Katalog ECTS

Wychowanie fizyczne

Pedagog: Centrum Wychowania Fizycznego

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Ćwiczenia. Podstawą zaliczenia jest frekwencja I aktywny udział w zajęciach

opis przedmiotu

Cel poznawczy:

- student posiada podstawowe umiejętności ruchowe w zakresie wybranej dyscypliny sportowej,

- posiada umiejętność włączenia się w prozdrowotny styl życia z wyborem aktywności na całe życie oraz kształtowanie postaw sprzyjających całożyciowej aktywności fizycznej

Cel praktyczny:

- student promuje społeczne i kulturowe znaczenie sportu i aktywności fizycznej,

- pielęgnuje własne upodobania z zakresu kultury fizycznej.

skrócony opis przedmiotu

Zajęcia w formie ćwiczeń mające na celu:
- kształtowanie potrzeby stałej aktywności fizycznej w ramach prozdrowotnego stylu życia,
- upowszechnianie różnych form aktywności ruchowej: sportu, turystyki i rekreacji,
- kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej oraz umiejętności i nawyków ruchowych

sposób realizacji przedmiotu

Zajęcia w sali sportowej

zakres tematów

1. Nauka podstawowe kroków stosowanych w aerobiku
2. Zapoznanie się z zajęciami low impact, hi-lo
3. Podstawowe kroki na stepie (nazewnictwo, technika wykonania, najczęściej popełniane błędy) oraz kroki tranzycyjne.
4. Ćwiczenia kształtujące sylwetkę i wzmacniające mięśnie posturalne z wykorzystaniem piłek Body Ball. Zasady prawidłowego wykonania ćwiczeń, najczęściej popełniane błędy.
5. Praktyczne zapoznanie się z ćwiczeniami Jogi.
6. Ćwiczenia metodą Pilatesa.
7. Niekonwencjonalne formy zajęć relaksujących: wizualizacja, ćwiczenia oddechowe.
8. Ćwiczenia rozciągające (stretching) na poszczególne grupy mięśniowe w różnych pozycjach wyjściowych.
9. Ćwiczenia wzmacniające oraz aerobowe z wykorzystaniem piłek Chi Ball
10. Ćwiczenia wzmacniające siłę mięśni z wykorzystaniem hantli.

sposób zaliczenia zaliczenie;
literatura -brak-
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Brak

założenia wstępne

Brak

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

- student promuje społeczne i kulturowe znaczenie sportu i aktywności fizycznej,

M1A_K04

- potrafi współpracować w zespole stosując zasadę „fair play”,

M1A_K07

- ma poczucie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych

M1A_K09
umiejętności
opiskod

- student posiada podstawowe umiejętności ruchowe w zakresie wybranej dyscypliny,

- posiada umiejętność włączenia się w prozdrowotny styl życia z wyborem aktywności na całe życie oraz kształtowania postaw sprzyjających całożyciowej aktywności fizycznej

M1A_U11
wiedza
opiskod

- student posiada podstawową wiedzę z zakresu kultury fizycznej

M1A_W02


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Rzeźba s.2 o 30 0 Ćw 30h
Ćw [Z]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10694