Katalog ECTS

Dokumentacja techniczna

Pedagog: mgr Piotr Tołkin

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie na podstawie oceny prac wykonywanych w pracowni
skala ocen: 2, 3, 3.5, 4, 4,5, 5

opis przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studenta ze sposobami przedstawiania myśli projektowej w postaci dokumentacji rysunkowej.
Podczas zajęć student zaznajomiony będzie z następującymi zagadnieniami:
1. Zasady kompozycji rysunku, formaty obowiązujące, rodzaje i grubości linii, podziałki.
2. Wykorzystanie szkicu jako podstawy w komunikacji,
3. Rysunkowe przedstawienie wybranych zagadnień w różnych skalach od 1:50 do 1:1, takich jak:
- elementy składowe urządzeń mechanicznych, materiał - metal,tworzywa sztuczne,
- elementy przeniesienia napędów, przekładnie, sprzęgła.
- meble, detale konstrukcyjne na przykładzie mebla skrzyniowego.
4. Wymiarowanie i opis rysunku.
5. Inwentaryzacja, odwzorowanie elementu w rysunku.
6. Odczytywanie rysunków technicznych.

• Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)
• Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)
· Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)
Cel poznawczy: metody przedstawienia myśli twórczej w rysunku od szkicu do dokumentacji projektowej
Cel kształcący: zapoznanie się z normami i przyjętymi ogólnie zasadami tworzenia rysunków technicznych, maszynowych, meblarskich.
student powinien nabrać umiejętności sporządzania dokumentacji projektowej zgodnej z obowiązującymi normami, powinien również
odczytywać poprawnie rysunki uzyskując z nich informacje potrzebne do projektowania.
Cel praktyczny: przyswojenie poprawnych sposobów tworzenia dokumentacji projektowej w zakresie wzornictwa przemysłowego
Umiejętności wynikowe kursu i ich ewaluacja: poprawne pod względem norm i ogólnie przyjętych zasad przedstawianie poszczególnych elementów projektu, poczynając od najprostszych takich jak detale połączeń śrubowych, spawanych, klejonych, elementy stalowe, z tworzyw sztucznych a również meble i zabudowy wnętrz .Student otrzymuje wiedzę i umiejętności potrzebne do dalszego uczenia się, operuje językiem rysunku technicznego w profesjonalny sposób, jest przygotowany do tworzenia dokumentacji projektowych.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Wykład, ćwiczenia rysunkowe na zajęciach

zakres tematów

Rysunek techniczny maszynowy, rysunek techniczny meblowy.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Tadeusz Dobrzański "Rysunek techniczny maszynowy", Lesław Giełdowski “Konstrukcje mebli rysunek techniczny”, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1995 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Brak wymagań

wymagania wstępne
wymagania formalne

Brak wymagań

założenia wstępne

Brak wymagań

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

W1-K01, A1-K01

umie zdobywać, gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować
informacje

W1-K03, A1-K02
umiejętności
opiskod

posiada umiejętności warsztatowe umożliwiające realizację własnych koncepcji artystycznych w wybranych kierunkach dyscypliny sztuk pięknych

W1-U12, A1-U19

posiada umiejętności edycji projektu różnymi technikami, w tym
z wykorzystaniem systemów CAD, z dbałością o czytelność przekazu.

W1-U13, A1-U19
wiedza
opiskod

zna sposoby odwzorowywania przestrzeni na płaszczyźnie

W1-W02, A1-W10

posiada podstawową wiedzę o metodach edycji projektu i technikach
modelowania używanych w realizacji oraz dokumentacji prac projektowych.

W1-W07, A1-W10


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.3 o 30 2 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10355