Katalog ECTS

Wiedza o kolorze

Pedagog: mgr Monika Jenowein-Patyczek

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

Uzyskanie zaliczenia na podstawie:

 • oceny poziomu i wartości artystycznej zadań semestralnych, konsultowane na poszczególnych etapach tworzenia,
 • zaangażowanie w poszerzanie wiedzy z zakresu kompozycji i koloru
 • 85% obecności na zajęciach
opis przedmiotu

SEMESTR Zimowy s.1

Zajęcia w formie ćwiczeń i wykładów przybliżające zagadnienia z zakresu tematyki koloru i kompozycji:

 • czym jest kompozycja:  jej podstawowe składniki, typy i struktury
 • podstawowe zagadnienia kompozycji
 • operowanie kompozycją
 • psychologiczne i optyczne skutki wyboru i zmiany kompozycji
 • związki pomiędzy kolorem a kompozycją
 • zastosowanie kompozycji w projektowaniu
 • czym jest kolor : percepcja, historia i optyka
 • podstawowe zagadnienia koloru
 • koła barw, systemy barwne
 • psychologiczne i optyczne skutki wyboru i zmiany koloru
 • związki między kompozycja a kolorem
 • zastosowanie koloru w projektowaniu
skrócony opis przedmiotu

Zajecia w formie ćwiczeń, wykładów i dyskusji przybliżające zagadnienia z zakresu tematyki koloru i kompozycji.
Omawiane zagadnienia mają na celu, przede wszystkim, ułatwienie studentom w używaniu kompozycji w projektowaniu, koloru w kompozycji i koloru w projektowaniu przedmiotów

sposób realizacji przedmiotu

Studenci w ramach wykładów, a także analiz przypadków oraz krótkich ćwiczeń praktycznych przyswajają wiedzę teoretyczną.
Umożliwia im to wypracowanie umiejętności z zakresu wybranych zagadnień przedmiotowych o kolorystyce i kompozycji.
Praca ze studentem polega na prezentacji wykładów oraz stymulowaniu własnych poszukiwań w zakresie trendów kolorystycznych w projektowaniu.
Mile widziana będzie również dyskusja służąca wymianie informacji i poglądów.
Studenci wykonują ćwiczenia na zajęciach, a realizacje są monitorowane i korygowane podczas systematycznych korekt wykładowcy.
Zadania mają na celu poszerzanie wiedzy studenta, eksperymentowania i kreowania interesujących form wypowiedzi za pomocą kompozycji i koloru.

zakres tematów
 1. Rodzaje kompozycji
 2. Kompozycja na plaszczyźnie i w przestrzeni
 3. Stuktury i działania wizualne składające się na kompozycję
 4. Intuicja, emocje, wyobraźnią i wiedza w komponowaniu
 5. Chromoterapia
 6. Kolor w przestrzeni
 7. Podstawowe modele barw
 8. Zasady postrzegania zjawisk perspektywy, iluzji
 9. Reguły wzajemnego oddziaływania barw
 10. Cwiczenia kompozycyjne i kolorystyczne na papierze i innych materiałach
 11. Ćwiczenia kompozycyjne i kolorystyczne na komputerze
sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura
 • Arnhem Rudolf „Sztuka i percepcja wzrokowa” Gdańsk 2004
 • Steybal S., Kompozycja plastyczna. PZWS. Warszawa 1964
 • Rzepińska Maria „Studia z teorii i historii koloru” Kraków 1966
 • Zeuger Gerhard „Barwa i człowiek” Warszawa 1965
 • Patric Baty "The anatomy of colour" 2017
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zdany egzamin wstępny na Akademię Sztuk Pięknych albo udział w wymianie studenckiej lub programie Erasmus.

założenia wstępne

Student ma świadomość wzrastajacego znaczenia koloru i kompozycji: w otaczającym świecie, w procesie kreacji artystycznej, oraz ich możliwosci w docieraniu do wybranych odbiorców.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

umie gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować informacje

W1-K03

jest zdolny do elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych
i zmieniających się okoliczności

W1-K06

posiada zdolność do podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych,
prawnych i etycznych aspektów związanych z własną pracą

W1-K08
umiejętności
opiskod

posiada umiejętność modyfikowania i wariantowania rozwiązań
z wykorzystaniem odpowiednich modeli, w tym modeli cyfrowych, w celu
ustalenia optymalnego rozwiązania

W1-U11

posiada umiejętność zbudowania sobie warsztatu potrzebnego do realizacji
prac projektowych i umiejętność dostosowania go do zmieniających się
potrzeb i możliwości

W1-U14

posiada podstawowe doświadczenie w realizowaniu prac projektowych
łączących wykorzystanie wyobraźni, intuicji, emocjonalności oraz analizy
racjonalnej (funkcjonalnej, technologicznej, semantycznej, społecznej,
kulturowej i ekonomicznej)

W1-U07
wiedza
opiskod

posiada podstawową wiedzę w zakresie kompozycji brył i płaszczyzn
oraz kompozycji kolorystycznych

W1-W03

potrafi tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w wybranych
dyscyplinach sztuki, świadomie wykorzystując swoją intuicję,
emocjonalność, wyobraźnię oraz wiedzę

W1-U01

umie świadomie posługiwać się narzędziami, techniką i technologią warsztatu
artystycznego wybranych kierunków dyscypliny sztuk pięknych

W1-U05


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.1 o 30 1 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10287