Katalog ECTS

Fotografia

Pedagog: mgr Andrzej Leszczyński

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

zaliczenie z oceną

Na ocenę dostateczną
50% obecności na zajęciach
realizacja ćwiczeń podstawowych
konsultacje realizacji zadań

Na ocenę dobrą
80% obecności na zajęciach
kreatywna realizacja ćwiczeń podstawowych
konsultacje realizacji zadań

Na ocenę bardzo dobrą
80% obecności na zajęciach
kreatywna realizacja ćwiczeń z elementami artystyczno-projektowymi
konsultacje realizacji zadań

opis przedmiotu

cel poznawczy: podstawowa wiedza techniczna z fotografii i obrazowania fotograficznego
cel kształtujący: studenci poznają zasady i funkcje aparatu fotograficznego klasycznego i cyfrowego. Nabywają umiejętności stosowania opcji ekspozycji, zniekształcenia perspektywy, zasad kompozycji, metod postprodukcji.
cel praktyczny: swobodne stosowanie medium fotograficznego w zastosowaniach kreacji multimedialnych

skrócony opis przedmiotu

Obrazowanie fotograficzne w ćwiczeniach.
Zajęcia mają charakter praktyczny i odwołują się do dotychczasowych doświadczeń osobistych studentów.

sposób realizacji przedmiotu
  1. Podstawy fotografii
  2. Fotografia cyfrowa i klasyczna
  3. Aparat fotograficzny i materiały
    ćwiczenia:
  4. Technika oświetlenia i ekspozycji
  5. Podstawowa obsługa kamery - świadome operowanie fotograficznymi środkami wyrazu
  6. Kompozycja obrazu fotograficznego
zakres tematów

zadanie 1
Fotografia otworkowa. Świat imaginacji. Technika tradycyjna.

zadanie 2
Aranżacja teatru cieni - kulminacyjna scena dowolnego zjawiska, dramatu, epiki.

zadanie 3
Dwuznaczność obrazu - realizacje.

zadanie 4
Krajobraz - aranżacja w studio. Organizacja planu podkreślająca przestrzeń z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku.

zadanie 5
Cykl, multiplikacja 2-5 zdjęciowa. Fotografia kreacyjna "Relacja z niewidzialnego" zapis elektroniczny.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

technika fotografowania:
www.fotopolis.pl
www.fotografuj.pl
www.szerokikadr.pl/poradnik


inspiracje obrazowania:
Czartoryska Urszula, Przygody plastyczne fotografii, Słowo Obraz Teoria 2002
Obrazy i obrazowanie w dobie mediów elektronicznych, pod red. Violetty Sajkiewicz, Katowice: ASP Muzeum Śląskie 2010
Stiegler Bernard, Obrazy w fotografii: album metafor fotograficznych, przekład Joanna Czudec, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas" 2009

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zdanie egzaminu wstępnego na studia.
Zaliczenia semestralne.

założenia wstępne

- konsultacje co miesiąc
- prace zaliczeniowe i propozycje zobrazowania - odpowiedź na postawione zadanie

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

 realizuje własne działanie artystyczne poprzez doświadczenia pozyskane w całym okresie swojej aktywności nie tylko artystycznej

K_K01

jest zdolny do definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe i etyczne

K_K06

w sposób świadomy umie zaprezentować własną działalność artystyczną

K_K09
umiejętności
opiskod

umie podejmować samodzielnie decyzje w zakresie realizacji prac artystycznych w dowolnej technice rysunku, grafiki artystycznej, grafiki projektowej lub wypracowanej technice autorskiej

K_U01

posiada zdolność rozwiązywania podstawowych problemów projektowych oraz umiejętność formułowania, różnicowania i edycji wypowiedzi artystycznej właściwymi narzędziami i technologiami

K_U03

potrafi zastosować elektroniczne narzędzia rejestrowania, wytwarzania i powielania obrazu w kreacji artystycznej; potrafi wykorzystać zdigitalizowany materiał i wykonać autorski projekt lub zadanie zlecone

K_U04

ma umiejętności integrowania środków języka graficznego (słowa i obrazy), kojarzenia i przenoszenia znaczeń, metaforycznego myślenia w przedstawianiu pojęć

K_U07

potrafi samodzielnie wykonać fotografię w technice analogowej i cyfrowej oraz postrzega fotografię jako narzędzie, które można alternatywnie wprowadzić w obszar działań plastycznych, poddać rozmaitym zabiegom w ramach obróbki chemicznej, komputerowej lub w celu kreacji dzieła intermedialnego

K_U10

posiada umiejętności, które w oparciu o cechy indywidualne (intuicja, wyobraźnia) pozwalają realizować indywidualne zamierzenia artystyczne

K_U12
wiedza
opiskod

ma ogólnoplastyczną wiedzę z zakresu teorii rysunku, malarstwa, rzeźby itp.

K_W10

posiada wiedzę do rozpoznania i zdefiniowania wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania

K_W13


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Grafika Projektowa s.3 o 16 1 Ćw 16h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10191