Katalog ECTS

Wzornictwo 4

Pedagog: dr hab. Marek Jóźwicki
Asystent/ci: dr Anna Wachowicz

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Oceny są potwierdzeniem poziomu pracy i odzwierciedleniem osiągniętej pozycji; są efektem systematycznego dochodzenia do rozwiązania, zakończonego projektem, powstałym w czasie na to przewidzianym. Wysokość oceny jest miernikiem jakości pracy w opiniach wszystkich uczestników kursu i prowadzących pracownię, wyrażonych podczas przeprowadzonej dyskusji i wspólnie uzgodnionych.
Podstawowym kryterium oceny dotyczącym trybu pracy są:
▪ Udokumentowane systematyczne postępy w dochodzeniu do ostatecznego rozwiązania.
▪ Umiejętność współpracy w zespole.
▪ Przygotowanie rozwiązania o cechach innowacyjnych, spełniającego postawione na wstępie kryteria użytkowe i estetyczne.
▪ Zaprezentowanie rozwiązania według poniższych warunków:
I Zespołowo bądź indywidualnie wykonany model funkcjonalny / prototyp.
II Zespołowo bądź indywidualnie wykonana dokumentacja ilustrująca: proces dochodzenia do rozwiązania (szkice), fragmenty dokumentacji wykonawczej (rysunki techniczne, wizualizacje), fotografie ostatecznego rozwiązania), zwięzły opis rozwiązania. Dokumentacja przygotowana na płycie CD w rozdzielczości do druku, format planszy 50x150 cm w układzie pionowym
III Przedstawienie w formie prezentacji: definiującej ideę rozwiązania, opisującej walory ostatecznego rozwiązania; określającej inspiracje dla formy obiektu; ilustrującej wyniki analizy funkcjonalno-użytkowej i ich wpływ na końcowe rozwiązanie; wyjaśniającej istotę decyzji konstrukcyjnych, materiałowych i technologicznych.

 

opis przedmiotu

„Myślenie projektowe opiera się na naturalnej – i możliwej do rozwijania – ludzkiej umiejętności intuicyjnego działania, rozpoznawania prawidłowości i konstruowania idei, które nie tylko mają wartość emocjonalną, ale są również funkcjonalne.”
cytat: Tom Kelley, David Kelley. „Twórcza odwaga.” MT Biznes. iBooks.

Wprowadzenie do projektowania, czyli sposobu rozumienia, interpretowania, kreowania i sprawdzania rozwiązania w rzeczywistym modelu. Przedstawienie istoty procesu projektowego, podzielonego na kluczowe etapy. Uświadomienie różnych dróg prowadzących do rozwiązania postawionych na wstępie założeń. Skłonienie do refleksji nad efektem własnej pracy w konfrontacji z innymi odpowiedziami na ten sam temat. Wypracowanie metody organizacji i realizacji własnej pracy pozwalającej na zrealizowanie jej w zakładanym terminie. Wprowadzenie do prostych badań i eksperymentów. Zaprezentowanie efektów pracy projektowej.
Zadaniem przedmiotu jest kształtowanie kreatywnej i innowatorskiej postawy projektanta. Rozwijanie na równi wyobraźni oraz zdolności analitycznych. Wykształcenie umiejętności czerpania wzorców z tradycji i historii meblarstwa oraz umiejętności obserwacji zmian zachodzących w obyczajowości, traktowanych jako inspiracja projektowa.
Dodatkowym zadaniem jest sprzyjanie sytuacjom konfrontującym studyjne rozwiązania z realiami rynkowymi. Konfrontacja ta ma pozwolić zrozumieć relacje zachodzące pomiędzy projektem a realizacją projektu, ma sprzyjać doskonaleniu procesu projektowego i komunikacji z ineresariuszami zewnętrznymi.


Projektowanie struktur o pewnym stopniu skomplikowania, wymaga umiejętności podjęcia pracy w kilkuosobowym zespole. Konieczność takiej formy pracy wymaga umiejętnego artykułowania własnych pomysłów oraz respektowania koncepcji partnerów. Poprzez dialog krystalizują się poglądy prowadzące do poszukiwania wspólnego zdania. Ta forma pracy sprzyja również zrozumieniu "języka" współautorów koncepcji, reprezentujących inne dyscypliny.
Taki model pracy ćwiczymy w pracowni uznając efekt synergii za wartość w dzisiejszym skomplikowanym świecie.
Projekty mebli powstające w pracowni są pretekstem do ujawniania bezpośrednich cech użytkowych czyli przydatności do konkretnych zastosowań oraz cech pośrednich nadających znaczenia symboliczne: osobom, zjawiskom i sytuacjom.
Cel poznawczy:
przygotowanie do zaawansowania wiedzy na wyższym poziomie kształcenia w dyscyplinie sztuk projektowych:
Refleksja nad użytecznością pozwalająca na wielopłaszczyznowe badania potrzeb odbiorców oraz na analizę cech antropometrycznych i studia ergonomiczne korzystania z mebla.
Rozważania nad różnicami zachowań wynikających z osobistych preferencji a także w zależności od wieku, pochodzenia czy przynależności kulturowej.
Ćwiczenie metod obserwacji otoczenia, odnajdywanie i formułowanie problemów projektowych rozumianych jako preteksty do kreowania innowacyjnych rozwiązań oraz budowaniu wrażliwości na potrzeby uwikłanego w codzienność człowieka.
Cel kształcący:
osiągniecie samodzielności w zakresie formułowania i rozwiązywania podstawowych problemów projektowych, pozwalających na samodzielność rynkową:

Zespołowe, metodyczne postępowanie w dochodzeniu do rozwiązania: ćwiczenie grupowych metod generowania idei, sposobów definiowania problemów projektowych.
Wykształcenie nawyku systematyzowania danych.
Przybliżenie zasady samodzielnego zdobywania wiedzy niezbędnej do realizacji zadania oraz informacji inspirujących do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.
Syntetyzowanie wyników pracy w ostatecznym rozwiązaniu respektującym zasady kompozycji, cechy normatywne i etykę zawodową zgodną z regułą „projektowania uniwersalnego”.
Cel praktyczny:
zdobycie kompetencji pozwalających na podjęcie współpracy w działalności projektowej z partnerami i interesariuszami otoczenia gospodarczego:
Oswojenie z rolą partnera w pracy grupowej w zespołach interdyscyplinarnych.
Zdolność kształtowania formy wynikającej ze zdefiniowanych wcześniej założeń: użytkowych, funkcjonalnych i estetycznych; nadawania strukturom meblarskim cech wynikających z logiki konstrukcyjnej i racjonalności technologicznej;
Gotowość do jasnego komunikowania istoty rozwiązania w szkicach, w rzutach, przekrojach, perspektywach i modelach oraz sprawnego argumentowania podjętych decyzji.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenia projektowe, uzupełnione wykładami i prezentacjami. Grupowe dyskusje problemowe. Zespołowa praca w formie warsztatowej połączona z pracami modelowymi. Konsultacje.

zakres tematów

"AKTYWNOŚĆ I MOBILNOŚĆ - LEKKA STRUKTURA NOŚNA"
Szczególną cechą mebli jest towarzyszenie i wspieranie człowieka w wykonywaniu wielu czynności, umożliwienie wykonania zadań oraz wspomaganie zachowań. Meble są wytworem każdej kultury i podążają za zmieniającym się modelem życia ludzi w różnych zakamarkach świata. Wpływają na ich zachowania.
Poszukiwanie form aktywności zawodowej i rekreacyjnej wymagających wsparcia są pierwszym przyczynkiem do zespołowego działania.
Współpraca ze specjalistami zajmującymi się motoryką człowieka, psychologicznymi aspektami pracy i wypoczynku, ergonomiką wyodrębnionych sytuacji jest gwarantem zrozumienia relacji zachodzących pomiędzy różnorodnymi czynnkami.
Podział ról w zespole wynikający z rozpoznania silnych stron partnerów, aktywność i współpraca na każdym etapie opracowywania projektu; konsolidowanie osób wokół budowy modelu funkcjonalnego.
Testowanie, wysłuchanie opinii, weryfikowanie rozwiązań cząstkowych i całościowych w gronie interesariuszy proponowanego rozwiązania.
Tematy / zagadnienia związane są z bezpośrednim otoczeniem człowieka w którym wymagane jest wspomaganie jego codziennych aktywności oraz zaspokajanie potrzeb wyższego rzędu. Rozwiązania projektowe będą efektem przyjętych założeń, wynegocjowanych w ramach przyjętej współpracy z koleżankami i kolegami z zespołu oraz partnerami zewnętrznymi zaproszonymi do współpracy.
Rozwiązania projektowe są efektem indywidualnie przyjętych założeń.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

ATLAS miar człowieka / Gedliczka Adam, Ciop, 2001
HUMANSCALE 1/2/3 / Diffrient Niels, Alvin R. Tilley, Joan C. Bardagjy, - Massachusett, Cambridge: The MIT Pres, Massachusetts Institute of Technology, 1990
PROJEKTOWANIE mebli / Jerzy Smardzewski - Poznań: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2008
ROZWÓJ nowego produktu / Ginalski Jerzy, M. Liskiewicz, J. Seweryn - Kraków: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Form Przemysłowych, Pracownia Rozwoju Nowego Produktu, 1994
SŁOWNIK terminologiczny mebli / Izydor Grzeluk - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN , 2000
Polecane linki:
Magazyny:
http://www.archivolta.com.pl ; http://www.architekturaibiznes.com.pl, www.dezeen.com,
www.mocoloco.com, www.designboom.com; http://www.pritzkerprize.com , http://www.wallpaper.com ,
www.designaddict.com; www.thisispaper.com, http://shop.detali.de , http://www.detali.de ,
http://www.domusweb.it/en/ , http://www.vitra.com , http://zsah.blox.pl ,
http://www.internimagazine.it ,http://www.design-report.de , http://www.id-mag.com ,
Projektanci:
http://www.asymptote.net, http://www.fondationlecorbusier.fr, http://www.arne-jacobsen.com, , http://www.jeanprouve.com ,http://www.botta.ch , http://www.albertomeda.com , http://www.marc-newson.com , http://konstantin-grcic.com , http://www.ateliermendini.it , http://www.bellini.it

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Ukończony kurs 4 semestru na kierunku Wzornictwo

założenia wstępne

Podstawowa umiejętność posługiwania się oprogramowaniem wspomagającym projektowanie.
Znajomość graficznych programów komputerowych.
Podstawowe techniczne umiejętności warsztatowe.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

KOD: W1-K04
OPIS: potrafi formułować krytyczną argumentację w stosunku do analizowanych projektów i sytuacji
KOD: W1-K10
OPIS: potrafi współdziałać i współpracować w ramach prac zespołowych

umiejętności
opiskod

KOD: W1-U04
OPIS: Potrafi zaprojektować, wykorzystując wiedzę z zakresu metodyki projektowania, proste urządzenie, obiekt, system lub proces w wybranym obszarze sztuk projektowych

 

KOD: W1-U15
OPIS: Zdobył umiejętność pracy w zespole i komunikowania się z ekspertami innych dziedzin

wiedza
opiskod

KOD: W1-W12
OPIS: zna i rozumie rolę oraz znaczenie technicznych i technologicznych uwarunkowań projektowania w wybranych obszarach sztuk projektowych

KOD: W1-W16
OPIS: Zna pojęcie procesu projektowego, potrafi wyodrębnić jego elementy i potrafi na podstawie tej wiedzy zaplanować następujące po sobie etapy pracy projektowejLista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.6 d 60 8 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10426