Katalog ECTS

Filozofia

Pedagog: dr Robert Dolewski

Pole Opis
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

1. Obecność na zajęciach – lista obecności;
2. Aktywny udział w zajęciach – znajomość zadanych tekstów źródłowych.
3. Zaprezentowanie zdobytej wiedzy w trakcie zaliczenia ustnego.

opis przedmiotu

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z wybranymi kierunkami starożytnej, nowożytnej i współczesnej filozofii europejskiej. Zajęcia dadzą studentom przekrojową wiedzę dotyczącą różnorodnych, europejskich nurtów filozoficznych; od ujęć starożytnych po najnowsze koncepcje.

• Cel poznawczy: zapoznanie studentów z wybranymi kierunkami filozofii starożytnej, nowożytnej i współczesnej.
• Cel kształcący: wykształcenie u studentów rozumiejącej postawy wobec świata, uwzględniającej różnorodne sposoby pojmowania rzeczywistości.
• Cel praktyczny: wypracowanie w studentach postawy otwartości wobec kulturowych odmienności.

 

skrócony opis przedmiotu

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z wybranymi kierunkami starożytnej, nowożytnej i współczesnej filozofii europejskiej.

sposób realizacji przedmiotu

Wykład i konwersatorium, praca z tekstami źródłowymi, dyskusja.

zakres tematów

1. Medytacja sposobem uprawiania filozofii w ujęciu Kartezjusza.

2. "Wiek filozofów". Zarys filozofii Oświecenia.

2. Krytyka kultury Zachodu w filozofiach F. Nietzschego i J. Ortegi y Gasseta.
3. Wprowadzenie w metodę fenomenologiczną E. Husserla. 
4. Ontologia cielesności M. Merleau-Ponty'ego  
5. „Filozoficzna tkanka rapu”. Filozoficzne wątki w polskich tekstach rapowych.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. II i III.
B. Russell, Dzieje filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego, Warszawa 2000.
R. Descartes, Medytacje, medytacja druga.
E. Husserl, Idea fenomenologii. (Wykład pierwszy)
M. Merleau-Ponty, Widzialne i niewidzialne, Warszawa 1996, rozdział Chiasma(Splot).
A. Pawliszyn, Przybliżanie się tego, co mroczne ku temu, co widoczne. Fenomenologiczny kontekst tego, co nieoczekiwane, w; tenże, Archeologia zdarzeń inspirowanych śmiercią. Słowo filozoficzne wobec tego, co nieuniknione, Gdańsk, 2013.
J. Ortega y Gasset, Bunt mas, Warszawa 1995.
F.Nietzsche, To rzekł Zaratustra, Warszawa 1999.

Lektury zalecane

J. Migasiński, Merleau-Ponty, Warszawa 1995.

M. Horkheimer, T. Adorno, Dialektyka oświecenia, Warszawa 1994 
A. Pawliszyn, Krajobrazy czasu. Obecne dociekania egzystencjalnej wartości czasu, Gdańsk 1996.

Płyta „Ostrego Zespołu Mózgowego” pt.: Mroczne ku temu, co widoczne, Gdańsk 2013.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy.

wymagania wstępne
wymagania formalne

Brak

założenia wstępne

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu filozofii, zna jej podstawowe zagadnienia i kierunki. 

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

 Student rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego i osobistego
Jest zdolny do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach, realizujących działania kulturotwórcze oraz do porozumiewania się z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie.

K_K01+++K_K07 ++
umiejętności
opiskod

Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów twórczych zachowań oraz strategii działań praktycznych w odniesieniu do działalności kulturotwórczej.

K_U01
wiedza
opiskod

Student ma podstawową wiedzę z zakresu filozofii, jej podstawowych kierunków, wybranej problematyki oraz analizy poglądów najważniejszych myślicieli

K_W02


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Grafika Projektowa s.6 o 16 1 W 16h
W [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10212