Katalog ECTS

Liternictwo i typografia

Pedagog: mgr Piotr Białas

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Na ocenę i zaliczenie poszczególnych zadań w ciągu semestru składają się:

- obecność na zaliczeniu

- frekwencja

- aktywne uczestnictwo  w zajęciach i przeglądach śród-semestralnych

- spełnienie założeń poszczególnych zadań

- poziom wykonanego zadania

Na ocenę i zaliczenie końcowe składają się:

- obecność na zaliczeniu

- frekwencja

- aktywne uczestnictwo w zajęciach i przeglądach śród-semestralnych

- dostateczne spełnienie założeń poszczególnych zadań semestralnych

- poziom prezentacji zadań

 

opis przedmiotu

Cel poznawczy: podstawowa nomenklatura przedmiotu, podstawowa wiedza z zakresu historii przedmiotu; klasyfikacja krojów pism; znajomość literatury przedmiotu; znajomość podstawowych zagadnień z zakresu czytelności i funkcjonalności litery; podstawowa znajomość konstrukcji grafemu literniczego.

Cel kształcący: umiejętność posługiwania się i wykorzystywania stylu i budowy grafemu literniczego, umiejętność zestawiania krojów pism, podstawy konstrukcji layoutu, umiejętność formułowania autorskiej wypowiedzi plastycznej za pomocą litery, umiejętność kreowania czytelnego i funkcjonalnego projektu typograficznego bądź literniczego.

Cel praktyczny: umiejętności formułowania i przyjmowania krytyki, umiejętność poszukiwania i formułowania argumentów,  umiejętność uczestniczenia w dyskusji i pracy w grupie. 

skrócony opis przedmiotu

Systematyka, historia oraz konstrukcja litery; nomenklatura i podstawowe zagadnienia makro- i mikrotypografii w kontekście realizowanych projektów. Podstawy dtp.

 

sposób realizacji przedmiotu

 

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń z wykładami, bądź prezentacjami uzupełniającymi. W trakcie semestru studenci realizują dwa zadania poszerzone o jedno zadanie warsztatowe w pracowni. Zadania charakteryzuje gradacja trudności i złożoności. Poszczególne zadania są omawiane i komentowane w ramach dyskusje z udziałem całej grupy, bądź w formie indywidualnych konsultacji.  

zakres tematów

 

-Konstrukcja pojedynczej litery, wyrazu, wiersza, krótkiej kolumny tekstowej wraz z zagadnieniem świateł międzyliterowych, odstępów międzywyrazowych, interlinii oraz relacji tekstu 

do przestrzeni, w której funckjonuje i funkcji jaką ma pełnić.

-Analiza tekstu pod względem jego czytelności.

-Przegląd podstawowych zagadnień historycznych.

-Czym jest charakter i styl kroju pisma.

-Systematyka i funcjonalność krojów pism. 

-Podstawy dtp.

 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

 

Jost Hochuli, Detal w typografii, d2d.pl, Kraków 2009

Widzieć/wiedzieć, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2011

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zdany egzamin wstępny

 

założenia wstępne

 

Kreatywne i odważne podejście do realizowanych tematów.

Chęć rozwoju. Podstawowa znajomość programów graficznych.

 

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

realizuje własne koncepcje i działanie artystyczne będąc świadomy różnorodności stylistycznej w oparciu o dobrą organizację pracy własnej

G_K02

w sposób efektywny jest zdolny do wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocji oraz twórczej postawy do samodzielnego myślenia w celu rozwiązania problemów

G_K03

posiada umiejętności samooceny jest zdolny do budowania konstruktywnej krytyki w oparciu o różnorodność artystycznych postaw i ich indywidualnego charakteru

G_K05

wykazuje się umiejętnościami efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie

G_K07
umiejętności
opiskod

posiada zdolność rozwiązywania podstawowych problemów projektowych oraz umiejętność formułowania, różnicowania i edycji wypowiedzi artystycznej właściwymi narzędziami i technologiami

G_U02

jest przygotowany do zespołowej analizy problemów projektowych i współpracy w procesie ich rozwiązywania oraz współudziału w realizacji projektów

G_U03

potrafi zaprezentować własne dokonanie artystyczne

G_U09

Umiejętność posługiwania się literą w kontekście podstawowych projektów na pograniczu działań komercyjnych i artystycznych.

 

wiedza
opiskod

posiada wiedzę do rozpoznania i zdefiniowania wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania

G_W06

 

Podstawowa wiedza z obszaru nomenklatury i historii przedmiotu.

Klasyfikacja krojów pism, podstawy dtp.

 Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Grafika Projektowa s.4 o 24 2 Ćw 24h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10206