Katalog ECTS

Podstawy Rzeźby

Pedagog: prof. Jan Szczypka
Asystent/ci: dr Dariusz Sitek

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Przedmiot kończy się zaliczeniem ze stopniem. Na o cenę końcową składają się: realizacja wszystkich zadań w semestrze, artystyczny i techniczny poziom prac, zaangażowanie studenta i Jego frekwencja

opis przedmiotu

Zajęcia w pracowni podstaw rzeźby oparte są przede wszystkim o studium postaci z natury. W ramach studium podejmowane są tematy dotyczące portretu, aktu w zróżnicowanych układach, płaskorzeźby, detalu anatomicznego. Podczas pracy z modelem studenci wnikliwie analizują konstrukcyjno anatomiczną budowę modela, proporcje, wzajemne relacje mas i kierunków. W oparciu o tę analizę budują w skali 1:1 kompozycje rzeźbiarskie, poczynając od prawidłowo wykonanej konstrukcji, poprzez etap modelowania w glinie i na odlewie gipsowym kończąc. Cały proces kształcenia polega na korektach indywidualnych, z uwzględnieniem możliwości manualno-kreacyjnych każdego studenta. Celem kształcenia jest wypracowanie nawyku systematycznej pracy, podczas której student opanowuje podstawowy język rzeźbiarski, oraz nabywa niezbędne umiejętności warsztatowe, potrzebne do zrealizowania rzeźby w gipsie i innych materiałach takich jak beton, kleje, masy ceramiczne. Podczas zajęć studenci opanowują technologie wykonywania form sztuczkowych i silikonowych a także przechodzą praktyczne ćwiczenia z anatomii. Studentom II roku, zwłaszcza w semestrze letnim pozwalam na bardziej indywidualne podejście do tematów i własną próbę interpretacji modela.

skrócony opis przedmiotu

Podstawy rzeźby w oparciu o studium z natury.

sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenia

zakres tematów

Tematy oparte są o studium z natury i obejmują: studium głowy, popiersia, aktu w zróżnicowanych układach przestrzennych (akt stojący, w kontrapoście, siedzący) oraz płaskorzeźbę

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura -brak-
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

plenery rzeźbiarskie

wymagania wstępne
wymagania formalne

zdany egzamin wstępny na kierunek Rzeźba

założenia wstępne

Ogólne zdolności plastyczne, umiejętność obserwacji i trójwymiarowego widzenia

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie , potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

 

K_K01 ( odpowiednik A2_K01,A2_K02 )
umiejętności
opiskod

posiada rozwinięte umiejętności umożliwiające tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych

umie realizować własne koncepcje artystyczne posługując się narzędziami warsztatu artystycznego w zakresie rzeźby i pokrewnych specjalności

posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzenia zdolności tworzenia

AJA_U01(odpowiednik A2_U11) AJA_U02(odpowiednik A2_U12) AJA_U06(odpowiednik A2_U16)
wiedza
opiskod

dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat kontekstu historycznego i kulturowego sztuk plastycznych i ich związków z różnymi elementami współczesnej rzeczywistości oraz samodzielnie i twórczo rozwija wiedzę w obszarze rzeźby.

AJA_W02(odpowiednik A2_W09)


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Rzeźba s.1 d 180 10 Prac. art. 180h
Prac. art. [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10691