Katalog ECTS

Podstawy Rzeźby

Pedagog: dr hab. Tomasz Sobisz
Asystent/ci: dr Małgorzata Wiśniewska

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie z oceną

opis przedmiotu

Cel poznawczy: zdobycie umiejętności i fundamentalnej wiedzy dotyczącej realizacji prac artystycznych związanych z rzeźbą figuratywną , wprowadzenie studenta w ustawiczne obserwowanie natury rozumiane jako fundamentalne narzędzie do poznawania i rozumienia form , kształtów i zasad rzeźby oraz wiedzę dotyczącą umiejętności warsztatowych w dziedzinie rzeźby.

Cel kształcący: zainicjowanie i rozbudzanie indywidualnych postaw , osiągnięcie elementarnej sprawności warsztatowej rozwijanie talentu plastycznego w postaci pogłębiania umiejętności tworzenia rzeźby studyjnej oraz nabywanie podstawowych umiejętności potrzebnych do wyrażania intencji twórczych .

skrócony opis przedmiotu

Podstawy rzeźby w oparciu o studium z natury.

sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenia

zakres tematów

Kompozycje oparte o gruntowne studium z natury, modelowane w glinie w skali 1:1 oraz innej skali, przez akt pełny, popiersie , portret oraz realizacje reliefowe.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Sculpture 1,2 Taschen ISBN 978-38228-5080-0

Anatomia dla artystów Sarah Simblet Wydawnictwo Arkady ISBN 8321342833

Wydawnictwa ilustrowane z zakresu historii Sztuk Pięknych powiązanych z rzeźbą , dokumentujące przykłady dokonań wybitnych przedstawicieli gatunku.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

plenery rzeźbiarskie

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zdanie przez kandydatów egzaminu wstępnego

założenia wstępne

Umiejętności rzeźbiarskie wynikające z naturalnych predyspozycji i indywidualnego utalentowania studentów.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie , potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

K_K01 ( odpowiednik A2_K01,A2_K02 )
umiejętności
opiskod

 posiada rozwinięte umiejętności umożliwiające tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych 

umie realizować własne koncepcje artystyczne posługując się narzędziami warsztatu artystycznego w zakresie rzeźby i pokrewnych specjalności 

 posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzenia zdolności tworzenia 

AJA_U01(odpowiednik A2_U11) AJA_U02(odpowiednik A2_U12) AJA_U06(odpowiednik A2_U16)
wiedza
opiskod

dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat kontekstu historycznego i kulturowego sztuk plastycznych i ich związków z różnymi elementami współczesnej rzeczywistości oraz samodzielnie i twórczo rozwija wiedzę w obszarze rzeźby.

AJA_W02(odpowiednik A2_W09)


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Rzeźba s.2 d 180 11 Ćw 180h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10701