracy w środowisku cyfrowym.

sposób realizacji przedmiotu

W ramach przedmiotu prowadzone są naprzemiennie wykłady zawierające prezentacje multimedialne, ćwiczenia praktyczne, oraz zadania sprawdzające poziom umiejętności.

zakres tematów

1. Formaty plików graficznych:

• różnice między grafiką wektorową, a rastrową

• formaty zapisu i eksportu plików, oraz możliwości ich wykorzystania

• przeznaczenie poszczególnych formatów

 

2. Przestrzenie barwne, różnice w wykorzystaniu i przygotowanie oprogramowania do pracy w przestrzeni RGB i CMYK.

 

3. Fonty: różnice w formatach i możliwości projektowe.

 

4. Nauka pracy z programami z pakietu Adobe:

• tworzenie i optymalizacja procesów projektowyc

• przyswajanie skrótów klawiaturowych

a) Illustrator: tworzenie i edycja grafiki wektorowej

b) InDesign: skład i łamanie tekstu i praca z publikacją zawierającą obrazy

c) Photoshop: tworzenie i edycja grafiki i zdjęć na potrzeby druku i sieci

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Kwartalnik 2+3D
http://kursownik.pl

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

• Podstawy obsługi systemu operacyjnego Windows

założenia wstępne

brak

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

1: realizuje własne koncepcje i działanie projektowe będąc świadomy różnorodności stylistycznej w oparciu o dobrą organizację pracy własnej

2: w sposób świadomy umie zaprezentować własną działalność projektową

G_K02+, G_K10+
umiejętności
opiskod

Umiejętność pracy w środowisku cyfrowym z wykorzystaniem wybranych programów z pakietu Adobe

1: ma uporządkowaną wiedzę z zakresu makro i mikro-typografii: zna technikę składu, formatowania, łamania tekstu; zna technikę makietowania (layout); narzędzia programistyczne oraz programy do tworzenia publikacji dla poligrafii; zna technikę przygotowania publikacji do druku

2: ma podstawową wiedzę w zakresie zjawisk medialnych, podstaw animacji cyfrowej / podstawy montażu cyfrowego


G_W11, G_W12
wiedza
opiskod

Znajomość aktualnych trendów i styli projektowych, podstawy wiedzy z zakresu projektowania na potrzeby środowiska cyfrowego

1: posiada zdolność rozwiązywania podstawowych problemów projektowych oraz umiejętność formułowania, różnicowania i edycji wypowiedzi artystycznej właściwymi narzędziami i technologiami

2: opanował metodologię projektowania oraz warsztat technologiczny niezbędny do realizacji różnych przedsięwzięć projektowych właściwych dla uprawianej dyscypliny sztuki

GU_03, GU_08+


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Grafika Projektowa s.2 o 24 2 Ćw 24h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10179