Katalog ECTS

Naukowe podstawy projektowania

Pedagog: dr Jacek Ryń

Pole Opis
forma/typ zajęć wykłady kierunkowe;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą zaliczenia jest obecność na  wykładach, która jest obowiązkowa i kontrolowana listą obecności. Dopuszcza się trzy nieobecności nie usprawiedliwione. Aby uzyskać zaliczenie student musi się wykazać zdolnością do terminowego, samodzielnego wykonania każdego z zadań tematycznych na poziomie co najmniej dostatecznym. Po wydaniu tematu zadania studenci mają zajęcia konsultacyjne, na których mogą zgłaszać pytania, czy otrzymywać dodatkowe informacje ze strony prowadzącego lub wskazania literaturowe z wykazu literatury obowiązkowej dla przedmiotu, służące pogłębieniu wiedzy nadany temat. W wykonanym zadaniu musza być wypełnione wszystkie dyspozycje zawarte w treści zadania. Łącznie liczy się udział i aktywność na zajęciach, terminowość oddania zadań , spełnienie wymogów odnoszących się do formy zadania. 

opis przedmiotu

Zadaniem przedmiotu jest dostarczenie  podstawowej wiedzy o wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowaniach procesu projektowego, jako procesu twórczego, w tym o fizycznych i psychicznych uwarunkowaniach aktywności poznawczej człowieka. Poznanie i zrozumienie podstawowych mechanizmów myślenia procesowego i systemowego. Poznanie i stosowanie metod obserwacji, rejestracji danych, analizy i wnioskowania. Rozwijanie umiejętności wykorzystywania wykładów, źródeł literaturowych, wyników własnych obserwacji i badań w rozwiązywaniu problemów projektowych. Wypracowanie zdolności objęcia refleksją metodologiczną własnych działań składających się na proces projektowy.  Rozwijanie samodzielności w przedstawianiu własnych poglądów, wnioskowaniu,
argumentacji, logiczności  i jednoznaczności wywodu.

 

 

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Podstawową formą zajęć jest wykład interaktywny z prezentacjami tematycznymi i pracą  ze źródłami literaturowymi,  związanymi z omawianymi zagadnieniami. Część treści jest przerabiana w formie zadań, w których wykorzystywane są wykłady oraz odwołania do podawanej literatury przedmiotu. Zadania wykonywane są w toku zajęć oraz w ramach pracy własnej studenta. Zadania pozwalają na wykazanie się pełnią objęcia tematu, różnorodnością wykorzystywanych źródeł literaturowych oraz innych, umiejętnością prezentacji
wniosków, logicznością  i jasnością wywodu. Aktywne uczestnictwo w zajęciach przyczynia się do pełnego poznania  i zrozumienia pojęć i zagadnień objętych programem naukowych podstaw projektowania i samodzielnego ich wykorzystywania w toku studiów.


 

 


 

zakres tematów

 

W zadaniu student dokonuje analizy  porównawczej wytworów metodą zbioru cech. Definiuje kategorie cech w wybranych wytworach według poznanych kryteriów podziału. Porządkuje  i przedstawia  rozpoznane cechy. Porównuje obecność danych cech w obu wytworach. Analizuje różnice i podobieństwa cech. Ocenia wagę obecności cech. Uzasadnia wpływ cech dominujących na postać wytworu. Pracę przedstawia graficznie w postaci planszy 50x50 cm.

W następnym zadaniu student klasyfikuje źródła informacji wykorzystywane w wybranym własnym projekcie. Różnicuje ich wagę informacyjną  i przedstawia sposób ich wykorzystania na każdym etapie projektu. Przedstawia graficznie proces zasilania informacyjnego procesu projektowego.Uzasadnia kategorię źródeł decydujących o końcowym wyniku realizacji tematu.  Analizuje
konieczność krytycznego podejścia do różnych źródeł informacji. Pracę przedstawia w postaci dokumentacji w formacie A4. 

 

 

 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Carr Nicholas. Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg. Wydawnictwo Helion. Gliwice 2013.

Eskild T. Projektowanie form przemysłowych. Arkady. Warszawa 1984;                                                                              
Gasparski W. Projektoznawstwo. PWN. Warszawa1988;                                                     
Kaplan M., Kaplan E. Zawsze masz szansę…O roli przypadków w życiu. Świat Książki. Warszawa 2008;                         

Kozielecki J. Koncepcje psychologiczne człowieka. Wydawnictwo Akademickie ŻAK. 2010.

Barthes R. System mody. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2005;

Hall E.T. Ukryty wymiar. PIW. Warszawa 2004;                                                                                                         
         

 

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Student musi być studentem I roku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Architektury i Wzornictwa.

założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Umie gromadzić i w świadomy sposób interpretować informacje.

W1_K01, W1_K03
umiejętności
opiskod

Posiada umiejętność zdobywania i analizowania informacji z różnych dziedzin w celu realizacji prac projektowych.

Posiada umiejetnosć jasnego wyrażania sadówna temat różnych obszarów sztuk projektowych i sztuk pięknych w podstawowych formach: komunikatu, referatu, eseju.

W1_U09, W1_U16
wiedza
opiskod

Rozumie kontekst sztuk projektowych w obrębie sztuki i kultury materialnej oraz ich znaczenie w życiu społecznym i gospodarce.

W1_W11

Zna pojęcie procesu projektowego, potrafi wyodrębnić jego elementy i potrafi na podstawie tej wiedzy zaplanować następujące po sobie etapy pracy projektowej.

W1_W16


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.2 o 30 1 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10290