Katalog ECTS

Obiekt w przestrzeni publicznej

Pedagog: prof. Robert Florczak
Asystent/ci: dr Filip Ignatowicz

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Metody i kryteria oceniania- ocenę wystawia się na podstawie realizacji programu semestralnego polegającego na wykonaniu kolejnych zadań. W semestrze zimowym zadaniem jest znalezienie i dokumentacja fotograficzna miejsc potencjalnej interwencji artystycznej oraz prezentacja szkiców i  wstępnych projektów trójwymiarowego obiektu, który będzie umiejscowiony/zaprezentowany w przestrzeni publicznej. W semestrze letnim zadaniem jest zaprojektowanie obiektu , realizacja wraz z umiejscowieniem w przestrzeni publicznej oraz dokumentacja umiejscowienia obiektu w przestrzeni publicznej, opracowanie dokumentacji i upublicznienie jej. Każdy semestr kończy się zaliczeniem z oceną.

opis przedmiotu

  Na początku  praca prowadzona jest z całą grupą studentów. Omawiana jest specyfika działań artystycznych w przestrzeni publicznej. Omawiane są  ograniczenia wynikające z kwestii bezpieczeństwa, obiekt nie może zagrażać zdrowiu lub życiu publiczności korzystającej z danej przestrzeni. Dyskutowane są kwestie odpowiedzialności etycznej i moralnej za prezentowane w przestrzeni publicznej obiekty oraz kwestie legalności lub braku pozwoleń na niektóre interwencje w przestrzeń publiczną oraz zagrożenia wynikające z uczestniczenia w niezgłoszonej interwencji w przestrzeń publiczną. Omawiane są interwencje obiektem takich artystów jak Banksy, Jesus Rafael Soto, Richard Serra czy Anish Capoor.  Zadane jest znalezienie miejsc które nadawały by się na interwencję obiektem. Po prezentacji miejsc omawiana jest relacja obiektu do wybranego miejsca. Sposób oddziaływania obiektu na ludzi korzystających z tej przestrzeni. Ponownie omawiane kwestie bezpieczeństwa oraz kwestie  związane z działaniem osób trzecich oraz warunków atmosferycznych. Kwestie warunów świetlnych sztucznych i naturalnych . Omawiane są kwestie ewentualnych pozwoleń na taka interwencję lub ich braku. Omawiana jest kwestia efemeryczności, czasowości lub trwałości umieszczenia obiektu w danym miejscu.  Ze względu na ograniczoną ilość godzin oraz możliwości finansowe nasze działania z założenia są  efemeryczne lub czasowe. To obliguje studentów do mocnej  dokumentacji fotograficznej i filmowej.  W Semestrze letnim ostatecznie doprecyzowywane są kwestie miejsca, wybrany konkretny projekt obiektu do realizacji. Omówiona konkretna forma dokumentacji – Staramy się aby studenci pomagali sobie nawzajem przy realizacjach autorskich projektów jednego z nich. Tak by posadowienie obiektu i jego dokumentacja była wspomagana przez koleżanki, kolegów z grupy.  Ostatnim etapem jest obróbka dokumentacji i jej prezentacja . 

skrócony opis przedmiotu

Skrócony opis przedmiotu – zapoznanie się ze specyfiką interwencji obiektem w przestrzeń publiczną. Nauczenie się wynalezienia potencjalnych przestrzeni do interwencji obiektem. Zaprojektowanie obiektu. Wykonanie obiektu, posadowienie obiektu, dokumentacja zarówno  akcji posadowienia obiektu ( The making of), Dokumentacja autorskiego obiektu w przestrzeni publicznej. Prezentacja dokumentacji

sposób realizacji przedmiotu

- Przedmiot realizowany jest w formie zajęć w pracowni i bieżących konsultacji z prowadzącym zajęcia, student musi samodzielnie znaleźć i zdokumentować przestrzeń publiczną w której można zrealizować interwencję artystyczną. student dokonuje publicznej prezentacji własnych dokonań artystycznych kierując się samooceną i refleksją nad własna pracą, bazując na zdolności komunikacji społecznej i odpowiedzialności za swoją działalność w przestrzeni publicznej

zakres tematów

 znalezienie potencjalnego miejsca w przestrzeni publicznej, analiza miejsca i projekt obiektu, wykonanie i posadowienie obiektu, dokumentacja

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura -brak-
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

 – Podstawowe wiadomości o sztuce. Podstawy rysunku, malarstwa, rzeźby. Zdolności intelektualne i manualne pozwalające na realizację obiektów przestrzennych przeznaczonych do posadowienia w przestrzeni publicznej. Posługiwanie się programem Photoshop oraz jednym z filmowych programów montażowych takich jak Adobe Premier.

założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Kompetencje społeczne- Absolwent pracowni jest zdolny do krytycznej samooceny, potrafi przyjmować krytyczna postawę wobec innych realizacji artystycznych. Ma świadomość konieczności autoedukacji, samodzielnych poszukiwań artystycznych.

umiejętności
opiskod

 Absolwent pracowni ma wiedzę o specyfice procesu koncepcji i realizacji  trójwymiarowego  obiektu artystycznego przeznaczonego do zaistnienia w przestrzeni publicznej.   Posiada narzędzia analizy relacji obiektu do przestrzeni w której obiekt się znajdzie. . Zdaje sobie sprawę z oddziaływania obiektu na przestrzeń oraz jej użytkowników.  Absolwent pracowni potrafi znaleźć odpowiednią przestrzeń do potencjalnej interwencji artystycznej,  potrafi zaprojektować i wykonać obiekt przestrzenny, który może być bezpiecznie zaprezentowany w przestrzeni publicznej. Absolwent pracowni potrafi bardzo sprawnie  utrwalić i zaprezentować w trwałej formie  artystycznej zdarzenie efemeryczne lub czasowe.

wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.7 o 30 1 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10488