Katalog ECTS

Rysunek

Pedagog: prof. Janusz Akermann

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Ocena pracy studenta jaest wypadkową jego ogólnej postawy, obecności i aktywności w trakcie zajęć, a przede wszystkim kreatywności, pracowitości oraz zainteresowaniem przedmiotem studiów. Praktyczne metody oceny pracy studenta: podczas bieżących zajęć dokonywana jest korekta permanentna, co ma charakter oceniania ciągłego, sprawdzana jest obecność na zajęciach, kontrolowana jest terminowość realizowanych zadań oraz ich zgodność z przedstawionymi założeniami. Na pozytywną ocenę pracy studenta mają wpływ: osiągnięcie wszystkich założeń programowych, stuprocentowa obecność na zajęciach, duża samodzielność w zakresie warsztatowym oraz wykonanie prac na bardzo wysokim poziomie artystycznym i technicznym. Na negatywną ocenę pracy studenta mają wpływ: niepełna obecność na zajęciach, mała samodzielność warsztatowa oraz wykonanie prac o słabym poziomie technicznym i artystycznym oraz całkowity brak samodzielności warsztatowej połączony z brakiem pomysłów na wykonywanie własnych realizacji.

opis przedmiotu

Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie rysunku, poznanie i praktyczne stosowanie kreacji rysunkowej umożliwiające swobodną wypowiedź artystyczną formułowaną za pomocą artystycznych środków wyrazu. Głównym celem pracy ze studentami jest pobudzenie i stymulowanie indywidualnej świadomości twórczej w obrazie rysunkowym przy pomocy wcześniej poznanych technicznych właściwości. Zajęcia polegają na dokładnym omówieniu zaproponowanych studentom tematów, indywidualnych rozmów związanych z praktyczną realizacją poruszanych zagadnień, a także próbami indywidualnego pokonywania problemów formalno – technicznych. W ciągu kolejnych zajęć realizowane są bieżące konsultacje i dyskusje nad kolejnymi etapami powstawania prac, zaistniałymi problemami technicznymi i sposobami ich wyeliminowania, oraz nowymi pomysłami.

skrócony opis przedmiotu

Znajomość zasad konstruowania rysunku studyjnego; otwarta i poznawcza postawa, otwartość na eksperyment; świadomość nadrzędnego celu ćwiczeń i realizacji projektów rysunkowych.

sposób realizacji przedmiotu

Poznanie podstawowych pojęć z zakresu notacji rysunkowej; ugruntowanie podstawowych umiejętności warsztatu rysunkowego, ujmowania relacji przestrzennych na płaszczyźnie papieru; sprawne określanie proporcji ciała modela w procesie analizy – praca z modelem; wypracowanie modelu pracy indywidualnej obejmującego konieczne ćwiczenia z natury i poszukiwania własne w obrębie rysunku; wypracowanie potrzeby obserwacji zjawisk fzycznych występujących w przyrodzie jako podstawy rozumienia procesów i ewolucji form w środowisku wizualnym.

zakres tematów

Szybkie notacje rysunkowe, wypracowywanie swobody stawiania znaków rysunkowych; Studium modela obowiązkowe: dynamika układów ciała, ujęcie charakteru modela, nieskomplikowane skróty w opisie układu ciała modela; różnice pomiędzy walorem a światłocieniem, modelunek postaci; Przestrzenne konstruowanie brył i płaszczyzn w oparciu o prace domowe; Stosowanie różnego rodzaju perspektyw w rysunku; Zastosowanie różnorodnych technik rysunkowych i strategii realizacyjnych w oparciu o przygotowane pod tym katem tematy semestralne.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

1) Masters of Drawing, Wyd.:Feeria , ISBN:m978-88-81178-24-72) Sarah Simblet, Anatomia dla artystów,Wyd.: Arkady, ISBN:978-83-213-4283- 2) Sarah Simblet, Anatomia dla artystów,Wyd.: Arkady, ISBN:978-83-213-4283-2 3) E.H. Gombrich Pisma o sztuce i kulturze, Tytuł oryginału:The Essential Gombrich, Wyd.:UNIVERSITAS, ISBN:978-83-242-1609-3 4) Rottenberg Anda, Sztuka Polska 1945-2005. Wyd.: Stentor, ISBN: 83-89315-57-2 5) Pisma i witryny int.ernet: Arteon, Obieg, Notes na 6 tyg. (Fund. Bęc Zmiana), .

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zdanie egzaminu wstępnego na studia.

założenia wstępne

Znajomość zasad konstruowania rysunku studyjnego; otwarta i poznawcza postawa, otwartość na eksperyment; świadomość nadrzędnego celu ćwiczeń i realizacji projektów rysunkowych.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

realizuje własne działanie artystyczne poprzez doświadczenia pozyskane w całym okresie swojej aktywności nie tylko artystycznej, realizuje własne koncepcje i działanie artystyczne będąc świadomy różnorodności stylistycznej w oparciu o dobrą organizację pracy własnej, w sposób świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania, posiada umiejętności samooceny jest zdolny do budowania konstruktywnej krytyki w oparciu o różnorodność artystycznych postaw i ich indywidualnego charakteru, jest zdolny do definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe i etyczne

A1A_K01 A1A_K02 A1A_K03 A1A_K04 A1A_K06
umiejętności
opiskod

sprawnie posługuje się warsztatem rysunkowym i malarskim, potrafi wykorzystać je pomocniczo w grafice artystycznej i projektowej i w animacji, ponadto ma świadomość autonomicznych cech tych dyscyplin artystycznych i potrafi wyrazić własną, oryginalną koncepcję artystyczną oryginalną koncepcję artystyczną ma ugruntowane umiejętności w zakresie klasycznych form obrazowania: rysunku, malarstwa, rzeźby

A1A_U17 A1A_U18 A1A_U19
wiedza
opiskod

zna i potrafi dotrzeć do niezbędnych informacji (książki, nagrania, materiały naukowe) rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje pomiędzy stylami w sztuce a tradycjami twórczymi posiada orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w grafice i animacji, zna walory i możliwości wynikające z różnorodności technik graficznych, rysunkowych, malarskich i animacyjnych posiada wiedzę dotyczącą prawa autorskiego,

A1A_W10 A1A_W09 A1A_W11


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Grafika Projektowa s.3 o 24 3 Ćw 24h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10195