Katalog ECTS

Naukowe podstawy projektowania

Pedagog: dr Jacek Ryń

Pole Opis
forma/typ zajęć wykłady kierunkowe;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą zaliczenia jest obecność na  wykładach, która jest obowiązkowa i kontrolowana listą obecności. Dopuszcza się trzy nieobecności nie usprawiedliwione. Aby uzyskać zaliczenie student musi się wykazać zdolnością do terminowego, samodzielnego wykonania każdego z zadań tematycznych na poziomie co najmniej dostatecznym. Po wydaniu tematu zadania studenci mają zajęcia konsultacyjne, na których mogą zgłaszać pytania, czy otrzymywać dodatkowe informacje ze strony prowadzącego lub wskazania literaturowe z wykazu literatury obowiązkowej dla przedmiotu, służące pogłębieniu wiedzy nadany temat. W wykonanym zadaniu musza być wypełnione wszystkie dyspozycje zawarte w treści zadania. Łącznie liczy się udział i aktywność na zajęciach, terminowość oddania zadań , spełnienie wymogów odnoszących się do formy zadania. 

opis przedmiotu

 

Zadaniem przedmiotu jest dostarczenie  podstawowej wiedzy o wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowaniach procesu projektowego, jako procesu twórczego, w tym o fizycznych i psychicznych uwarunkowaniach aktywności poznawczej człowieka. Poznanie i zrozumienie podstawowych mechanizmów myślenia procesowego i systemowego. Poznanie i stosowanie metod obserwacji, rejestracji danych, analizy i wnioskowania. Rozwijanie umiejętności wykorzystywania wykładów, źródeł literaturowych, wyników własnych obserwacji i badań w rozwiązywaniu problemów projektowych. Wypracowanie zdolności objęcia refleksją metodologiczną własnych działań składających się na proces projektowy.  Rozwijanie samodzielności w przedstawianiu własnych poglądów, wnioskowaniu,
argumentacji, logiczności  i jednoznaczności wywodu.

 

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Podstawową formą zajęć jest wykład interaktywny z prezentacjami tematycznymi i pracą  ze źródłami literaturowymi,  związanymi z omawianymi zagadnieniami. Część treści jest przerabiana w formie zadań, w których wykorzystywane są wykłady oraz odwołania do podawanej literatury przedmiotu. Zadania wykonywane są w toku zajęć oraz w ramach pracy własnej studenta. Omawianie wykonanych zadań przez prowadzącego, oraz wnoszenie przez studentów uwag i spostrzeżeń składa się na formułę otwartej dyskusji, w trakcie której studenci sami dochodzą do własnych odkryć. Składową programu jest wycieczka dydaktyczna, w czasie której przedstawiane są przykłady materializacji pojęcia proces i system.

 

zakres tematów

Student identyfikuje akty obserwacji na podstawie własnych doświadczeń. Wybiera określone przykłady obserwacji. Różnicuje typy obserwacji według poznanych kategorii, od obserwacji naturalnej po eksperyment poznawczy. Analizuje istotę mechanizmu obserwacji. Analizuje różną wagę następstw poczynionych obserwacji. Przedstawia pracę w formie eseju jako dokument A4.

W analizie procesu student dokonuje wyboru i definiuje określony rodzaj procesu ze sfery życia codziennego z udziałem człowieka. Identyfikuje związki przyczynowo-skutkowe, określa cel i kierunek biegu procesu. Różnicuje i nazywa stany i akty czynnościowe składające się na linię główną procesu. Posługuje się poznanymi regułami symbolicznego zapisu procesu.  Przedstawia graficznie przebieg procesu.

 

 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Carr Nicholas. Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg. Wydawnictwo HELION. Gliwice 2013.

Eskild T. Projektowanie form przemysłowych. Arkady. Warszawa 1984;                                                                              
Gasparski W. Projektoznawstwo. PWN. Warszawa1988;                                                     

Kaplan M., Kaplan E. Zawsze masz szansę…O roli przypadków w życiu. Świat Książki. Warszawa 2008;                         

Kozielecki J. Koncepcje psychologiczne człowieka. Wydawnictwo Akademickie ŻAK. 2010.

Barthes R. System mody. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2005;

Hall E.T. Ukryty wymiar. PIW. Warszawa 2004;                                                                                                         
        

 

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Student musi być wpisany na listę studentów I roku Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Umie gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować informacje.

 

W1_K01, W1_K03
umiejętności
opiskod

Posiada umiejętność zdobywania i analizowania informacji z różnych dziedzin w celu realizacji prac projektowych.

Posiada umiejętność jasnego wyrażania sądów na temat różnych obszarów sztuk projektowych i sztuk pięknych w podstawowych formach: komunikatu, referatu, eseju.

W1_U09, W1_U16
wiedza
opiskod

Rozumie kontekst sztuk projektowych w obrębie sztuki i kultury materialnej oraz ich znaczenie w życiu społecznym i gospodarce.

 

W1_W11,

 Zna pojęcie procesu projektowego, potrafi wyodrębnić jego elementy i potrafi na podstawie tej wiedzy zaplanować następujące po sobie etapy pracy projektowej.

W1_W16


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.1 o 30 1 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10278