Katalog ECTS

Podstawy modelowania i kompozycji

Pedagog: mgr Adrian Leszczuk

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Warunkiem otrzymania zaliczenia w semestrze, jest obecność i aktywny udział w zajęciach.
Dopuszcza się 2 nieusprawiedliwione nieobecności podczas semestru. Podstawą do uzyskania
oceny jest realizacja wszystkich wydanych tematów zadań, w wyznaczonych terminach i zgodnie
z ich założeniami. Na ocenę wpływa aktywne uczestnictwo studenta w zajęciach, udział
w moderowanych dyskusjach, skuteczna umiejętność prezentacji własnych, oryginalnych poglądów,
krytyczna ocena omawianych projektów, a także wysoki poziom kultury osobistej.
Na wysokość oceny wpływ będą miały oryginalność i innowacyjność rozwiązań oraz staranność
i jakość wykonania oddanych prac. Nieoddanie któregokolwiek z zadań skutkuje brakiem zaliczenia.
Wymagania minimalne, na oceny: 3/3+
1. Skompletowanie elementów składowych poszczególnych zadań.
2. Terminowa realizacja poszczególnych etapów zgodnie z przygotowanym harmonogramem.
3. Wykonanie zadań semestralnych w oparciu o korekty indywidualne i zbiorowe.
4. Utworzenie dokumentacji zrealizowanych projektów w sposób określony w treści zadania.
Wymagania rozszerzone, na oceny: 4, 4+
Poza wymaganiami minimalnymi:
1. Dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy.
2. Przeprowadzenie rzeczowej analizy z zakresu tematyki zadań semestralnych.
3. Osiągnięcie ponadprzeciętnej jakości standardu powstałych prac.
4. Umiejętność przekonującej argumentacji w podejmowaniu samodzielnych decyzji projektowych.
5. Poprawność rozwiązań projektowych.
6. Oryginalność w realizacji i prezentacji projektu, dbałość o detal, staranność w wykonaniu modeli
i plansz.
Wymagania maksymalne, na oceny: 5, 5+
Poza wymaganiami minimalnymi i rozszerzonymi:
1. Osiąganie wyników pracy zdecydowanie wyróżniających się na tle grupy – roku.
2. Wykazywanie się samodzielnością i dyscypliną pracy.
3. Umiejętność skutecznego i logicznego łączenia wiedzy z różnych dziedzin oraz praktyczne
jej zastosowanie w realizowanych projektach.
4. Innowacyjność projektów.
5. Samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań i poszerzanie wiedzy z zakresu przedmiotu.
6. Wysoka jakość merytoryczna oraz edycyjna realizowanych prac.
Na ocenę końcową składają się m.in. oceny cząstkowe ze wszystkich wydanych zadań.

opis przedmiotu

Na kursie Podstaw Modelowania w drugim semestrze Student poszerza zdobyte umiejętności
w zakresie posługiwania się technikami manualnego modelowania przestrzennego,
wykorzystywanego w procesie projektowym na etapie, koncepcyjnym i prezentacyjnym.
Kurs obejmuje modelowanie manualne z uwzględnieniem prostych w kształtowaniu materiałów
i sposobów ich obróbki. Student powinien posiadać umiejętność kształtowania podstawowych
materiałów wykorzystywanych w modelowaniu na etapie koncepcyjnym i prezentacyjnym
w procesie projektowym. Podstawowym celem zajęć jest rozwijanie przez studenta umiejętności
posługiwania się technikami modelowania i makietowania.

skrócony opis przedmiotu

Celem zajęć jest poszerzenie zdobytych przez studenta umiejętności szybkiego i skutecznego
modelowania wykorzystywanego na etapie koncepcyjnym i prezentacyjnym w procesie
projektowym.

sposób realizacji przedmiotu

wykłady i ćwiczenia

zakres tematów

Poszerzone ćwiczenia w doborze materiałów i technik modelarskich,
Poszerzone ćwiczenia kompozycyjne,
Poszerzone ćwiczenia warsztatowe,

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Paul Jackson, Folding Techniques for Designers: From Sheet to Form, Wyd. Laurence King Publishing 2011
Paul Jackson, Cut & Fold Techniques for Promotional Materials, Wyd. Laurence King Publishing 2013
Paul Jackson, Structural Packaging: Design Your Own Boxes and 3D Forms, Wyd. Laurence King Publishing 2012
SendPoints, Naomi Ferguson, Packaging Structures, Wyd. Links International 2012
Natsumi Akabane, Encyclopedia of Paper - Folding Designs, Wyd. PIE Books 2008
Polecane czasopisma branżowe:
2+3D

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student posiada umiejętność efektywnego komunikowania się w zakresie podejmowanych działań
oraz umiejętność czytelnej i zrozumiałej prezentacji własnych koncepcji i rozwiązań w postaci
modeli przestrzennych. Student potrafi zorganizować prace projektowe, gromadzi doświadczenie
ze zrealizowanych projektów i potrafi je wykorzystać w kolejnych realizacjach. Student rozwija
umiejętność stworzenia czytelnej i zrozumiałej prezentacji.

W1-K02, W1-K11
umiejętności
opiskod

Student rozwija umiejętności z zakresu manualnych technik modelarskich.
Student rozwija umiejętności posługiwania się narzędziami wykorzystywanymi w manualnych
technikach modelarskich.

W1-U03, W1-U10
wiedza
opiskod

Student zna terminologię i posiada podstawową teoretyczną wiedzę z zakresu manualnych technik
modelowania, używanych w realizacji prac projektowych. Student posiada podstawową wiedzę
o metodach pracy z projektem oraz dokumentacji prac projektowych. Student ma podstawową
wiedzę za zakresu właściwości materiałów ich sposobów łączenia i obróbki.

W1-W03, W1-W07,


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.2 o 30 2 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10299