Katalog ECTS

Podstawy Architektury Okrętów

Pedagog: dr Paweł Gełesz
Asystent/ci: mgr Krzysztof Bochra

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą zaliczenia jest:
- aktywna obecność na zajęciach (zgodnie z regulaminem studiów),
- realizacja wszystkich zadań semestralnych, prac domowych czy klauzurowych (zgodnie z ustalonym harmonogramem) w stopniu umożliwiającym ich ewaluację według przyjętych efektów kształcenia (zgodnie z treścią zadania)

W zależności od specyfiki rozwiązań projektowych wymagana jest dokumentacja cyfrowa zadania zawierająca:
1. Opis zrealizowanego projektu (esej, autorski opis projektu, skrócony tekst reklamowy zbierający kluczowe pozytywne cechy rozwiązania - max. 5000 znaków)
2. Uporządkowaną dokumentację procesu projektowego (źródła inspiracji, szkice rozpatrywanych wariantów rozwiązania projektowego, wizualizacje etapów projektowych)
3. Uporządkowaną dokumentację cyfrową formalnej strony projektu (wizualizacje, fotografie studyjne makiety, dokumentacja techniczna – parametryczny model 3d, rysunki techniczne 2d)
5. Publiczną autoprezentację ostatecznego rozwiązania (prezentacja multimedialna i plansze)

Wymagania minimalne (ocena dostateczna):
1. Kompletność elementów składowych, określonych jako podstawowe założenia dla poszczególnych zadań,
2. Terminowa realizacja zadań semestralnych w stopniu pozwalającym właściwie odczytać intencje autora,
3. Zawodowa rzetelność i komunikatywność dokumentacji i prezentacji.
Wymagania rozszerzone (ocena powyżej dostatecznej)¬ - poza wymaganiami podstawowymi
1. Ujęta w opisie projektu umiejętność przekonywującej argumentacji podejmowanych decyzji projektowych,
2. Osiągnięcie realistycznego parametru jakościowego finalnej realizacji,
3. Oryginalność oraz czytelność dokumentacji i prezentacji projektu.
Wymagania maksymalne (ocena bardzo dobra i celująca): - poza wymaganiami rozszerzonymi
1. Umiejętność skutecznego integrowania i interpretowania wiedzy pochodzącej z wielu źródeł (w tym wiedzy technicznej, okrętowej)
2. Autorska innowacyjność projektów przełamująca istniejące paradygmaty projektowe (w obrębie architektury okrętów)
3. Samodzielność i dyscyplina pracy,
4. Opracowanie wykraczające poza standardy akademickie – tj. posiadające realny potencjał wdrożeniowy

opis przedmiotu

Obszarem tematycznym programu dydaktycznego są wszelkie działania projektowe mieszczące się w zakresie szeroko rozumianej architektury okrętów (tzw. Arch. statków wodnych), agregujące interdyscyplinarną wiedzę z obszaru techniki, ergonomii i estetki. Fundamentalną formą aktywności studentów są poszukiwania. Analogicznie do świata nauki w programie przewiduje się stosowanie: eksperymentów (np. w skali 1:1), metodę „kolejnych przybliżeń” (tzw. spirala projektowa) finalną autorską propozycję projektową uwzględniająca także wymogi i ograniczenia prawne. Ważnym cechą programu jest systematyczny rozwój kompetencji studentów na poziomie twórczym i decyzyjnym.

Cel poznawczy:
Student uzyskuje świadomość możliwości oraz ograniczeń związanych z pracą projektanta wzornictwa szczególnie przy opracowywaniu nowych, racjonalnych koncepcji w obszarze architektury okrętów

Cel kształcący:
Oparta o odpowiedzialność postawa twórcy i koordynatora innowacji w obszarze architektury okrętów.

Cel praktyczny:
Rozwój umiejętności i postaw twórczych oraz zawodowych w obszarze szeroko rozumianej architektury okrętów

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Wieloaspektowe zadania i ćwiczenia projektowe, uzupełnione autorskimi prezentacjami tematycznymi oraz organizowanymi (w zakresie bieżących) potrzeb konsultacjami eksperckimi. W okresie pomiędzy zajęciami przewidzianymi planem zajęć studenci są zobowiązani do samodzielnej pracy w zakresie uzgodnionym podczas korekt i konsultacji.

zakres tematów

Fundamentem treści zadań semestralnych są praktyczne eksperymenty poznawcze, których nadrzędnymi założeniami jest kształtowanie obiektów architektury okrętów z zachowaniem zawodowej rzetelności połączonej z poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań kontekstowych, funkcjonalnych i estetycznych. A także integracja i interpretacja wiedzy z wielu różnych źródeł zorientowanych w przyszłość przemysłu okrętowego.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Rekomendowana, zalecana i wymagana literatura jest komponowana indywidualnie do danego zadania projektowego

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Posiadanie statusu studenta Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP W Gdańsku (1 rok. I stopnia), znajomość języka polskiego.

założenia wstępne

Od studentów oczekiwana są:
- postawa wnikliwego poznawania i doświadczania nowych dyscyplin projektowych,
- zaangażowanie w poszukiwanie i definiowanie nowych dalekich od obecnych paradygmatów rozwiązań projektach,
- umiejętność samodzielnego poszukiwania źródeł wiedzy,
- efektywnie opanowany warsztat projektowy (rysunek odręczny, rysunek techniczny, modelowanie 3d, makietowanie, opisywanie)

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod
-brak-
wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.5 d 60 8 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10418