Katalog ECTS

Fotografia reklamowa

Pedagog: mgr Emilia Wernicka

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

Głównym kryterium oceny studenta jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz terminowe przedstawienie wszystkich prac semestralnych. Na ocenę końcową wpływa także kreatywność i stopień samodzielnego rozwiązywania problemów projektowych. Ważnym kryterium oceny studenta jest też sposób prezentacji swoich koncepcji, sumienność i stopień przygotowania do zajęć. 

opis przedmiotu

Prowadzenie projektów fotograficznych w oparciu o indywidualne predyspozycje i fascynacje studenta. Kształcenie studentów w zakresie edycji materiału zdjęciowego. Zapoznanie z pracą w studiu fotograficznym i zapleczem sprzętowym.

Kształcenie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów projektowych w oparciu wykonany materiał zdjęciowy. 

skrócony opis przedmiotu

sposób realizacji przedmiotu

Zajęcia realizowane są w formie warsztatowej w postaci ćwiczeń w studiu skonfrontowanych z korektami i wykładami na temat konkretnego zagadnienia istotnego przy realizacji danego zadania. 

Wiodącą formą zajęć są indywidualne rozmowy ze studentami i korekty projektów. 

Studenci pod opieką prowadzącego zajęcia, realizują 2-3 ćwiczeń w każdym semestrze.

zakres tematów

Kompleksowe projektowanie sesji fotograficznych do celów reklamy. Od opracowania koncepcji i scenariusza, przez organizacje rekwizytów, wybór rodzaju oświetlenia, różnicowanie obiektywu pod kątem założonych przez studenta celów skończywszy na postprodukcji zdjęć w środowisku cyfrowym (Adobe CC). Zakres zadań rozbity jest na dwa moduły. Pierwszy jest dedykowany do pracy w studio, drugi ma zazwyczaj charakter reportażowy lub typowo katalogowy z którego materiał wchodzi w zakres zadań z grafiki edytorskiej.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Fil Hunter, Steven Biver, Paul Fuqua „Światło w fotografii. Magia i nauka”.
Juliet Hacking „Historia fotografii”.
Scott Kelby „The Digital Photography Book” vol 1 – 4.
Bryan Peterson „Kreatywna fotografia bez tajemnic”.
T.A. Hoffmann „sztuka czarno białej fotografii”.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

-

wymagania wstępne
wymagania formalne

Świadectwo maturalne, zdany egzamin konkursowy na studia niestacjonarne ASP

założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

K_K02 realizuje własne koncepcje i działanie artystyczne będąc świadomy różno-rodności stylistycznej w oparciu o dobrą organizację pracy własnej.
K_K03 w sposób efektywny jest zdolny do wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocji oraz twórczej postawy do samodzielnego myślenia w celu rozwiązania problemów.
K_K06 jest zdolny do definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe i etyczne.
K_K09 w sposób świadomy umie zaprezentować własną działalność artystyczną.

umiejętności
opiskod

K_U01 umie podejmować samodzielnie decyzje w zakresie realizacji prac artystycznych w dowolnej technice rysunku, grafiki artystycznej, grafiki projektowej lub wypracowanej technice autorskiej.
K_U02 posiada umiejętność podejmowania problemów artystycznych, ich analizy i wyrażania.
K_U03 posiada zdolność rozwiązywania podstawowych problemów projektowych oraz umiejętność formułowania, różnicowania i edycji wypowiedzi artystycznej właściwymi narzędziami i technologiami.
K_U04 potrafi zastosować elektroniczne narzędzia rejestrowania, wytwarzania i powielania obrazu w kreacji artystycznej; potrafi wykorzystać zdigitalizowany materiał i wykonać autorski projekt lub zadanie zlecone.
K_U05 ma podstawowe umiejętności w zakresie wykorzystania technologii druku cyfrowego w grafice artystycznej i projektowej oraz fotografii.
K_U07 ma umiejętności integrowania środków języka graficznego (słowa i obrazy), kojarzenia i przenoszenia znaczeń, metaforycznego myślenia w przedstawianiu pojęć.
K_U09 opanował umiejętność samodzielnego doskonalenia warsztatu poprzez szukanie i porównywanie efektów wynikających z użycia różnych narzędzi.
K_U10 potrafi samodzielnie wykonać fotografię w technice analogowej i cyfrowej oraz postrzega fotografię jako narzędzie, które można alternatywnie wprowadzić w obszar działań plastycznych, poddać rozmaitym zabiegom w ramach obróbki chemicznej, komputerowej lub w celu kreacji dzieła intermedialnego.
K_U12 posiada umiejętności, które w oparciu o cechy indywidualne (intuicja, wyobraźnia) pozwalają realizować indywidualne zamierzenia artystyczne.

wiedza
opiskod

K_W04 posiada wiedzę o stylach w sztuce na przestrzeni historii, zna i potrafi dotrzeć do niezbędnych informacji (książki, publikacje w Internecie, nagrania, materiały naukowe).
K_W05 rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje pomiędzy stylami w sztuce a tradycjami twórczymi.Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Grafika Projektowa s.6 o 24 3 Ćw 24h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10221