Katalog ECTS

Anatomia

Pedagog: prof. Marek Grzybiak

Pole Opis
forma/typ zajęć wykłady ogólnouczelniane ;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Egzamin

opis przedmiotu

• Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)
• Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)
• Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)
Celem poznawczym jest poszerzenie wiedzy z zakresu anatomii człowieka ze szczególnym naciskiem na te struktury anatomiczne które mają istotny wpływ na jego plastyczną wizualność. Zakres materiału obejmuje zagadnienia ogólne i szczegółowe. Planowanym efektem w zakresie umiejętności jest świadome wykorzystywanie nabytej wiedzy w praktycznej rysunkowej części przedmiotu [zagadnienia omawiane na wykładach odbywających się na terenie Katedry Anatomii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego stanowią podstawę do zajęć prowadzonych w Pracowni Rysunku Anatomicznego ASP, studenci wykonują tu realistyczne studia rysunkowe spełniające wszelkie wymogi warsztatowe], w trakcie realizacji zadań w pracowniach artystycznych na uczelni a także w przyszłej działalności artystycznej.

skrócony opis przedmiotu

Przedmiotem anatomii plastycznej i ćwiczeń z rysunku anatomicznego, jest opis oraz studiowanie ciała ludzkiego pod względem jego budowy zewnętrznej jak i wewnętrznej[zwłaszcza kośćca i mięśni] kształtu i proporcji .Zainteresowanie więc skupia się na tych strukturach anatomicznych ,które w sposób istotny mają wpływ na rzeźbę postaci i stanowią podstawę jej kształtów tak w pozycjach spoczynkowych, jak i w różnych fazach ruchu. Tematyka wykładów uwzględnia również wiedzę z zakresu antropologii fizycznej i dostosowana jest do specyfiki kierunku kładąc nacisk na zagadnienia anatomii człowieka w zakresie niezbędnym dla działalności artystycznej przyszłego malarza. Ćwiczenia rysunkowe w sposób praktyczny dopełniają wiedzę zdobytą w trakcie wykładów .

sposób realizacji przedmiotu

Zajęcia z przedmiotu odbywają się w formie wykładów i ćwiczeń. Wykłady prowadzone są na terenie Katedry Anatomii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zapewnia to możliwość korzystania zarówno przez wykładowcę, jak i studentów z odpowiednich pomocy dydaktycznych , w tym także modeli anatomicznych i preparatów prosektoryjnych. Niektóre ważniejsze problemy z zakresu anatomii plastycznej studenci opracowują rysunkowo w oparciu o wspomniany wyżej unikalny niekiedy materiał dydaktyczny. Zagadnienia omawiane na wykładach stanowią podstawę do zajęć prowadzonych w Pracowni Rysunku Anatomicznego ASP. Studenci wykonują tu realistyczne studia rysunkowe spełniające wszelkie wymogi warsztatowe.

zakres tematów

Zagadnienia ogólne: plan budowy ciała ludzkiego, okolice ciała, oznaczenie płaszczyzn i kierunków w przestrzeni, symetria i asymetria ustroju ,proporcje ciała i ich zmiany w procesie wzrastania, dymorfizm płciowy, różnice morfologiczne związane z wiekiem osobniczym, typy konstytucyjne, zróżnicowanie rasowe gatunku ludzkiego.
Zagadnienia szczegółowe: budowa szkieletu jako całości i jego części, ukształtowanie poszczególnych kości, konstrukcja ich połączeń w spoczynku i różnych fazach ruchu; ważniejsze powierzchownie leżące mięśnie i ich udział w ruchach ciała; budowa skóry oraz jej rzeźba w poszczególnych częściach ciała, wytwory skóry- gruczoł piersiowy, włosy ,paznokcie; topografia ważniejszych żył skórnych; anatomia szczegółowa głowy z uwzględnieniem uwag antropologicznych dotyczących narządu wzroku, nosa zewnętrznego i małżowiny usznej .Rysunek :I kontrapost z przodu z wpisaniem kośćca obręczy biodrowej ,skala 1:1 techniki ołówkowe, II kontrapost z tyłu z wpisaniem układu kośćca obręczy barkowej ze zmianą kąta położenia łopatki, skala 1:1 techniki ołówkowe III szkice postaci w różnych pozycjach tz. 15-minutówki ,IV studium postaci w pozycji wysiłkowej z wpisaniem elementów kośćca, V-VI, studium postaci w pozycji „ukrzyżowanie” z wpisaniem elementów kośćca oraz mięśni ,VII studium postaci ze szczególną uwagą na studium głowy z wpisaniem czaszki i mięśni twarzy.

sposób zaliczenia -brak-
literatura

dostępna literatura przedmiotu w tym atlasy anatomiczne

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne

Podstawowa wiedza na poziomie szkoły średniej dotycząca biologii człowieka w tym także anatomii.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Posiadanie wiedzy o człowieku w aspekcie jego cielesności i miejsca w królestwie zwierząt.

umiejętności
opiskod

Praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności ,w różnej formie ,bez względu na ostateczne ukierunkowanie zainteresowań artystycznych.

wiedza
opiskod

Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu anatomii człowieka ze szczególnym naciskiem na zagadnienia dotyczące tz. „anatomii plastycznej"Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Rzeźba s.1 o 30 2 W 30h
W [E]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10688