Katalog ECTS

Techniki rzeźbiarskie (sztukatorstwo)

Pedagog: dr hab. Tomasz Skórka

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zajęcia są obowiązkowe. Student zobowiązany jest wykonać minimum jedną realizację formierską oraz minimum jedną reprodukcję obiektu rzeźbiarskiego. Ocenie podlega poziom techniczny wraz z precyzją wykonania formy wraz z odlewem oraz samodzielność w pracy na jej poszczególnych etapach.

opis przedmiotu

  • Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy), zaznajomienie się z podstawowymi sposobami reprodukcji rzeźby. Poznanie procesu wytwarzania gipsowych form klinowych na wybranych obiektach będących efektem aktualnego zadania kursowego w pracowni Podstaw Rzeźby.

  • Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności) nabycie praktycznej znajomości technologi odlewniczej w zakresie: konstruowania siatki podziałów na modelach rzeźby pełnej; szalowania i zalewania poszczególnych segmentów formy klinowej; wykonania odlewu z gipsu lub innego materiału.

  • Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne) praca w grupie.

 

 

skrócony opis przedmiotu

 

Zajęcia praktyczne, nauka wytwarzania form gipsowych do wielokrotnego powielania obiektów rzeźbiarskich.

 

sposób realizacji przedmiotu

Zajęcia są zintegrowane z kursem Podstaw Rzeźby. Odbywają się w macierzystej pracowni studenta i w naturalny sposób stanowią technologiczne uzupełnienie w dziedzinie odlewnictwa.

 

zakres tematów

Wykonanie form klinowych z gipsu dla obiektów rzeźbiarskich, powstających w pracowni Podstaw Rzeźby. Reprodukowanie tych obiektów z gipsu lub innych materiałów odlewniczych.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Wolski Zbigniew Technologia. Sztukatorstwo

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

ISBN 9788302036040

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Uczestnictwo w zajęciach dla I roku Podstaw Rzeźby

 

założenia wstępne

Wykonanie modelu rzeźby do reprodukcji.

 

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności A2_K01, A2_ K02

 

umiejętności
opiskod

K_U02 umie realizować własne koncepcje artystyczne posługując się narzędziami warsztatu artystycznego w zakresie rzeźby i pokrewnych specjalności AJA_U02(odpowiednik A2_U12) K_U06 posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzenia zdolności tworzenia AJA_U06(odpowiednik A2_U16)

 

 

wiedza
opiskod

K_W03 umie tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi AJA_W03(odpowiednikA2_W10)

 Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Rzeźba s.1 o 30 1 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10693