Katalog ECTS

Podstawy projektowania plastycznego

Pedagog: dr hab. Małgorzata Kręcka-Rozenkranz

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia projektowa podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Każdy semestr kończy się zaliczeniem z oceną. Ocenie podlegają poszczególne ćwiczenia, aktywność studenta na zajęciach, kreatywność i dbałość o wysoki poziom prac, zarówno artystyczny, jak i techniczny. Ważnym kryterium oceny jest także zaangażowanie studenta w organizację semestralnych prezentacji projektów.

opis przedmiotu

Najistotniejszym celem kształcenia w Pracowni Podstaw Projektowania Plastycznego jest rozwijanie umiejętności logicznej analizy podstawowych elementów komunikatu wizualnego: świadoma organizacja przestrzeni z uwzględnieniem problematyki struktury, kompozycji, doboru materiału, jako nośnika przekazu oraz klarowność wypowiedzi twórczej. Przeprowadzane ćwiczenia przybliżają studentom zagadnienia propedeutyki przedmiotu ( liternictwo, kompozycja),umiejętność twórczego reagowania na otoczenie oraz sprawność formułowania wyrazistego komunikatu plastycznego. Dotyczy to zarówno umiejętności twórczej percepcji otaczającej rzeczywistości z możliwością wpisania się w nią, jak i odniesienia do zjawisk abstrakcyjnych, dla których trudno znaleźć odpowiedź w zastanych wzorcach przestrzennych.

skrócony opis przedmiotu

Zgodnie z programem w Pracowni Podstaw Projektowania Plastycznego kształcenie wprowadza studentów w zagadnienia propedeutyki przedmiotu.

sposób realizacji przedmiotu

Przyjęta forma pracy zakłada wprowadzenie na ogół trzech zadań semestralnie. Zapoznanie studentów z ćwiczeniem wiąże się z krótkim wykładem dotyczącym opracowywanej problematyki. Następnie studenci przygotowują indywidualne opracowanie merytoryczne zagadnienia, tworzą szkice, projekty wstępne, poszukują inspiracji. Korekty odbywają się systematycznie na forum grupy. W ten sposób wzajemnie uczymy się klarownego wypowiadania twórczych koncepcji w większym gronie. Prowokuje to również dyskusję, która pozwala niejednokrotnie przedefiniować lub doprecyzować zaproponowane rozwiązania.

zakres tematów

Tematy są zróżnicowane o progresywnym stopniu trudności. Każdy z tematów jest tak skonstruowany, aby w interesujący sposób wprowadzać szerokie spektrum zagadnień programowych. Sukcesywnie prowadzący stara się również sięgać po tematy zewnętrznych konkursów plastycznych (np. statuetka dla młodego twórcy), aby studenci potrafili w świadomy sposób przygotowywać się do aktywności artystycznej poza uczelnią.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura -brak-
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zdany egzamin wstępny na Wydział Rzeźby i Intermediów, Kierunek Rzeźba

założenia wstępne

Od studenta wymagana jest wrażliwość plastyczna, widzenie trójwymiarowe, zmysł obserwacji, podstawowa umiejętność analizy obserwowanego obiektu.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

W efekcie kształcenia osoba studiująca powinna rozwijać potrzebę samorozwoju, doskonalenia i kreacji. Z czasem powinna osiągać coraz większą samodzielność twórczą i potrzebę poszukiwania własnej ścieżki artystycznej oraz potrzebę wpisywania swojej twórczości w aspekt społeczny.

A2K01 A2K02 A2K03 A2K05
umiejętności
opiskod

Osoba studiująca powinna w trakcie kursu nabyć umiejętności świadomego realizowania własnych koncepcji przy użyciu szerokiej gamy narzędzi kreacji, przetwarzać ideę projektu w materię. Ważną umiejętnością jest także artykułowanie werbalne założeń projektu i precyzyjne, swobodne opisywanie koncepcji.

A2012 A2U13
wiedza
opiskod

Student swobodnie posługuje się wiedzą z zakresu propedeutyki przedmiotu, potrafi analizować podjęte zagadnienia w kontekście sztuki współczesnej oraz wobec problemów współczesnego społeczeństwa. Posiada świadomość odpowiedzialności zawodowej.

A2W10


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Rzeźba s.1 o 60 4 Prac. proj. 60h
Prac. proj. [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10685