Katalog ECTS

Techniki rzeźbiarskie (drewno)

Pedagog: dr Marcin Plichta

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia specjalizacji i specjalności;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie z oceną.

opis przedmiotu
  • Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)

Zaznajomienie się z podstawowymi ręcznymi narzędziami do obróbki drewna, podstawowymi narzędziami mechanicznymi.

  • Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)

Praktyczna znajomość posługiwania się narzędziami do obróbki drewna(snycerskimi)

  • Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)

Praca w grupie.

skrócony opis przedmiotu

Zajęcia praktyczne, nauka obróbki drewna.

Zapoznanie się z narzędziami rzeźbiarskimi i ich zastosowaniem.

Podstawowe wiadomości na temat klasyfikacji gatunków drewna.

sposób realizacji przedmiotu

Realizacja projektów.

zakres tematów -brak-
sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

red. Krystyna Stefaniak "Antonio Canova"

Sarah Simblet "Anatomia dla artystów"

Karin Sagner "Gotyk"

Umberto Eco "Historia piękna".

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności A2_K01, A2_ K02

K_K01 A2_K01, A2_ K02
umiejętności
opiskod

K_U02 umie realizować własne koncepcje artystyczne posługując się narzędziami warsztatu artystycznego w zakresie rzeźby i pokrewnych specjalności AJA_U02(odpowiednik A2_U12) K_U06 posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzenia zdolności tworzenia AJA_U06(odpowiednik A2_U16)

K_U02 AJA_U02(odpowiednik A2_U12) K_U06 AJA_U06(odpowiednik A2_U16)
wiedza
opiskod

K_W03 umie tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi AJA_W03(odpowiednikA2_W10)

K_W03 AJA_W03(odpowiednikA2_W10)


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Rzeźba s.1 o 60 3 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10687