Katalog ECTS

Historia Kultury

Pedagog: dr Zbigniew Brzostowski

Pole Opis
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Wykład kończy się zaliczeniem z oceną. Aby uzyskać ocenę pozytywną studenci winni uczestniczyć w zajęciach oraz napisać samodzielnie esej na zadany temat.

opis przedmiotu

Cel poznawczy: Studenci poznają węzłowe problemy historii kultury, a w ich kontekście najważniejsze formy i treści kultury w świecie cywilizacji ludzkich. Rozumieją znaczenie kultury dla życia jednostek i całych społeczeństw w różnych okresach historycznych.

Cel kształcący: Nabycie umiejętności w zakresie rozpoznawania warunków narodzin i rozwoju różnych dziedzin kultury, umieszczania ich w czasie i przestrzeni. Umiejętność prawidłowego rozpoznawania cech właściwych dla różnych aspektów kultury, dostrzeganie przyczyn zmienności, sprzeczności, wartościowanie.

Cel praktyczny: Nabycie umiejętności samodzielnego poruszania się w świecie historii kultury; odnajdywanie zależności, sprzeczności i wartości międzykulturowych.

skrócony opis przedmiotu

Wykłady prezentują w układzie mieszanym: chronologicznym i problemowym narodziny i dzieje kultury ludzkiej oraz wiążące się z kulturą uwarunkowania człowieka.

sposób realizacji przedmiotu

wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

zakres tematów

1. Narodziny kultury. Kultura jako antyteza natury.

2. Elementy kultury; pojecia podstawowe.

3. Kultura materialna i duchowa epok przedpiśmiennych.

4. Mitologia i religia dogmatyczna.

5. Kształtowanie się sztuk plastycznych i literatury.

6. Kultura Wschodu na przykładzie "Mahabharaty".

7. Rola i znaczenie różnych aspektów kultury w życiu jednostki i społeczeństw antycznych.

8. Antyczne źrodła kultury współczesnej.

9. Czas w kulturze.

10. Wynalazki ludzkości - pieniądz, podatki i prawo.

11. Muzyka jako czynnik charakteryzujący poszczególne grupy społeczne.

12. Obok głównych nurtów.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Benedict R., Wzory kultury, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 2008.

Braudel F., Gramatyka cywilizacji, przeł. H. Igalson-Tygielska, Warszawa 2006.

Bogucka M., Kultura, naród, trwanie: dzieje kultury polskiej od zarania do 1989 r., Warszawa 2008.

Chwalba A., Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2008.

Delumeau J., Cywilizacja odrodzenia, przeł., E. Bąkowska, Warszawa 1993.

Dziamski G., Kulturoznawstwo czyli wprowadzenie do kultury ponadczasowej, Gdańsk 2016.

Flis A., Chrześcijaństwo i Europa. Studia z dziejów cywilizacji Zachodu, Kraków 2003.

Gajewska A., Feminizm, Poznań 2008.

Le Goff J., Kultura średniowiecznej Europy, przeł. H. Szumańska-Grossowa, Warszawa 1970.

Kaliszewski A., Główne nurty w kulturze XX i XXI wieku, Warszawa 2012.

Kumaniecki K., Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1988.

Mikulski K., Wijaczka J., Historia powszechna. Wiek XVI-XVIII, Warszawa 1988.

Reinhard W., Życie po europejsku. Od czasów najdawniejszych do wspólczesności, przeł. J. Antkowiak, Warszawa 2009.

Sourdel J. i D., Cywilizacja islamu, przeł. M. Skuratowicz i W. Dembski, Warszawa 1980.

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

bez wymagań formalnych

założenia wstępne

Ogólna wiedza z dziedziny kultury.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

posiada umiejętności analizy i krytycznej oceny zjawisk i problemów sztuki

 

posiada zdolność wymiany poglądów na temat różnych aspektów kreacji artystycznej z poszanowaniem odmienności stanowisk odbiorców

K2_K05 A2A_K04 K2_K09 A2A_W09
umiejętności
opiskod

potrafi samodzielnie analizować tekst specjalistyczny dotyczący sztuki w wybranym języku obcym; dysponuje bogatym słownictwem, które potrafi wykorzystać w analizie i interpretacji dzieła artystycznego; bierze udział w dyskusji i formułuje swoje opinie i sądy; komunikuje się swobodnie w zakresie szeroko pojętej tematyki artystycznej

K2_U18 A2A_U16
wiedza
opiskod

posiada rozszerzoną wiedzę na temat związków kreacji artystycznej z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz jej społecznego i historycznego oddziaływania

 

posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę

K2_W06 A2A_W09 K2_W09 A2A_W09


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Grafika Projektowa s.3 o 30 2 W 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10605