Katalog ECTS

Grafika artystyczna - Pracownia linorytu

Pedagog: prof. Janusz Akermann
Asystent/ci: dr Aleksandra Prusinowska

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Ocena pracy studenta jaest wypadkową jego ogólnej postawy, obecności i aktywności w trakcie zajęć, a przede wszystkim kreatywności, pracowitości oraz zainteresowaniem przedmiotem studiów. Praktyczne metody oceny pracy studenta: podczas bieżących zajęć dokonywana jest korekta permanentna, co ma charakter oceniania ciągłego, sprawdzana jest obecność na zajęciach, kontrolowana jest terminowość realizowanych zadań oraz ich zgodność z przedstawionymi założeniami. Na pozytywną ocenę pracy studenta mają wpływ: osiągnięcie wszystkich założeń programowych, stuprocentowa obecność na zajęciach, duża samodzielność w zakresie warsztatowym oraz wykonanie prac na bardzo wysokim poziomie artystycznym i technicznym. Na negatywną ocenę pracy studenta mają wpływ: niepełna obecność na zajęciach, mała samodzielność warsztatowa oraz wykonanie prac o słabym poziomie technicznym i artystycznym oraz całkowity brak samodzielności warsztatowej połączony z brakiem pomysłów na wykonywanie własnych realizacji.

opis przedmiotu

Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie grafki artystycznej, poznanie i praktyczne stosowanie technik druku wklęsłego oraz wypukłego, umożliwiające swobodną wypowiedź artystyczną formułowaną za pomocą grafcznych środków wyrazu w formie miniatur oraz grafki monumentalnej. Głównym celem pracy ze studentami jest pobudzenie i stymulowanie indywidualnej świadomości twórczej w obrazie graficznym przy pomocy wcześniej poznanych technicznych właściwości druku. Zajęcia polegają na dokładnym omówieniu zaproponowanych studentom tematów, indywidualnych rozmów związanych z praktyczną realizacją poruszanych zagadnień, a także próbami indywidualnego pokonywania problemów formalno – technicznych. W ciągu kolejnych zajęć realizowane są bieżące konsultacje i dyskusje nad kolejnymi etapami powstawania prac, zaistniałymi problemami technicznymi i sposobami ich wyeliminowania, oraz nowymi pomysłami.

skrócony opis przedmiotu

Celem kształcenia jest ugruntowanie wiedzy i rozwijanie umiejętności doboru i posługiwania się technikami druku wklęsłego lub wypukłego w sposób umożliwiający wyrażenie myśli i formułowanie problemu artystycznego;

sposób realizacji przedmiotu

Przedmiot realizujemy w dwóch grupach. Pierwszą grupę stanowią zajęcia wprowadzające tzn. wykłady/porównania/korekty. Na bazie katalogów, grafik, omawiane są historyczne i współczesne dokonania w grafice polskiej w szczególności w technice linorytu. Drugą grupę stanowią zajęcia warsztatowe, ćwiczenia. W tej grupie wyróżniamy: poznawanie procesu projektowego oraz praca warsztatowa.

zakres tematów

Autorskie projekty w technice linorytu lub technice mieszanej do realizacji w postaci spójnego cyklu grafik. W program zajęć wpisana jest swoboda decyzji i działań. Wybrane zagadnienia z teorii grafiki współczesnej. Wybrane zagadnienia z techniki i technologii linorytu innych technik grficznych – sposoby ich łączenia Grafika w obszarze działań przestrzennych. Grafika w instalacji. Grafika eksperymentalna. Realizacja pracy dyplomowej.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Krejca “Techniki sztuk graficznych”, Grafika artystyczna – podręcznik warsztatowy, ASP Poznań 2007 Grafika warsztatowa – podręcznik technik graficznych, ASP Katowice 2007 http://www.icondata.triennial.cracow.pl/ Katalogi wystaw Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Praktyka w ramach kierunku (3 – tygodnie) do zaliczenia do końca studiów

wymagania wstępne
wymagania formalne

Pracownia z grupy technologii do wyboru. Zaliczenie I stopnia studiów. Podstawy grafiki artystycznej i rysunku

założenia wstępne

Podstawowa wiedza o technikach graficznych; podstawowe umiejętności obsługi programów graficznych służących do obróbki obrazu; podstawy rysunku.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod
-brak-
wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Grafika Projektowa s.2 d 60 5 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10578