Katalog ECTS

Pracownia Projektowania Sygnału Graficznego w Przestrzeni Publicznej

Pedagog: dr hab. Adam Kamiński

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia specjalizacji i specjalności;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest systematyczna obecność na zajęciach oraz wykonanie wszystkich zadań praktycznych. Studenci przygotowują prace magisterskie pod opieką merytoryczną i organizacyjną promotora podczas IV semestru.
Po uzyskaniu przez studenta zaliczenia prowadzący dokonuje oceny wykonanych przez niego zadań. Ocenę pozytywną uzyskują ci studenci, których realizacje cechuje kreatywne podejście do szukania możliwości projektowych, świadomy dobór środków i kompozycja treści uwzględniająca elementy takie jak czytelność, skala, hierarchizacja informacji oraz dobór kroju pisma i kolorystyki. Ważnym kryterium oceny jest umiejętność przedstawienia argumentów przemawiających za wybranym rozwiązaniem projektowym podczas prezentacji projektu oraz obecność studenta na zajęciach.
Merytoryczna wartość konsultacji oraz ich ilość efektywnie wpływają na pogłębienie procesu projektowego, a tym samym na podwyższenie jakości rezultatów pracy.
Ocenę negatywną otrzymują studenci, których realizacje nie spełniają wyżej opisanych wymogów formalnych i którym nieobecność na zajęciach uniemożliwia utrzymanie właściwej dynamiki pracy.

Skala ocen: 2 (ndst.); 3 (dst.); 3,5 (dst.+); 4 (db.); 4,5 (db.+); 5 (bdb.); 5,5 (cel.).

opis przedmiotu

Celem kształcenia w Pracowni Sygnału Graficznego w Przestrzeni Publicznej jest pogłębienie wiedzy studentów w zakresie:
projektowania informacji wizualnej w ujęciu inter- i multidyscyplinarnym, komunikacji przy użyciu syntetycznych form graficznych i ekspresji artystycznej (piktogramy, ideogramy, elementy kierunkowe, ekspresja rysunku),określania właściwych proporcji kompozycyjnych dla małych i dużych zbiorów informacji z wykorzystaniem obrazu ruchomego i dźwięku dedykowanych przestrzenni publicznej.

Efektem pracy wspieranej autorską metodą dydaktyczną są projekty z zakresu: informacji wizualnej, systemów znaków, schematów, graficznych wizualizacji terenu, informacji kierunkowych dla przestrzeni publicznej z uwzględnieniem architektury, promocji wydarzeń, produktów oraz idei, a także urban acupuncture.

skrócony opis przedmiotu

Celem kształcenia jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności, dzięki którym informację teoretyczną będzie potrafił przedstawić w formie informacji wizualnej, komunikując się z odbiorcą obrazem, stworzonym językiem projektowania graficznego oraz środkami artystycznego wyrazu.

sposób realizacji przedmiotu

Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach liczących od 8 do 10 osób. Konsultacje prac studentów są każdorazowo poprzedzone prezentacją przykładów i inspiracji oraz wskazaniem wartościowych rozwiązań korelujących z aktualnie omawianymi zagadnieniami. Kilkukrotnie w semestrze wygłaszany jest wykład monograficzny, w trakcie którego prowadzący lub asystent dokonuje analizy problemu projektowego z przedstawieniem wniosków końcowych. Eksplorowane są tematy o charakterze inter- i multidyscyplinarnym, obrazujące zastosowanie ruchomego obrazu, a także ekspresji rysunkowej, malarskiej oraz dźwiękowej.
Powyższe środki mają charakter porównawczy i są przez studentów wykorzystywane we właściwej proporcji względem języka projektowania graficznego.
Niezmiernie istotnym aspektem prowadzonych zajęć jest wymiana opinii pomiędzy uczestnikami. Dyskusja na podstawie przedstawionych koncepcji i prac na poszczególnych etapach realizacji jest dla studentów niezwykle inspirująca. Co więcej, pogłębia ona ich umiejętności interpersonalne. Konstruktywna krytyka stanowi element kształtujący kulturę komunikacji werbalnej, a porozumienie na poziomie werbalnym to podstawa do powołania zespołu projektowego i pracy zespołowej.

I rok, II st. mgr (semestr zimowy i letni)
wprowadzenie / wykład monograficzny – 30 min
ćwiczenia / konsultacje indywidualne i grupowe – 150 min

II rok, II st. mgr (semestr zimowy i letni)
wprowadzenie / wykład monograficzny – 30 min
ćwiczenia / konsultacje indywidualne i grupowe – 150 min

zakres tematów

W trakcie I, II, i III semestru realizowane jest jedno, dwa lub trzy zadania projektowe, w zależności od ilości i stopnia trudności określonych problemów projektowych. Tematy realizacji studenckich dobierane są tak, aby umożliwić w pełni autorską wypowiedź projektową, a tym samym każdemu z uczestników procesu dydaktycznego zapewnić sposobność do indywidualnego rozwoju.

Semestr IV w całości poświęcony jest na realizację pracy dyplomowej, której temat jest na tyle obszerny, by student miał szansę wykazać swoje szerokie kompetencje w zakresie projektowania informacji wizualnej i komunikacji za pomocą obrazu z uwzględnieniem uwarunkowań przestrzeni publicznej.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Pełnia architektury, Walter Gropius
Myślenie architekturą, Peter Zumthor
Imperium znaków, Roland Barthes
Geometry of Design, Kimberly Elam
Grid Systems, Kimberly Elam

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Wizyty studyjne pozwalające na analizę konkretnych realizacji projektowych w rzeczywistych warunkach (w galeriach, muzeach, ośrodkach kultury, obiektach komercyjnych).

Wizyty studyjne w firmach zajmujących się projektowaniem i produkcją z wykorzystaniem elementów informacji wizualnej.

Organizacja międzywydziałowych wykładów o charakterze multidyscyplinarnym z udziałem wyróżniających się studentów.

wymagania wstępne
wymagania formalne

Pracownia z grupy specjalizacje do wyboru. Zaliczenie studiów I st. i obronienie pracy licencjackiej.

założenia wstępne

Zaawansowana wiedza z zakresu projektowania graficznego i komunikacji wizualnej, zaawansowane umiejętności obsługi aplikacji do edycji obrazu rastrowego i wektorowego, umiejętność fotografowania produktów oraz obiektów architektonicznych, znajomość technik rysunkowych i malarskich, umiejętność montażu obrazu ruchomego oraz komunikowania treści za pomocą obrazu.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Studentka/student jest zdolny do podejmowania nowych wyzwań twórczych zarówno w warunkach pełnego jak i ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji

 

K2_K02

w sposób świadomy jest zdolny do wykorzystania mechanizmów psychologicznych w celu rozwiązania problemów

 

K2_K03

wykazuje się umiejętnościami efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie

K2_K06

potrafi integrować się z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć

K2_K08
umiejętności
opiskod

Studentka/student potrafi realizować, wdrażać i podejmować samodzielne decyzje zgodnie ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością.

K2_U02

przygotowany jest do realizacji prac artystycznych i projektowych uwzględniających aspekty estetyczne, społeczne i prawne zgodnie ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością

K2_U03

przygotowany jest do twórczej współpracy w ramach zespołów podejmujących się kompleksowych rozwiązań projektowych czy wspólnych inicjatyw artystycznych

 

K2_U04

ma kompetencje niezbędne do twórczej, autonomicznej wypowiedzi autorskiej, ale także do podjęcia pracy w zespole w studiach graficznych, reklamowych, wydawnictwach etc.; jest zdolny do podjęcia wiodącej roli w takich zespołach

 

K2_U05

rozwija umiejętności warsztatowe i projektowe w procesie realizacji własnych pomysłów artystycznych poprzez poszerzanie repertuaru środków formalnych potrzebnych do wyrażania własnych idei i pomysłów zgodnie ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością

K2_U06
wiedza
opiskod

Studentka/student ma zaawansowaną wiedzę z zakresu teorii i historii projektowania graficznego, w tym: rozwoju typografii, projektowania książek, czasopism, plakatów, identyfikacji wizualnej oraz stylistyki i form wizualnych poszczególnych epok historycznych, od antyku po czasy współczesne

 

 

K2_W03

posiada zdolność rozpoznawania wzajemnych relacji pomiędzy różnymi stylami, technologiami i konwencjami artystycznymi oraz formami ekspresji a ich konsekwencjami dla możliwości tworzenia oryginalnych, osobistych wypowiedzi artystycznych opartych o tę wiedzę

K2_W07

potrafi dokonywać świadomych wyborów technik plastycznych i sposobów ekspresji, tworzy prace oryginalne i na wyższym poziomie technicznym na podstawie zdobytej wiedzy

K2_W10


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Grafika Projektowa s.4 d 60 6 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10630