Katalog ECTS

Podstawy Architektury Okrętów

Pedagog: dr Paweł Gełesz
Asystent/ci: mgr Krzysztof Bochra

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą zaliczenia jest:
- aktywna obecność na zajęciach (zgodnie z regulaminem studiów),
- realizacja zadania warsztatowego (zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji projektu) w stopniu umożliwiającym jego ewaluację według przyjętych efektów kształcenia.

W zależności od specyfiki rozwiązań projektowych wymagana jest dokumentacja zadania zawierająca:
1. Opis zrealizowanego projektu (esej, autorski opis projektu, skrócony tekst reklamowy zbierający kluczowe pozytywne cechy rozwiązania - max. 3000 znaków)
2. Uporządkowaną podstawową dokumentację procesu projektowego (wybrane źródła inspiracji, szkice rozpatrywanych wariantów rozwiązania projektowego, wstępne wizualizacje etapów projektowych)
3. Uporządkowaną dokumentację cyfrową formalnej strony projektu (wizualizacje, fotografie studyjne makiety, dokumentacja techniczna – parametryczny model 3d, rysunki techniczne 2d)
4. Publiczną autoprezentację ostatecznego rozwiązania (prezentacja multimedialna i plansze)

Wymagania minimalne (ocena dostateczna):
1. Kompletność elementów składowych, określonych jako podstawowe założenia dla poszczególnych zadań,
2. Terminowa realizacja zadań semestralnych w stopniu pozwalającym właściwie odczytać intencje autora,
3. Zawodowa rzetelność i komunikatywność dokumentacji i prezentacji.
Wymagania rozszerzone (ocena powyżej dostatecznej)¬ - poza wymaganiami podstawowymi
1. Ujęta w opisie projektu umiejętność przekonywującej argumentacji podjętych wybranych decyzji projektowych,
2. Osiągnięcie wysokich zawodowych parametrów jakości finalnego rozwiązania,
3. Czytelność dokumentacji i prezentacji projektu.
Wymagania maksymalne (ocena bardzo dobra i celująca) - poza wymaganiami rozszerzonymi
1. Autorska innowacyjność projektów przełamująca istniejące paradygmaty projektowe (w obrębie architektury okrętów)
2. Samodzielność i dyscyplina pracy, terminowość
3. Bardzo wysoka – profesjonalna jakość opracowania finalnego
4. Opracowanie lub jego fragmenty wykraczające poza standardy akademickie – tj. posiadające realny potencjał wdrożeniowy

opis przedmiotu

Nadrzędnym założeniem dydaktycznym kursu I-go stopnia (sem. V, tryb warsztatów 30h) jest wykształcenie profesjonalnych umiejętności skutecznego rozwiązywania problemów projektowych realizowanych w ścisłym rygorze czasowym. Genezą zadań projektowych jest szerokorozumiany kontekst architektury okrętów. Istotnym wyróżnikiem programu jest operowanie w specyficznym środowisku architektury okrętów wymagającym dbałości o szczegóły oraz sprawność warsztatową. Kurs aktywizuje fundamentalne umiejętności projektowe a także manualne i cyfrowe techniki projektowania – na poziomie operacyjnym / wykonawczym – z uwzględnieniem zawodowej rzetelności.

Cel poznawczy:
poznanie racjonalnych metod realizacji procesu projektowania oraz prototypowania

Cel kształcący:
umiejętność definiowania problemu projektowego w oparciu zadany problem, umiejętność definiowania systemu założeń w oparciu o krytyczną analizę stanu, umiejętność organizowania pracy własnej

Cel praktyczny:
umiejętność praktycznego przeprowadzenia procesu projektowego zakończonego weryfikacja skuteczności rozwiązania. Rozwój umiejętności i postaw twórczych w obszarze szeroko rozumianej architektury okrętów

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Wieloaspektowe zadania i ćwiczenia projektowe, uzupełnione autorskimi prezentacjami tematycznymi oraz organizowanymi (w zakresie bieżących) potrzeb konsultacjami eksperckimi.

zakres tematów

Punktem odniesienia treści zadań semestralnych są praktyczne eksperymenty poznawcze, których nadrzędnymi założeniami jest skuteczne kształtowanie, rozwiązywanie problemów projektowych.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Zadania realizowane w ramach warsztatów nie wymagają uzupełnienia bibliograficznego.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Ukończony III sem. studiów 1-go st. na kier. Wzornictwo

założenia wstępne

Od studentów oczekiwana są:
- postawa wnikliwego poznawania i doświadczania nowych dyscyplin projektowych,
- zaangażowanie w poszukiwanie i definiowanie nowych rozwiązań projektach,
- samodzielne rozwijanie umiejętności warsztatowych (rysunek odręczny, rysunek techniczny, modelowanie 3d, makietowanie, opisywanie)

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod
-brak-
wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.4 o 30 3 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10387