Katalog ECTS

Psychofizjologia widzenia

Pedagog: mgr Małgorzata Jabłońska - Wawrzyniuk

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Ocena końcowa jest wypadkową 3 kryteriów: obecności, aktywności w trakcie zajęć oraz oceny z egzaminu (każde kryterium ma przypisaną odpowiednią wagę). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywny wynik egzaminu ustnego po drugim semestrze, polegającego na odpowiedzi na pytania z zakresu 4 bloków tematycznych (percepcja obrazu, percepcja kształtu i przestrzeni, percepcja barwy i komunikat wizualny).

opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu psychofizjologii widzenia, w oparciu o 4 bloki tematyczne (percepcja obrazu, percepcja kształtu i przestrzeni, percepcja barwy i komunikat wizualny) oraz wypracowanie umiejętności odwzorowania nabytej wiedzy teoretycznej w praktyce. W efekcie: ćwiczenie umiejętności wprawnej oceny wizualnej projektów oraz szybsze i bardziej trafne podejmowanie własnych decyzji projektowych.

skrócony opis przedmiotu

Zajęcia z psychofizjologii widzenia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu percepcji widzenia oraz przygotowanie do wykorzystywania nabytej wiedzy w praktyce.

sposób realizacji przedmiotu

Wykład teoretyczny odzwierciedlony w praktyce na podstawie odpowiednich zadań i przykładów.

zakres tematów

4 bloki tematyczne:

1. Percepcja obrazu

 • oko (anatomia ludzkiego oka, proces transdukcji)
 • iluzje (rodzaje iluzji i ich wykorzystanie w praktyce
 • wrażenia (omówienie pojęcia i rodzajów wrażeń na przykładach)
 • spostrzeżenia (omówienie pojęcia i czynników wpływających na spostrzeganie oraz cechy spostrzeżeń)
 • psychologia postaci (omówienie wybranych praw psychologii postaci)

2. Percepcja kształtu i przestrzeni

 • percepcja kształtu (kształt fizyczny a postrzeżeniowy, siły postrzeżeniowe, pojęcie równowagi, czynniki wpływające na postrzeganie kształtu, dążenie do prostoty, zasady postrzegania kształtu)
 • percepcja przestrzeni (rodzaje kresek, czynniki wpływające na postrzeganie przestrzeni, poziomy głębi, zasady budowania przestrzeni)

3. Percepcja barwy

 • cechy barwy, podział barwy, widzenie barwy, fizyka powstawania barwy, sposoby mieszania barw, czynniki wpływające na postrzeganie barwy, harmonia barw, kontrasty barwne, barwa a forma

4. Komunikat wizualny

 • zagadki wizualne
 • badania wizualne (metody stosowane w badaniach wizualnych, omówienie poszczególnych testów)
 • przykłady przeprowadzonych badań
 • ćwiczenia i zadania w oparciu o zdobytą wiedzę
sposób zaliczenia zaliczenie;
literatura

Rudolf Arnheim
Sztuka i percepcja wzrokowa.
Psychologia twórczego oka
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria
Gdańsk, 2004

Ellen Lupton, Jennifer Cole Phillips
Graphic design.
The new basics
Princeton Architectural Press
New York, 2015

Johannes Itten
Sztuka barwy
d2d.pl
Kraków, 2015.

John T. Drew, Sarah A. Meyer
Zarządzanie kolorem
Wydawnictwo Arkady
Warszawa, 2013.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

-brak-

wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
 • w sposób efektywny jest zdolny do wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocji oraz twórczej postawy do samodzielnego myślenia w celu rozwiązania problemów
 • w sposób świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania
K_K03 K_K04
umiejętności
opiskod
 • ma podstawowe umiejętności w zakresie dostosowania materiału analogowego oraz fotograficznego do celów animacji; podstawy montażu materiału obrazowego oraz jego synchronizacji z dźwiękiem przy użyciu odpowiedniego oprogramowania
K_U11
wiedza
opiskod
 • posiada wiedzę o stylach w sztuce na przestrzeni historii, zna i potrafi dotrzeć do niezbędnych informacji (książki, nagrania, materiały naukowe)
 • rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje pomiędzy stylami w sztuce a tradycjami twórczymi
K_W04 K_W05


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Grafika Projektowa s.3 o 16 1 Ćw 16h
Ćw [Z]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10277