Katalog ECTS

Semantyczne aspekty wzornictwa

Pedagog: mgr Marta Kołacz

Pole Opis
forma/typ zajęć konserwatorium;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Na ocenę 2 - Student nie ma elementarnej wiedzy. - Student nie angażuje się w proces kształcenia. Na ocenę 3 - Student opanował materiał, ma ogólne pojęcie o aspektach semantycznych. - Student rozpoznaje i objaśnia podstawowe koncepcje/zjawiska/idee semiotyczne - Student angażuje się w proces kształcenia. Na ocenę 4 - Wiedza studenta obejmuje całość przedstawionego materiału, ale może mieć braki w nieistotnych szczegółach. - Student rozpoznaje i objaśnia podstawowe koncepcje/zjawiska/idee semiotyczne - Student dostrzeganie i wyjaśnienie wpływ kontekstów kulturowo-społecznych na kształtowanie wzornictwa - Student angażuje się w proces kształcenia. Na ocenę 5 - Student ma ugruntowaną i uporządkowaną wiedzę, obejmującą całość przedstawionego materiału, i potrafi swobodnie korzystać z tej wiedzy w sytuacjach problemowych. - Student rozpoznaje i objaśnia podstawowe koncepcje/zjawiska/idee semiotyczne - Student dostrzeganie i wyjaśnienie wpływ kontekstów kulturowo-społecznych na kształtowanie wzornictwa - Student dostrzega rolę wiedzy z zakresu semantyki we we współczesnym projektowaniu. - Student wzorowo angażuje się w proces kształcenia.

opis przedmiotu

Wykład opisuje w ujęciu porównawczym organizację semiotyczną i sposób kreacji wybranych przykładów z dziedziny wzornictwa jako przekazów. Porównanie organizacji znakowej obiektów kultury, relacji między semiotycznością a sensorycznością, percepcją pozwala dostrzec interesujące zabiegi tekstowe służące wypowiadaniu znaczeń, emocji, doznań charakterystycznych dla jednego systemu semiotycznego środkami innego. Omawiane zagadnienia: Wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu semiotyki: znak, kod, język, tekst kulturowy Semiotyczny mechanizm kultury: tekst kulturowy a modelowanie świata. Kultura jako przestrzeń komunikacyjna. Pojęcie przedmiotu jako znaku. Struktura semantyczna przedmiotu Kody kulturowe Systemowy charakter znaków. Języki i kody. Funkcje komunikacyjne wzornictwa

skrócony opis przedmiotu

Wykład opisuje w ujęciu porównawczym organizację semiotyczną i sposób kreacji wybranych przykładów z dziedziny wzornictwa jako przekazów.

sposób realizacji przedmiotu

Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja problemowa, analiza i interpretacja tekstów źródłowych

zakres tematów

Omawiane zagadnienia: Wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu semiotyki: znak, kod, język, tekst kulturowy Semiotyczny mechanizm kultury: tekst kulturowy a modelowanie świata. Kultura jako przestrzeń komunikacyjna. Pojęcie przedmiotu jako znaku. Struktura semantyczna przedmiotu Kody kulturowe Systemowy charakter znaków. Języki i kody. Funkcje komunikacyjne wzornictwa

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Eco Umberto, 2009, Teoria Semiotyki, Wydawnictwo UJ - Eco Umberto, 1996, Nieobecna Struktura, Wydawnictwo KR. - Frege George, „Sens i znaczenie”, [w:] Pisma semantyczne (red. B. Wolniewicz), s. 60-88. - Frutiger Adrian, 2003, Człowiek i Jego Znaki, Wydawnictwo: d2d.pl - Petroski Henry, 1992, The Evolution of Useful Things: How Everyday Artifacts-From Forks and Pins to Paper Clips and Zippers-Came to be as They are, Knopff - Pelc Jerzy, 1984, Wprowadzenie do Semiotyki, Warszawa: Wiedza Powszechna - Strawson P., „O odnoszeniu się użyć wyrażeń do przedmiotów”, [w:] J.Pelc (red.), Logika i język, W-wa 1967, s. 377-415 - Sudjic Deyan, 2013, Język rzeczy. W jaki sposób przedmioty nas uwodzą, Wydawnictwo Karakter źródła internetowe: - Romańczukiewicz Krzysztof, Postrzeganie designu http://cdmagazine. uni.wroc.pl/artykul/postrzeganie_designu_wsrod_studentow/ - http://www.semiotics.co.uk

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne

wiedza z zakresu historii wzornictwa

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

umie gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować informacje z zakresu teorii semantyki, kultury wizualnej

A1-K02

rozumie potrzebę rozwijania wiedzy z zakresu semiotyki w celu świadomego i odpowiedzialnego projektowania

A1-K01

potrafi formułować krytyczną argumentację w stosunku w oparciu o poznane teorie semantyczne

A1-K02 A1-K04

posiada zdolność do podjęcia refleksji na temat społecznych i etycznych aspektów związanych z projektowaniem

A1-K04
umiejętności
opiskod

posiada umiejętność dyskusji i merytorycznej argumentacji na temat semantycznych aspektów wzornictwa 

A1-U22
wiedza
opiskod

rozumie kontekst semantyczny wzornictwa w obrębie sztuki i kultury oraz ich znaczenie w życiu społecznym 

A1-W11 A1-W12

ma podstawową wiedzę o fizycznych, psychicznych i fizjologicznych cechach człowieka i rozumie wpływ jaki mają na strukturę i postać projektowanych procesów i obiektów  

A1-W15


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.6 o 30 2 W 30h
W [E]
W [Z]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10423