Katalog ECTS

Podstawy Komputerowego Wspomagania Projektowania

Pedagog: mgr Patrycja Kruk

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą otrzymania zaliczenia jest obecność na zajęciach, aktywny udział podczas wykonywania zadań, dostarczenie prowadzącemu wszystkich ćwiczeń klauzurowych oraz terminowe oddanie zadania semestralnego.

Obecności

Dopuszczalne jest posiadanie do trzech nieusprawiedliwionych nieobecności. Jeżeli student wykazuje większą, nieuzasadnioną żadnym zwolnieniem absencję, prowadzący może odmówić udzielenia zaliczenia.

Zadania klauzurowe

Na zajęciach w semestrze wydawane są ćwiczenia doskonalące umiejętność posługiwania się omawianymi funkcjami programu komputerowego (Rhinoceros, SketchUp). Student zobligowany jest do dostarczenia prowadzącemu wskazanych, wykonanych osobiście zadań. Dodatkowo jedno, wybrane przez prowadzącego ćwiczenie klauzurowe, student powinien wykonać samodzielnie podczas trwania zajęć. Zadanie to sprawdza umiejętność przełożenia dwuwymiarowego rysunku w środowisko 3D i stworzenia zamkniętej bryły, cechującej się poprawną geometrią. Za to ćwiczenie student dostaje ocenę, która jest składową oceny końcowej.

Zadanie semestralne

Student jest zobowiązany dostarczyć na koniec semestru efekt pracy nad zadaniem semestralnym, przedstawiony w postaci wydrukowanych plansz. Przy wystawianiu oceny za zadanie brane pod uwagę są: zgodność z kryteriami przedstawionymi w treści zadania, zaangażowanie studenta podczas pracy nad zadaniem, poziom umiejętności wykorzystanych przy realizacji ćwiczenia, rozwój kompetencji studenta w zakresie obsługi podstawowych funkcji programu Rhinoceros. Ocena za zadanie semestralne jest składową oceny końcowej.

opis przedmiotu

Program zajęć nastawiony jest na zapoznanie studentów z możliwościami jakie daje projektowanie 3D. Głównym programem komputerowym, który używany jest do realizacji zadań na zajęciach jest Rhinoceros. Dodatkowo studenci mają okazję poznać inne programy do projektowania trójwymiarowego, takie jak SketchUp. Ćwiczenia realizowane na zajęciach mają za zadanie w przystępny sposób przybliżyć studentom podstawowe funkcje oprogramowowania. Uczestnicy kursu uczą się wykorzystywać możliwości jakie oferują programy komputerowe, realizując zadania dotyczące kompozycji.

Pierwszym etapem kursu jest wprowadzenie do programu Rhinoceros. Jest to seria wykładów wzbogaconych o proste ćwiczenia, przybliżające podstawowe funkcjonalności programu.

Drugim etapem jest praca indywidualna nad projektem. Studenci otrzymują zadanie semestralne, którego celem jest utrwalenie umiejętności wykorzystania podstawowych funkcjonalności programu Rhinoceros. Podczas pracy nad zadaniem, student ma możliwość indywidualnej konsultacji.

skrócony opis przedmiotu

Podstawy Komputerowego Wspomagania Projektowania to zajęcia skierowane do studentów nie posiadających żadnego doświadczenia w projektowaniu z użyciem programów 3D. Podczas kursu studenci poznają podstawy poruszania sie w programie Rhinoceros oraz uczą się jak wykorzystać nowe umiejętności w procesie projektowym.

sposób realizacji przedmiotu

Wykłady połączone z ćwiczeniami wykonywanymi przy stanowisku komputerowym.

zakres tematów
  • Wprowadzenie w tematykę projektowania 3D; wykłady połączone z ćwiczeniami przedstawiające podstawy poruszania się w programie Rhinoceros.
  • Ćwiczenia udoskonalające umiejętność przełożenia dwuwymiarowych planów określonej, zwymiarowanej bryły w środowisko 3D.
  • Podstawy obsługi programu SketchUp (wykład + ćwiczenie).
sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura -brak-
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Student przystępujący do kursu powiniem być wpisany na listę studentów pierwszego roku studiów licencjackich.

założenia wstępne

Nie wymagane jest specjalne przygotowanie ze znajomości oprogramowania komputerowego do projektowania 3D.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student umie gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować informacje.

W1-K03
umiejętności
opiskod

Student potrafi tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w wybranych dyscyplinach sztuki, świadomie wykorzystując swoją intuicję, emocjonalność, wyobraźnię oraz wiedzę.

Student umie świadomie posługiwać się narzędziami, techniką i technologią warsztatu artystycznego wybranych kierunków dyscypliny sztuk pięknych.

W1-U01, W1-U05
wiedza
opiskod

Student posiada podstawową wiedzę o metodach edycji projektu i technikach modelowania używanych w realizacji oraz dokumentacji prac projektowych.

W1-W07


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.1 o 45 3 Ćw 45h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10284