Katalog ECTS

Techniki prezentacji

Pedagog: mgr Agata Janiszewska

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Warunkiem do zaliczenia semestru i uzyskania oceny z przedmiotu jest obecność oraz aktywny udział w zajęciach i korektach.  Dopuszcza się maksymalnie trzy nieusprawiedliwione nieobecności studenta w trakcie semestru. Warunkiem jest oddanie w terminie wszystkich zadań klauzurowych, które realizowane są w trakcie zajęć (brak realizacji ćwiczeń na zajęciach jest jednoznaczny z brakiem obecności), a także wykonanie w oparciu o korekty z prowadzącym zadań semestralnych wraz z odpowiednią dokumentacją. Wymagana jest także systematyczna realizacja szkicownika w sposób podany przez prowadzącego. Szkicownik obejmuje wykonanie 14 szkiców tygodniowo i podlega ocenie cząstkowej.

 

Wymagania oceny 3/3+

a. dostarczenie min 75% tygodniowych szkiców w ciągu semestru;

b. umiejętność wykonania samodzielnej analizy tematu i na jej podstawie wyciągnięcia własnych wniosków;

c. prace rysunkowe przejawiające zapoznanie się podstawami treści programowych i omawianych tematów;

d. przyswojenie podstawowych zagadnień programowych;

e. samodzielne opanowanie minimum technik komputerowych umożliwiające wykonanie zadań;

f. przygotowanie studenta i aktywny udział w zajęciach.

 

Wymagania oceny 4/4+ (poza wymaganiami poprzednimi)

a. dostarczenie min. 80% tygodniowych szkiców w ciągu semestru;

b. widoczny postęp w pracach rysunkowych, przejawiający świadome korzystanie z treści programowych;

c. poprawne rozwiązanie zadań;

d. podejmowanie świadomej inicjatywy w rozwiązywaniu zadań;

e. przejawianie umiejętności przeprowadzenia samodzielnych poszukiwań i stosowania rozwiązań warsztatowych pasujących do tematu zadania, poszerzających wartość estetyczną wypowiedzi.

 

Wymagania oceny 5 (poza poprzednimi wymaganiami)

a. dostarczenie min. 90% tygodniowych szkiców w ciągu semestru;

b. płynne posługiwanie się rysunkiem oraz innymi technikami;

c. poszerzona wiedza i umiejętności przewyższające treści programowe;

d. bardzo dobra umiejętność łączenia wiedzy z zakresu różnych technik;

e. samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań i poszerzaniu wiedzy;

f. poszukiwanie nietypowych rozwiązań, niespotykanych w opracowaniach;

g. zdecydowane przejawianie zainteresowań zagadnieniami omawianymi w trakcie zajęć;

h. rozwiązania zadań uprawniające do wysłania projektu na konkurs, wystawy lub materiały promocyjne uczelni.

 

Wymagania oceny 5,5 (poza poprzednimi wymaganiami)

Szczególna wnikliwość i zaangażowanie w opracowanie kolejnych zagadnień, perfekcyjna jakość wykonania tematów i dokumentacji – fotografii, plansz manualnych i cyfrowych. Zainteresowanie i ponadprogramowe uczestnictwo w warsztatach i innych wydarzeniach związanych z przedmiotem, projektowaniem graficznym, typografią, etc. Student osiąga wyniki pracy znacznie wyróżniające się na tle grupy.

opis przedmiotu

Podstawowym celem zajęć jest zbudowanie warsztatu projektanta wzornictwa poprzez osiągnięcie szeregu celów podnoszących jakość projektów studenckich.

Na pierwszym semestrze student uczy się świadomie odwzorowywać obiekty i zjawiska w przestrzeni poprzez rysunek w celu optymalnego wyrażania i prezentowania rozwiązań projektowych. Ponadto zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną dzięki wykładom, ćwiczeniom klauzurowym, cotygodniowemu szkicownikowi oraz zadaniom semestralnym, których celem jest poprawa szybkiego odręcznego ilustrowania obiektów przestrzennych. Student zapoznawany jest także z podstawowymi funkcjami edycyjnymi w programach wirtualnych, pozwalających właściwie zaprezentować prace semestralne.

skrócony opis przedmiotu

Program zajęć na pierwszym semestrze nastawiony jest na zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami rysunku prezentacyjnego i koncepcyjnego wraz z doborem odpowiedniej techniki manualnej i cyfrowej poprzez realizację cyklu wykładów, ćwiczeń klauzurowych i zadań semestralnych. Studenci uczą się jak wykorzystywać przekazaną wiedzę i zdobyte umiejętności na dalszych etapach studiów.

sposób realizacji przedmiotu

Forma zaliczenia zakłada wykonanie przez studenta prac zaliczeniowych oraz ćwiczeń w trakcie trwania semestru.

zakres tematów

a. ćwiczenia podnoszące wprawę w szybkim rysunku odręcznym;

b. ćwiczenia i prezentacje zapoznające z podstawami odręcznego rysowania obiektów w perspektywie;

c. zapoznanie z komputerowymi technikami edycji rysunku oraz prawidłowym wykonaniem plansz.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

a. Koos Eissen & Roselien Steur, Sketching the basics, BIS Publishers, Amsterdam 2012;

b. Koos Eissen & Roselien Steur, Sketching, BIS Publishers, Amsterdam 2011;

c. Koos Eissen & Roselien Steur, Sketching - Product Design Presentation, BIS Publishers, Amsterdam 2014.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Warunkiem przystąpienia do zajęć jest zdany egzamin wstępny na studia 1 stopnia, kierunek Wzornictwo.

założenia wstępne

Wiedza na poziomie absolwenta szkoły średniej.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Umie gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować informacje.

W1-K03
umiejętności
opiskod

Potrafi definiować i rozwiązywać problemy projektowe o małej złożoności, wykorzystując racjonalne i intuicyjne przesłanki do podejmowania decyzji projektowych.

W1-U03
wiedza
opiskod

Zna pojęcie procesu projektowego, potrafi wyodrębnić jego elementy i potrafi na podstawie tej wiedzy zaplanować następujące po sobie etapy pracy projektowej.

W1-W16


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.1 o 60 4 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10279