Katalog ECTS

Wzornictwo 4

Pedagog: dr hab. Marek Jóźwicki
Asystent/ci: dr Anna Wachowicz

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Oceny są potwierdzeniem poziomu pracy i odzwierciedleniem osiągniętej pozycji; są efektem systematycznego dochodzenia do rozwiązania, zakończonego projektem, powstałym w czasie na to przewidzianym. Wysokość oceny jest miernikiem jakości pracy w opiniach wszystkich uczestników kursu i prowadzących pracownię, wyrażonych podczas przeprowadzonej dyskusji i wspólnie uzgodnionych.
Podstawowym kryterium oceny dotyczącym trybu pracy są:
1 Udokumentowane systematyczne postępy w dochodzeniu do ostatecznego rozwiązania.
2 Umiejętność samodzielnego zaplanowania i zrealizowania pełnego procesu projektowego.
3 Przygotowanie rozwiązania o cechach innowacyjnych, spełniającego postawione na wstępie kryteria użytkowe i estetyczne.
4 Zaprezentowanie rozwiązania według poniższych warunków:
Indywidualnie wykonany model funkcjonalny / prototyp.
Indywidualnie wykonana dokumentacja ilustrująca: proces dochodzenia do rozwiązania (szkice), fragmenty dokumentacji wykonawczej (rysunki techniczne, wizualizacje), fotografie ostatecznego rozwiązania), zwięzły opis rozwiązania. Dokumentacja przygotowana na płycie CD w rozdzielczości do druku, format planszy 50x150 cm w układzie pionowym.
Przedstawienie w formie prezentacji: definiującej ideę rozwiązania; opisującej walory ostatecznego rozwiązania; określającej inspiracje dla formy obiektu; ilustrującej wyniki analizy funkcjonalno-użytkowej i ich wpływ na końcowe rozwiązanie; wyjaśniającej istotę decyzji konstrukcyjnych, materiałowych i technologicznych.

opis przedmiotu

„Myślenie projektowe opiera się na naturalnej – i możliwej do rozwijania – ludzkiej umiejętności intuicyjnego działania, rozpoznawania prawidłowości i konstruowania idei, które nie tylko mają wartość emocjonalną, ale są również funkcjonalne.”
cytat: Tom Kelley, David Kelley. „Twórcza odwaga.” MT Biznes. iBooks.

Wprowadzenie do projektowania, czyli sposobu rozumienia, interpretowania, kreowania i sprawdzania rozwiązania w rzeczywistym modelu. Przedstawienie istoty procesu projektowego, podzielonego na kluczowe etapy. Uświadomienie różnych dróg prowadzących do rozwiązania postawionych na wstępie założeń. Skłonienie do refleksji nad efektem własnej pracy w konfrontacji z innymi odpowiedziami na ten sam temat. Wypracowanie metody organizacji i realizacji własnej pracy pozwalającej na zrealizowanie jej w zakładanym terminie. Wprowadzenie do prostych badań i eksperymentów. Zaprezentowanie efektów pracy projektowej.
Zadaniem przedmiotu jest kształtowanie kreatywnej i innowatorskiej postawy projektanta. Rozwijanie na równi wyobraźni oraz zdolności analitycznych. Wykształcenie umiejętności czerpania wzorców z tradycji i historii meblarstwa oraz umiejętności obserwacji zmian zachodzących w obyczajowości, traktowanych jako inspiracja projektowa.
Dodatkowym zadaniem jest sprzyjanie sytuacjom konfrontującym studyjne rozwiązania z realiami rynkowymi. Konfrontacja ta ma pozwolić zrozumieć relacje zachodzące pomiędzy projektem a realizacją projektu, ma sprzyjać doskonaleniu procesu projektowego i komunikacji z ineresariuszami zewnętrznymi.
Cel poznawczy:
przygotowanie do zaawansowania wiedzy na wyższym poziomie kształcenia w dyscyplinie sztuk projektowych:
Wyodrębnienie oraz zrozumienie cech przedmiotów posiadających indywidualny, niepowtarzalny charakter w wymiarze jednostkowym i masowym.
Posłużenie się kontekstami, zachowaniami, intuicyjnością użytkową jako inspiracją w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań projektowych.
Uzmysłowienie roli przedmiotów oraz skuteczna reakcja na zmianę sposobu ich wytwarzania.

Cel kształcący:
osiągniecie samodzielności w zakresie formułowania i rozwiązywania podstawowych problemów projektowych, pozwalających na samodzielność rynkową:
Skuteczność w poszukiwaniu wyróżnika dla formy obiektu we właściwościach materiałów, technice wytwarzania i technologii.
Zdolność posłużenia się eksperymentem warsztatowym w poszukiwaniu rozwiązań właściwych dla wybranego modelu realizacji koncepcji.
Świadomość odmiennych kryteriów w projektowaniu i tworzeniu oraz różnic charakterystycznych dla w/w działalności w procesie powstawania obiektu.

Cel praktyczny:
zdobycie kompetencji pozwalających na podjęcie współpracy w działalności projektowej z partnerami i interesariuszami otoczenia gospodarczego:
Indywidualizowanie koncepcji projektowej, w oparciu o przesłanki humanistyczne, techniczne, technologiczne i rynkowe.
Reagowanie na pojawiające się ograniczenia i zdolność wykorzystania ich jako inspiracji i wyzwania.
Posługiwanie się dokumentacją techniczną oraz prototypem jako narzędziami komunikacji z partnerami w procesie dochodzenia do ostatecznego wyniku..

skrócony opis przedmiotu

Założeniem dydaktycznym kursu I-go stopnia jest nauka projektowania:

  • jako umiejętności krytycznej oceny stanu istniejącego w obrębie analizowanego problemu projektowego;
  • jako umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniej metody pracy ;
  • jako umiejętności znajdywania współzależności struktury i konstrukcji; funkcji i formy przedmiotu, w powiązaniu z  warunkami, dla których są projektowane;
  • jako umiejętności swobodnego artykułowania koncepcji i zamiarów projektowych i posługiwania się językiem przekazu projektowego;
  • jako umiejętności samodzielnego zdobywania niezbędnej wiedzy, stosownie do potrzeb wynikających z postawionych zadań

Założeniem dydaktycznym jest kompletowanie wyobrażenia o istocie przedmiotów z najbliższego otoczenia człowieka oraz rozumienie ich logiki w zależności od kontekstu w jakim występują.

Zajęcia projektowe

  • Ćwiczenia zespołowe; Grupowe dyskusje problemowe związane z problematyką kierunkową pracowni; Konsultacje indywidualne w zakresie analizowanego problemu projektowego związanego z tematami meblarskimi;

Zadania projektowe

  • Poszukiwanie sytuacji rzeczywistych jako inspiracji dla innowacyjnych propozycji projektowych;
  • Studium przypadków związanych z zachowaniami potencjalnych użytkowników projektowanego mebla;
  • Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi

Zajęcia warsztatowe

 

  • Modelowanie; Prototypowanie; Eksperymenty materiałowo—technologiczne wynikające z przyjętego rozwiązania projektowego.
sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenia projektowe, uzupełnione wykładami i prezentacjami. Grupowe dyskusje problemowe. Zespołowa praca w formie warsztatowej połączona z pracami modelowymi. Konsultacje.

zakres tematów

"AUTORSKIE A SERYJNE"
Autorskie projekty mebli powstające w pracowni są przyczynkiem do refleksji nad różnicą pomiędzy meblem indywidualnym a seryjnym.
Analizowanie struktury mebli, typu konstrukcji, rodzaju materiałów jest podstawą umiejętności klasyfikowania wyrobu jako jednostkowego bądź seryjnego.
Szeroko rozumiane cechy użytkowe i symboliczne są bazą i zachętą do autorskiej wypowiedzi twórczej.
Relacje pomiędzy wykonawcą a producentem decydują o końcowym efekcie pracy.
Osobiste umiejętności warsztatowe projektanta oraz ograniczenia w dostępie do technologii wpływają na rezultat pracy.
Samodzielny wybór przedmiotu opracowania, wynikający z przyjętej autorskiej interpretacji przedstawionego zagadnienia.
Tematy / zagadnienia związane są z bezpośrednim otoczeniem człowieka w którym wymagane jest wspomaganie jego codziennych aktywności jak również zaspokajanie potrzeb wyższego rzędu. Rozwiązania projektowe są efektem indywidualnie przyjętych założeń.
Rozwiązania projektowe będą efektem przyjętych założeń, wynegocjowanych w ramach przyjętej współpracy z koleżankami i kolegami z zespołu oraz partnerami zewnętrznymi zaproszonymi do współpracy.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

DOM. Krótka historia idei / Witold Rybczyński - Warszawa: Marabut 1996r.
ERGONOMIA mieszkania Aspekty fizjologiczne i psychologiczne w projektowaniu / Etienne Grandjean - Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 1978r
IDEA Thoneta – katalog wystawy Wrocław, W-wa, Poznań 1991r
HISTORIA wnętrz / John Pile -Warszawa: Arkady 2004r
MEBLE jako przedmioty użytkowe i zabytki : u podstaw problematyki konserwatorskiej mebli zabytkowych / Janusz Krawczyk. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006
MEBLE naprawa i odnawianie / Irena Swaczyna - Warszawa, Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne, 1999
MEBLE XVIII, XIX i XXw. / Praca zbiorowa - Amber 1996,1997,1998r.
MEBLE stylowe / Gyula Kaesz - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990,
PODRĘCZNIK stylów - ornamentyka, meble, architektura wnętrz od najdawniejszych czasów do secesji / Ernst Rettelbsch - Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 2013
POLSKIE meble 1918-39. Forma, funkcja, technika / Anna Kostrzyńska-Miłosz - Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2005r
W STRONĘ architektury - Le Corbusier; tł. Tomasz Swoboda - Warszawa: Fundacja Centrum Architektury CA Fundamenty, 2012

Polecane linki:
Magazyny:
http://www.archivolta.com.pl ; http://www.architekturaibiznes.com.pl, www.dezeen.com,
www.mocoloco.com, www.designboom.com; http://www.pritzkerprize.com , http://www.wallpaper.com ,
www.designaddict.com; www.thisispaper.com, http://shop.detali.de , http://www.detali.de ,
http://www.domusweb.it/en/ , http://www.vitra.com , http://zsah.blox.pl , http://www.2plus3d.pl
http://www.internimagazine.it ,http://www.design-report.de , http://www.id-mag.com ,
Projektanci:
http://www.asymptote.net, http://www.fondationlecorbusier.fr, http://www.arne-jacobsen.com, , http://www.jeanprouve.com ,http://www.botta.ch , http://www.albertomeda.com , http://www.marc-newson.com , http://konstantin-grcic.com , http://www.ateliermendini.it , http://www.bellini.it

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Ukończony kurs 4 semestru na kierunku Wzornictwo

założenia wstępne

Podstawowa umiejętność posługiwania się oprogramowaniem wspomagającym projektowanie.
Znajomość graficznych programów komputerowych.
Podstawowe techniczne umiejętności warsztatowe.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

KOD: W1-K05
OPIS: jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy do rozwiązywania problemów
KOD: W1-K06
OPIS: jest zdolny do elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności
KOD: W1-K11
OPIS: posiada umiejętność efektywnego komunikowania się w zakresie podejmowanych działań oraz umiejętność czytelnej i zrozumiałej prezentacji

umiejętności
opiskod

KOD: W1-U07
OPIS: posiada podstawowe doświadczenie w realizowaniu prac projektowych łączących wykorzystanie wyobraźni, intuicji, emocjonalności oraz analizy racjonalnej (funkcjonalnej, technologicznej, semantycznej, społecznej, kulturowej i ekonomicznej)

KOD: W1-U10
OPIS: posiada umiejętność przeprowadzania prostych eksperymentów formalnych, technologicznych i ergonomicznych oraz analizy ich wyników w celu wypracowania i weryfikowania decyzji projektowych w wybranych obszarach sztuk projektowych
KOD: W1-U14
OPIS: posiada umiejętność zbudowania sobie warsztatu potrzebnego do realizacji prac projektowych i umiejętność dostosowania go do zmieniających się potrzeb i możliwości

wiedza
opiskod

KOD: W1-W11
OPIS: rozumie kontekst sztuk projektowych w obrębie sztuki i kultury materialnej oraz ich znaczenie w życiu społecznym i gospodarce
KOD: W1-W15
OPIS: ma podstawową wiedzę o fizycznych, psychicznych i fizjologicznych cechach człowieka i rozumie wpływ jaki mają na strukturę i postać projektowanych procesów i obiektówLista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.5 d 60 8 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10393