Katalog ECTS

Wzornictwo 6

Pedagog: dr hab. Marek Średniawa
Asystent/ci: dr Tomasz Kwiatkowski

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Weryfikacja realizacji programu przeprowadzana jest w trzech płaszczyznach: spełnienia warunków zaliczenia, oceny przeprowadzenia procesu projektowego i osiągniętego rezultatu oraz spełnienia zakładanych efektów kształcenia.
Warunkiem zaliczenia semestru jest zaprezentowanie i poddanie dyskusji, w terminach podanych w harmonogramie pracy, wyników realizacji wskazanych etapów procesu projektowego, zaprezentowanie rozwiązania zadania projektowego i poddanie rozwiązania dyskusji oraz złożenie wymaganej dokumentacji.
Ocenie podlega zarówno realizacja poszczególnych etapów w aspekcie ich poprawności jak i rozwiązania zadania w aspekcie zdefiniowanych w trakcie realizacji procesu projektowego kryteriów. Kryteria oceny. Ocena niedostateczna – przeprowadzony proces projektowy oraz zaprezentowane rozwiązanie cechuje się licznymi, niedającymi się poprawić, błędami. Ocena dostateczna – przeprowadzony proces projektowy oraz zaprezentowane rozwiązanie cechuje się błędami, które można poprawić. Ocena dobra – przeprowadzony proces projektowy oraz zaprezentowane rozwiązanie cechuje się nielicznymi błędami łatwo dającymi się poprawić. Ocena bardzo dobra – przeprowadzony proces projektowy oraz zaprezentowane rozwiązanie bez liczących się błędów. Ocena celująca – spełnienie warunku oceny bardzo dobrej oraz szczególne, wykraczające poza postawione wymagania, zrealizowanie zadania projektowego.
Realizacja procesu projektowego podporządkowana jest osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia. Ocena poziomu osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. W1-U06 – bieżąca ocena prowadzona w trakcie prezentacji efektów realizacji poszczególnych etapów procesu projektowego oraz prezentacji i dyskusji podsumowującej wyniki realizacji zadania projektowego. Jeżeli student osiągnie przynajmniej w minimalnym stopniu zakładany efekt, to jest w stanie racjonalnie uzasadnić podjęte decyzje projektowe. W1-U07 – bieżąca ocena prowadzona w trakcie prezentacji efektów realizacji poszczególnych etapów procesu projektowego oraz prezentacji i dyskusji podsumowującej wyniki realizacji zadania projektowego. Jeżeli student osiągnie przynajmniej w minimalnym stopniu zakładany efekt, to jest w stanie zrealizować zadanie projektowe o zakładanej złożoności. W1-W05 – bieżąca ocena prowadzona w trakcie prezentacji efektów realizacji poszczególnych etapów procesu projektowego. Jeżeli student osiągnie przynajmniej w minimalnym stopniu zakładany efekt, to jest w stanie przeprowadzić wymagany programem proces projektowy. W1-W16 – bieżąca ocena prowadzona w trakcie prezentacji efektów realizacji poszczególnych etapów procesu projektowego oraz prezentacji i dyskusji podsumowującej wyniki realizacji zadania projektowego. Jeżeli student osiągnie przynajmniej w minimalnym stopniu zakładany efekt, to jest w stanie świadomie zrealizować zaprogramowany proces projektowy. W1-K02 – bieżąca ocena prowadzona w trakcie prezentacji efektów realizacji poszczególnych etapów procesu projektowego. Jeżeli student osiągnie przynajmniej w minimalnym stopniu zakładany efekt, to jest w stanie zaprogramować proces projektowy, którego realizacja zapewni rozwiązanie postawionego problemu projektowego. W1-K07 bieżąca ocena prowadzona w trakcie prezentacji efektów realizacji poszczególnych etapów procesu projektowego oraz prezentacji i dyskusji podsumowującej wyniki realizacji zadania projektowego. Jeżeli student osiągnie przynajmniej w minimalnym stopniu zakładany efekt, to jest w stanie zaprezentować zrealizowany przez siebie projekt.

Uwaga. Przedstawione wyżej metody i kryteria oceniania dotyczą oceny przeprowadzonej w ramach kursu. Praca dyplomowa jest oceniana w trakcie egzaminu dyplomowego według określonych kryteriów.

opis przedmiotu

Zajęcia mają na celu kształtowanie twórczej i krytycznej postawy przyszłych projektantów wzornictwa, rozwijanie ich wyobraźni i zdolności analitycznych oraz wykształcenie umiejętności używania tychże do rozwiązywania problemów projektowych. Cele poznawcze: poznanie racjonalnych metod realizacji procesu projektowego. Cele kształcące: umiejętność definiowania problemu projektowego w oparciu o ujawnione potrzeby, umiejętność definiowania systemu założeń w oparciu o krytyczną analizę stanu. Cel praktyczny: umiejętność praktycznego przeprowadzenia procesu projektowego.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Zajęcia ogniskują się wokół samodzielnie zdefiniowanych zadań projektowych. Bez względu na zakładane efekty kształcenia realizowany jest kompletny proces projektowy zakończony prezentacją propozycji rozwiązania. Zadania projektowe realizowane są przez studentów samodzielnie w zakresie zarówno organizacji procesu projektowego jak i jego realizacji. Wyniki realizacji każdego etapu procesu projektowego poddawane są dyskusji w grupie studentów biorących udział w zajęciach. Zajęcia uzupełnione są prezentacjami i wykładami oraz ćwiczeniami związanymi programem pracowni.

zakres tematów

W trakcie semestru realizowane jest jedno zadanie projektowe składające się z szeregu ćwiczeń związanych z poszczególnymi etapami procesu projektowego. Tematem zadania projektowego jest zaprojektowanie obiektu o średniej złożoności, służącego zaspokojeniu odkrytej i zdefiniowanej potrzeby człowieka.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Archer Bruce L., „Systematyczna metoda projektowania przemysłowego”, IWP Biblioteka Wzornictwa 7'87, Warszawa 1987
Dobrołowicz Witold, „Psychologia twórczości technicznej”, WNT, Fundacja Książka Naukowo-Techniczna, Warszawa 1993
Francastel Pierre, „Sztuka a technika”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1966
Gedliczka Adam, „Atlas miar człowieka”, Ciop, 2001
Kozłowski Stanisław, „Granice przystosowania”, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986
Krick Edward V.,„Wprowadzenie do techniki i projektowania technicznego”, WNT, Warszawa 1975
Papanek Victor, „Dizajn dla realnego świata. Środowisko człowieka i zmiana społeczna”, Wydawnictwo Recto verso, Łódź 2012
Pawłowski Andrzej, „Inicjacje. O sztuce, projektowaniu i kształceniu projektantów”, Biblioteka wzornictwa 6/1987 IWP, Warszawa 1987
Kompletny spis literatury na stronie: http://pracownie.asp.gda.pl/3pw/?bibliografia

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Brak innych, niż te, wynikające z organizacji toku studiów na kierunku.

założenia wstępne

Student powinien posiadać podstawowe umiejętności warsztatowe w zakresie edycji projektu i wiedzę z zakresu semantyki form i kompozycji.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student samodzielnie podejmuje i potrafi zorganizować prace projektowe, gromadzi doświadczenie ze zrealizowanych projektów i potrafi je wykorzystać w następnych pracach.

W1-K02 (odniesiony do A1-K01 i do A1-K02)

Student potrafi kontrolować własne zachowanie i przeciwdziałać lękom i stresom oraz potrafi sprostać warunkom związanym z publicznymi wystąpieniami i prezentacjami.

W1-K07 (odniesiony do A1-K03 i do A1-K05)
umiejętności
opiskod

Student potrafi samodzielnie podejmować oraz uzasadniać decyzje projektowe mające wpływ na postać rozwiązania

W1-U06 (odniesiony do A1-U17)

Student posiada podstawowe doświadczenie w realizowaniu prac projektowych łączących wykorzystanie wyobraźni, intuicji, emocjonalności oraz analizy racjonalnej (funkcjonalnej, technologicznej, semantycznej, społecznej, kulturowej i ekonomicznej).

W1-U07 (odniesiony do A1-U21)
wiedza
opiskod

Student posiada ogólną wiedzę dotyczącą realizacji prac projektowych, oraz podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac projektowych w wybranych obszarach sztuk projektowych.

W1-W05 (odniesiony do A1-W10)

Student zna pojęcie procesu projektowego, potrafi wyodrębnić jego elementy i potrafi na podstawie tej wiedzy zaplanować następujące po sobie etapy pracy projektowej.

W1-W16 (odniesiony do A1-W15)


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.6 d 60 8 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10428