Katalog ECTS

Projektowanie znaku

Pedagog: dr Adam Świerżewski

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Najważniejszym kryterium oceny studenta jest jego kreatywne podejście do realizowanych zadań. Na ocenę końcową wpływają również terminowość i umiejętność zaprezentowania projektu, oba czynniki mają wykształcić w studentach mechanizm profesjonalnego przygotowania prezentacji. Pod uwagę brane jest również zaangażowanie studenta, weryfikowane między innymi listą obecności.

opis przedmiotu

Zajęcia mają za zadanie (w formie konsultacji i ćwiczeń) w zakresie podstawowym:
- poznanie podstaw w zakresie projektowania znaków i elementów systemów identyfikacji wizualnej

- wykształcenie analitycznego i syntetycznego myślenia o obrazie

- rozbudowę umiejętności samodzielnego rozumienia własnych projektów i umiejętności przekazywania o nich informacji

 
skrócony opis przedmiotu

Projektowanie znaku

sposób realizacji przedmiotu

 

ćwiczenia/konsultacje

 

zakres tematów

Na semestr składa się od 1 do 2 wieloetapowych zadań.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

 ogólnopolski kwartalnik 2plus3d

- CZŁOWIEK I JEGO ZNAKI, Adrian Frutiger

- BRAND IDENTITY NOW! Julius Wiedemann

- CZEMU SŁUŻY GRAFIKA UŻYTKOWA? Alice Twemlow

- DESIGN I GRAFIKA DZISIAJ, Quentin Newark

- DOS LOGOS, Roland Muller, Robert Klanten, Nicolas Bourguin

- LOGO MONDO, Hitoshi Nagasawa

- Logo Design Love, David Airey

- www.ted.com

- www.alw.pl/logo

- www.logoorange.com

- www.metadesign.com

- www.red-dot.de

- www.logodesignlove.com/

- www.identityworks.com

- www.typografia.info/artykuly

- www.creativereview.co.uk/

- www.behance.net/   

 
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie wymagane

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczony I,II semestr.

założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Rozbudowa umiejętności samodzielnego rozumienia własnych projektów i umiejętności przekazywania o nich informacji.

umiejętności
opiskod

Wykształcenie analitycznego i  syntetycznego myślenia o obrazie.

wiedza
opiskod

Poznanie podstaw w zakresu projektowania znaków i elementów systemów identyfikacji wizualnej.Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Grafika Projektowa s.4 o 24 2 Ćw 24h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10204