Katalog ECTS

Projektowanie ilustracyjne

Pedagog: mgr Antonina Buszewicz

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia projektowa podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Na podstawie zadanych ćwiczeń i obecności

opis przedmiotu

w tym:
Cel poznawczy: rozszerzenie wiedzy na temat swobody i celu ilustracji, nauka na temat budowania opowieści i dynamiki ilustacjii, nauka kompozycji i odpowiedniego kadrowania.
Cel kształcący: umiejętność przygotowania do druku i odpowiedniej edycji, umiejętność pracy przy użyciu różnorodnych narzędzi, umiejętność pracy na podstawie tekstu.
Cel praktyczny:nauka obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie pracy własnej , zespołowej i kolegów.

skrócony opis przedmiotu

Szlifowanie umiejętności ilustratorskich do różnorodnych celów artystycznych

sposób realizacji przedmiotu

Zajęcia w pracowni z korektą zadania do realizacji poza godzinami zajęć

zakres tematów

Ilustracja niedosłowna - interpretacja własna na temat zadanego hasła, inspiracja różną estetyką, inspiracja filmem/ rozpoznawalnym artefaktem kultury.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura -brak-
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

umiejętość posługiwania się narzędziami plastycznymi jak i umiejętność przygotowania projektu do druku.

założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

K_U06

K_U06

K_U07

K_U07
umiejętności
opiskod

umie podejmować samodzielnie decyzje w zakresie realizacji prac artystycznych w dowolnej technice rysunku, grafiki artystycznej, grafiki projektowej lub wypracowanej technice autorskiej
posiada umiejętność podejmowania problemów artystycznych, ich analizy i wyrażania
posiada zdolność rozwiązywania podstawowych problemów projektowych oraz umiejętność formułowania, różnicowania i edycji wypowiedzi artystycznej właściwymi narzędziami i technologiami
potrafi zastosować elektroniczne narzędzia rejestrowania, wytwarzania i powielania obrazu w kreacji artystycznej; potrafi wykorzystać zdigitalizowany materiał i wykonać autorski projekt lub zadanie zlecone
ma podstawowe umiejętności w zakresie wykorzystania technologii druku cyfrowego w grafice artystycznej i projektowej oraz fotografii

K_U05 K_U04 K_U03 K_U02 K_U01
wiedza
opiskod

posiada wiedzę o stylach w sztuce na przestrzeni historii, zna i potrafi dotrzeć do niezbędnych informacji (książki, nagrania, materiały naukowe)
rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje pomiędzy stylami w sztuce a tradycjami twórczymi
posiada orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w grafice i animacji, zna walory i możliwości wynikające z różnorodności technik graficznych i animacyjnych
ma ogólnoplastyczną wiedzę z zakresu teorii rysunku, malarstwa, rzeźby itp.
posiada wiedzę do rozpoznania i zdefiniowania wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania

 

K_W04 K_W05 K_W06 K_W10 K_W13


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Grafika Projektowa s.4 o 24 3 Ćw 24h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10197