Katalog ECTS

Wiedza o kolorze

Pedagog: mgr Monika Jenowein-Patyczek

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

Uzyskanie zaliczenia na podstawie:

 • oceny poziomu i wartości artystycznej zadań semestralnych, konsultowane na poszczególnych etapach tworzenia,
 • zaangażowanie w poszerzanie wiedzy z zakresu kompozycji i koloru
 • 85% obecności na zajęciach
opis przedmiotu

SEMESTR Letni s.2
zajęcia w formie ćwiczeń z zakresu wiedzy o kolorze i kompozycji,
zsynchronizowanych z tematami na zajęciach w Pracowni Podstaw i Metodyki Projektowania:

 • związek pomiędzy kolorem a światłem w dwóch wymiarach
 • oddawanie widzianego koloru z obserwacji i za pomocą narzędzi cyfrowych
 • optyczne skutki interakcji kolorów i kompozycji w przestrzeni
 • harmonie i anomalie koloru
 • psychologiczne i optyczne eksperymenty z łączeniem barw przydatne dla projektantów.
 • badanie związków pomiędzy kolorem a światłem i ich wpływem na otoczenie.
skrócony opis przedmiotu

Zaawansowane już w drugim semestrze ćwiczenia utrwalające zagadnienia z zakresu tematyki koloru i kompozycji.
Tematy mają za zadanie stymulować do poszukiwań, eksperymentów i innowacyjnej pracy z kompozycją i kolorem,
obejmującej analizy i wyodrębnieniu osobistych preferencji.

sposób realizacji przedmiotu

Studenci w ramach wykładów, a także analiz przypadków oraz krótkich ćwiczeń praktycznych przyswajają wiedzę teoretyczną.
Umożliwia im to wypracowanie umiejętności z zakresu wybranych zagadnień przedmiotowych o kolorystyce i kompozycji.
Praca ze studentem polega na prezentacji wykładów oraz stymulowaniu własnych poszukiwań w zakresie trendów kolorystycznych w projektowaniu.
Mile widziana będzie również dyskusja służąca wymianie informacji i poglądów.
Studenci wykonują ćwiczenia na zajęciach, a realizacje są monitorowane i korygowane podczas systematycznych korekt wykładowcy.

zakres tematów
 1. ćwiczenia kompozycyjne i kolorystyczne do tematów z Pracowni Podstaw i Metodyki Projektowania
 2. ćwiczenia związane z interakcją kolorów
 3. ćwiczenia związane z kompozycja w projektowaniu i w przestrzeni
 4. ćwiczenia związane z harmonia i anomalią kolorów
 5. ćwiczenia związane z poszukiwaniem kolorów
 6. ćwiczenia związane z psychologicznym doświadczaniem koloru przez odbiorcę
sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura
 1. The Harvard Art Museums "An Atlas of Rare a& Familiar Colour' 2017
 2. Jean-Gabriel Causse "Niesamowita moc kolorów" 2014
 3. Alberts Josef „Interaction of color” Yale University 2006
 4. David Batchelor "Chromophobia" Reaction Books 2000
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zdany egzamin wstępny na Akademię Sztuk Pięknych albo udział w wymianie studenckiej lub programie Erasmus.

założenia wstępne

Student ma świadomość wzrastajacego znaczenia koloru i kompozycji: w otaczającym świecie, w procesie kreacji artystycznej, oraz ich możliwosci w docieraniu do wybranych odbiorców.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

umie gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować informacje

W1-K03

jest zdolny do elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych
i zmieniających się okoliczności

W1-K06

8 posiada zdolność do podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych,
prawnych i etycznych aspektów związanych z własną pracą

W1-K08
umiejętności
opiskod

posiada umiejętność modyfikowania i wariantowania rozwiązań
z wykorzystaniem odpowiednich modeli, w tym modeli cyfrowych, w celu
ustalenia optymalnego rozwiązania

W1-U11

posiada umiejętność zbudowania sobie warsztatu potrzebnego do realizacji
prac projektowych i umiejętność dostosowania go do zmieniających się
potrzeb i możliwości

W1-U14

posiada podstawowe doświadczenie w realizowaniu prac projektowych
łączących wykorzystanie wyobraźni, intuicji, emocjonalności oraz analizy
racjonalnej (funkcjonalnej, technologicznej, semantycznej, społecznej,
kulturowej i ekonomicznej)

W1-U07
wiedza
opiskod

posiada podstawową wiedzę w zakresie kompozycji brył i płaszczyzn
oraz kompozycji kolorystycznych

W1-W03

potrafi tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w wybranych
dyscyplinach sztuki, świadomie wykorzystując swoją intuicję,
emocjonalność, wyobraźnię oraz wiedzę

W1-U01

umie świadomie posługiwać się narzędziami, techniką i technologią warsztatu
artystycznego wybranych kierunków dyscypliny sztuk pięknych

W1-U05


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.2 o 30 1 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10350