Katalog ECTS

Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku

Pedagog: prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek
Asystent/ci: dr Dominik Włodarek

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą do zaliczenia semestru jest realizacja prac zgodnych z programem pracowni. Ocena końcowa jest wypadkową ogólnej postawy studenta, obecności na przeglądach zaawansowania pracy, poziomu artystycznego i technicznego wykonanych prac graficznych, obecności i aktywności na zajęciach, . Na ocenę ma również wpływ zakres podejmowanych zadań, dokonany postęp, samodzielność i zaangażowanie. Podczas zajęć przeprowadzane są korekty, sprawdzana jest obecność.

opis przedmiotu

Celem kształcenia jest przygotowanie studenta do samodzielnej pracy w dziedzinie grafiki artystycznej. Na studiach II stopnia oferujemy kontynuację kształcenia i pogłębianie kwalifikacji zdobytych na studiach I stopnia. Poznanie i praktyczne stosowanie technik wklęsłodrukowych. Zainteresowanie nowymi środkami wyrazu w technologii wklęsłodrukowej, nowymi materiałami i narzędziami graficznymi. Wzbogacanie wypowiedzi artystycznej poprzez badania własne. Indywidualny program studiów pozwala na rozwijanie osobowości, kreatywności oraz świadomości twórczej. Umiejętności warsztatowe powinny służyć swobodnemu tworzeniu własnych kreacji artystycznych. 

skrócony opis przedmiotu

Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie grafiki artystycznej metod wklęsłodrukowych. Poznanie i zrozumienie klasycznych i nowych metod druku wklęsłego umożliwiające tworzenie własnych kreacji artystycznych.

sposób realizacji przedmiotu

W pracowni wklęsłodruku zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń warsztatowych, wykładów i korekt. Program nauczania zakłada, że student posiada już podstawowe umiejętności technologiczne i wiedzę teoretyczną nabytą podczas studiów I stopnia. Pogłębianie umiejętności warsztatowych technologii wklęsłodrukowych, poznawanie nowych, unikatowych metod i specyfiki warsztatu graficznego. Szczególne zwracanie uwagi na oryginalność, kreatywność, samodzielność w podejmowaniu decyzji. Pomoc w odnalezieniu własnej osobowości artystycznej.

zakres tematów

Zadania i sposoby realizacji ustalane są indywidualnie. Autorskie projekty w technice wklęsłodruku realizowane w formie cyklu prac graficznych. Wzbogacanie wypowiedzi artystycznej przez dowolne łączenie kilku metod graficznych, techniki unikatowe i własne, możliwość przedstawienia grafiki w formie instalacji. Możliwość realizacji na II roku studiów aneksu do dyplomu.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Grafika Artystyczna - Podręcznik warsztatowy - Wydział Grafiki, ASP Poznań 2007
Grafika. Techniki i materiały, przewodnik - Beth Grabowski, Bill Fick, UNIVERSITAS Kraków 2011
Techniki Graficzne - Jordi Catafal, Clara Oliva, ARKADY 2004
Historia Rysunku - od Altamiry do Picassa - Terisio Pignatti, ARKADY 2006
Mistrzowie Grafiki Europejskiej - Maciej Bóbr, Warszawa KAW 2000
Katalogi wystaw Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków
Katalogi Międzynarodowych Biennale/Triennale Grafiki

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Studenci uczestniczą w sympozjach i warsztatach związanych z grafiką artystyczną w szczególności technologią wklęsłodruku.

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczenie studiów I stopnia. Pracownia z grupy technologii do wyboru.

założenia wstępne

Podstawowy zakres wiedzy w dziedzinie grafiki artystycznej a w szczególności technik wklęsłodrukowych. Umiejętność obsługi programów graficznych służących do obróbki obrazu/fotografii.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Realizuje własne działanie artystyczne oraz posiada umiejętność inspirowania i motywowania innych.

K2_K01


jest zdolny do podejmowania nowych wyzwań twórczych zarówno w warunkach pełnego jaki i ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji

 

K2_K02

potrafi krytycznie interpretować konkretne dzieła i zjawiska artystyczne w grafice; potrafi formułować własne, kompetentne opinie i sądy na ich temat

K2_K04


posiada umiejętności analizy i krytycznej oceny zjawisk i problemów sztuki

K2_K05

posiada umiejętności inspirowania i organizowania pracy twórczej w ramach wspólnych projektów i działań

K2_K07


potrafi integrować się z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć

 

K2_K08

posiada zdolność wymiany poglądów na temat różnych aspektów kreacji artystycznej z poszanowaniem odmienności stanowisk odbiorców

K2_K09
umiejętności
opiskod

Potrafi realizować, wdrażać i podejmować samodzielne decyzje zgodnie ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością.

K2_U02

ma znajomość możliwości realizacyjnych oprogramowania służącego do projektowania graficznego, wiedzę na temat jego ograniczeń, umiejętność podejmowania decyzji realizacyjnych zgodnie ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością

K2_U10

wykazuje dużą odpowiedzialność podczas publicznych wystąpień podczas prezentacji własnych dokonań

K2_U20
wiedza
opiskod

ma ugruntowaną wiedzę z zakresu historii sztuki i estetyki; zna i rozumie problematykę sztuki i estetyki współczesnej; świadomie porusza się we współczesnych zjawiskach artystycznych i dyskusjach teoretycznych dotyczących sztuki

K2_W02


posiada zdolność rozpoznawania wzajemnych relacji pomiędzy różnymi stylami, technologiami i konwencjami artystycznymi oraz formami ekspresji a ich konsekwencjami dla możliwości tworzenia oryginalnych, osobistych wypowiedzi artystycznych opartych o tę wiedzę

 

K2_W07


potrafi dokonywać świadomych wyborów technik plastycznych i sposobów ekspresji, tworzy prace oryginalne i na wyższym poziomie technicznym na podstawie zdobytej wiedzy

K2_W10


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Grafika Projektowa s.1 d 60 5 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10553