Katalog ECTS

Artysta we współczesnym świecie

Pedagog: dr hab. Anna Reinert-Faleńczyk

Pole Opis
forma/typ zajęć konserwatorium;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

Ocenę wystawia się na podstawie egzaminu pisemnego sprawdzającego znajomość zadanych tekstów z zakresu filozofii, socjologii i teorii sztuki. Przygotowaniu prezentacji własnego dorobku artystycznego, przygotowaniu własnego portfolio oraz artist statement. Do uzyskania zaliczenia możliwe są maksymalie 3 nieobecności w semestrze.

opis przedmiotu

-Postmodernizm-pojęcie kluczowe dla współczesnej kultury. Lyotard, Baudrillard, Rorty, Bauman, Szahaj.
-Ironia i ironiści Richarda Rorty’ego.
-Globalizacja i jej skutki- Zygmunt Bauman.
-Czym są symulakry - Jean Baudrillard i jego słynna teoria.
-Spisek sztuki czyli jeszcze o Baudrillardzie.
-Postmodernistyczna sztuka niepiękna-Anna Zeidler-Janiszewska.
-Artist statement, portfolio, CV, strona internetowa- czyli niezbędnik malarza
-Networking i inne narzędzia marketingowe w sztuce.
-media.
-Jak szukać galerii prowadzącej.
- Finansowanie projektórw artystycznych
-Postmodernizm
-Globalizacja
-Networking
-Portfolio
-Artist statement
-CV
-Strona internetowa, media społecznościowe i inne narzędzia promocji sztuki

skrócony opis przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z ważnymi tekstami, pojęciami i problemami współczesnej filozofii, socjologii i teorii sztuki;wykształcenie umiejętności sytuowania własnej praktyki artystycznej w kontekscie współczesnej myśli humanistycznej. Rozwijanie umiejętności dyskusji o sztuce, w oparciu o narzędzia i pojęcia nauk humanistycznych.
Kolejnym celem zajęć jest przekazanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z praktycznymi (marketingowymi, finansowymi i prawnymi) aspektami wykonywania zawodu artysty malarza.

sposób realizacji przedmiotu

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów konwersatoryjnych w sali wykładowej

zakres tematów

-Postmodernizm
-Globalizacja
-Networking
-Portfolio
-Artist statement
-CV
-Strona internetowa, media społecznościowe i inne narzędzia promocji sztuki

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Richard Rorty “Przygodność, ironia i solidarność.” wyd. Spacja W-wa 1996

Anna Zeidler-Janiszewska “Postmodernistyczna kariera kategorii wzniosłości.” w: red. Anna Zeidler-Janiszewska “Przemiany współczesnej praktyki artystycznej.”
wyd. Instytut Kultury W-wa 1991

J.-F. Lyotard “Odpowiedź na pytanie, co to jest postmoderna?” w: “Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów” red. S.Czerniak, A.Szahaj wyd.IFiS PAN 1996

Andrzej Szahaj “Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty’ego w kontekście sporu o postmodernizm.”
wyd. Monografie NFP Wrocław 1996

Zygmunt Bauman “Globalizacja.”
wyd. PIW W-wa 2000

Zygmunt Bauman “Ponowoczesność jako źródło cierpień.” wyd. Sic! W-wa 2000

Jean Baudrillard “Symulacja i symulakry.” wyd.Sic! W-wa 2005

Jean Baudrillard “Spisek sztuki.” wyd. Sic!W-wa 2006

 

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

Pozytywny wynik matury
Pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na uczelnię

założenia wstępne

Podstawowa wiedza z historii sztuki i kultury

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod


Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie A1_K01

Absolwent poprzez nabytą wiedzę i umiejętność łączenia jej elementów, rozumie potrzebę inspirowania innych i uczenia się przez całe życie A2_K01
Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazuje się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji, oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy A1_K02


Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji,
emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań
i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania
warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami A1_K03

Posiada umiejętność refleksji dotyczącej samooceny, działań innych osób, etycznych, naukowych i społecznych aspektów własnej pracy A1_K05

Posiada zdolność w komunikowaniu się w społeczeństwie poprzez zdobyte doświadczenie A2_K05

Potrafi zaprezentować różne formy aktywności artystycznej w przystępnej formie stosując różnorodne formy technologiczne z poszanowaniem odmienności stanowisk odbiorców A2_K05

MJ_K01 MJ_K02 MJ_K03 MJ_K05 MJ_K07 MJ_K10 MJ_K13
umiejętności
opiskod

Jest przygotowany do twórczej pracy w zespole z innymi osobami A1_U18
Jest przygotowany do twórczej współpracy z innymi osobami w ramach prac zespołowych oraz przewodniczenia w trakcie realizacji projektów zespołowych A2_U15

Posiada umiejętności korzystania z rożnych źródeł teoretycznych oraz przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych A1_U22

MJ_U07 MJ_U08 MJ_U13
wiedza
opiskod


Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych A1_W10


Posiada rozszerzoną wiedzę na temat związków kreacji artystycznej i jej kontekstu historycznego z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz jej społecznego i historycznego oddziaływania A2_W09

Posiada zdolność rozpoznawania związków sztuki z innymi dziedzinami nauki, które pozwolą mu na samodzielny rozwój intelektualny oraz tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu samodzielności i oryginalności oparte na dużej świadomości i wiedzy o sztuce A2_W10

Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę

A2_W1

MJ_W01 MJ_W04 MJ_W06 MJ_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.8 d 30 2 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10538