Katalog ECTS

Techniki prezentacji

Pedagog: mgr Agata Janiszewska

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Warunkiem do zaliczenia semestru i uzyskania oceny z przedmiotu jest obecność oraz aktywny udział w zajęciach i korektach. Dopuszcza się maksymalnie trzy nieusprawiedliwione nieobecności studenta w trakcie semestru. Warunkiem jest oddanie w terminie wszystkich zadań klauzurowych, które realizowane są w trakcie zajęć (brak realizacji ćwiczeń na zajęciach jest jednoznaczny z brakiem obecności), a także wykonanie w oparciu o korekty z prowadzącym zadań semestralnych wraz z odpowiednią dokumentacją. Wymagana jest także systematyczna realizacja szkicownika w sposób podany przez prowadzącego. Szkicownik obejmuje wykonanie 14 szkiców tygodniowo i podlega ocenie cząstkowej.

 

Wymagania oceny 3/3+

a. dostarczenie min 75% tygodniowych szkiców w ciągu semestru;

b. umiejętność wykonania samodzielnej analizy tematu i na jej podstawie wyciągnięcia własnych wniosków;

c. prace rysunkowe przejawiające zapoznanie się podstawami treści programowych i omawianych tematów;

d. przyswojenie podstawowych zagadnień programowych;

e. samodzielne opanowanie minimum technik komputerowych umożliwiające wykonanie zadań;

f. przygotowanie studenta i aktywny udział w zajęciach.

 

 

Wymagania oceny 4/4+ (poza wymaganiami poprzednimi)

a. dostarczenie min. 80% tygodniowych szkiców w ciągu semestru;

b. widoczny postęp w pracach rysunkowych, przejawiający świadome korzystanie z treści programowych;

c. poprawne rozwiązania zadań;

d. podejmowanie świadomej inicjatywy w rozwiązywaniu zadań;

e. przejawianie umiejętności przeprowadzenia samodzielnych poszukiwań i stosowania rozwiązań warsztatowych pasujących do tematu zadania, poszerzających wartość estetyczną wypowiedzi.

 

Wymagania oceny 5 (poza poprzednimi wymaganiami)

a. dostarczenie min. 90% tygodniowych szkiców w ciągu semestru;

b. płynne posługiwanie się rysunkiem oraz innymi technikami;

c. poszerzona wiedza i umiejętności przewyższające treści programowe;

d. bardzo dobra umiejętność łączenia wiedzy z zakresu różnych technik;

e. samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań i poszerzaniu wiedzy;

f. poszukiwanie nietypowych rozwiązań, niespotykanych w opracowaniach;

g. zdecydowane przejawianie zainteresowań zagadnieniami omawianymi w trakcie zajęć;

h. rozwiązania zadań uprawniające do wysłania projektu na konkurs, wystawy lub materiały promocyjne uczelni.

 

Wymagania oceny 5,5 (poza poprzednimi wymaganiami)

Szczególna wnikliwość i zaangażowanie w opracowanie kolejnych zagadnień, perfekcyjna jakość wykonania tematów i dokumentacji – fotografii, plansz manualnych i cyfrowych. Zainteresowanie i ponadprogramowe uczestnictwo w warsztatach i innych wydarzeniach związanych z przedmiotem, projektowaniem graficznym, typografią etc. Student osiąga wyniki pracy znacznie wyróżniające się na tle grupy.

opis przedmiotu

Podstawowym celem zajęć jest zbudowanie warsztatu projektanta wzornictwa poprzez osiągnięcie szeregu celów podnoszących jakość projektów studenckich.

Na trzecim semestrze student rozwija zdobytą w trakcie pierwszego roku studiów wiedzę na temat prezentacji rysunkowej autorskich rozważań projektowych. Ponadto, student udoskonala samodzielną interpretację zagadnień oraz proponuje własne rozwiązania formalne przy pomocy rysunku, dobiera odpowiednią technikę, elementy składowe plansz, stylistykę i typografię. W trakcie semestru prowadzony jest cotygodniowy szkicownik, realizowane są złożone ćwiczenia klauzurowe oraz zaawansowane zadania semestralne, dzięki którym pogłębiana jest wiedza, umiejętności manualne i komputerowe zgodnie z osobistymi predyspozycjami studenta.

skrócony opis przedmiotu

Program zajęć na trzecim semestrze polega na poszerzaniu zdobytej przez studentów wiedzy w zakresie rysunku prezentacyjnego i koncepcyjnego. Studenci udoskonalają także swoje umiejętności rysunkowe przy pomocy oprogramowania komputerowego. Zajęcia realizowane są poprzez cykl wykładów, ćwiczeń klauzurowych i zadań semestralnych. Studenci uczą się jak wykorzystywać przekazaną wiedzę i zdobyte umiejętności w pracowniach projektowych i życiu zawodowym.

 

sposób realizacji przedmiotu

Forma zaliczenia zakłada wykonanie przez studenta prac zaliczeniowych oraz ćwiczeń w trakcie trwania semestru.

zakres tematów

a. złożone zadania wspomagające obserwacje obiektów lub zjawisk oraz autorskie przetworzenie płynących z nich wniosków w zakresie własnych realizacji;

b. zaawansowane zadania polegające na rozwijaniu  wiedzy na temat wykonywania prac graficznych na komputerze: edycja grafiki w programach wektorowych i bitmapowych, terminologia programów graficznych i jej zastosowanie, kompozycja materiałów własnych, fotograficznych lub graficznych wraz z doborem odpowiedniej treści, typografii.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

a. Klara Sjolen & Allan Mcdonald, Learning curves, KEEOS Design Books AB, Stockholm 2011;

b. Kevin Henry, Drawing for product designers, Laurence King Publishing, London 2012;

c. Hans Peter Willberg, Pierwsza pomoc w typografii, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Student rozpoczynający kurs Technik Prezentacji na III semestrze powinien być wpisany na listę studentów drugiego roku studiów licencjackich kierunku Wzornictwo.

założenia wstępne

Student powinien dysponować podstawową wiedzą i znajomością zagadnień w zakresie przedmiotu Techniki Prezentacji, poznanych w trakcie zajęć prowadzonych na I roku studiów licencjackich.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy do rozwiązywania problemów.

W1-K05
umiejętności
opiskod

Potrafi samodzielnie podejmować oraz uzasadniać decyzje projektowe mające wpływ na postać rozwiązania.

W1-U06

posiada podstawowe doświadczenie w realizowaniu prac projektowych łączących wykorzystanie wyobraźni, intuicji, emocjonalności oraz analizy racjonalnej (funkcjonalnej, technologicznej, semantycznej, społecznej, kulturowej i ekonomicznej).

W1-U07
wiedza
opiskod

Zna pojęcie procesu projektowego, potrafi wyodrębnić jego elementy i potrafi na podstawie tej wiedzy zaplanować następujące po sobie etapy pracy projektowej.

W1-W16


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.3 o 60 6 Ćw 60h
Ćw [E]
Ćw [Z]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10360