Katalog ECTS

Estetyka

Pedagog: dr Robert Dolewski

Pole Opis
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

Egzamin ustny

 

Kryteria oceny:

zaprezentowanie zdobytej wiedzy podczas egzaminu ustnego. 

obecność i aktywność na zajęciach

 

opis przedmiotu

- cel poznawczy: zapoznanie studentów z kierunkami filozofii starożytnej, nowożytnej i współczesnej, które przygotowują współczesną sztukę rozumienia świata, także świata kultury,
- cel kształcący: wykształcenie w studentach umiejętności działania, opartej na sztuce rozumienia,
- cel praktyczny: wypracowanie w studentach postawy otwartości wobec kulturowych odmienności.

skrócony opis przedmiotu

Zajęcia będą miały na celu zapoznanie studentów z ogólnym zakresem problematyki związanej z estetyką ze szczególnym naciskiem na niektóre, współczesne ujęcia rozumienia sztuki. 

sposób realizacji przedmiotu

Zajęcia odbywające się w sali. Wykład multimedialny (prezentacja wzbogacona o materiały audio/video) z elementami dyskusji; krótkie zadania artystyczne nawiązujące do problematyki wykładów.  

zakres tematów

1. Ogólny zakres problemów estetycznych wg. Marii Gołaszewskiej

2. Klasyczne a nowoczesne rozumienie sztuki. Rozróżnienia Władysława Tatarkiewicza.

3. Kwestia aktualności piękna u Hansa Georga-Gadamera

4. Koncepcja dzieła otwartego oraz dzieła w ruchu - Umberto Eco.

 

sposób zaliczenia egzamin;
literatura

 M. Gołaszewska, Zarys estetyki. Problematyka, metody teorie, Warszawa 1983. 

H-G. Gadamer, Aktualność piękna, sztuka jako gra symbol i święto, Zmierzch estetyki, rzekomy czy autentyczny, T. I. Warszawa 1987,

H-G. Gadamer, Prawda i metoda, cz. pierwsza, II Ontologia dzieła sztuki i jej hermeneutyczne znaczenie.

U. Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, Warszawa 1994.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Brak

wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

1. Student w sposób efektywny jest zdolny do wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocji oraz twórczej postawy do samodzielnego myślenia w celu rozwiązania problemów

 

K_K03
umiejętności
opiskod

1.Student  posiada umiejętność formułowania typowych wypowiedzi i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z różnymi dziedzinami twórczości plastycznej - potrafi przedstawić te zagadnienia w kontekście treści przedstawianych w toku zajęć. 

K_U15
wiedza
opiskod

1,Student posiada orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w grafice i animacji, zna walory i możliwości wynikające z różnorodności technik graficznych i animacyjnych -  odniesienie do problematyki związanej z estetyką.

2. Student rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje pomiędzy stylami w sztuce a tradycjami twórczymi - rozeznając się w przedstawionych w toku zajęć ujęć estetycznych

 

 

K_W06 K_W05


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Grafika Projektowa s.6 o 16 1 W 16h
W [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10220