Katalog ECTS

Technologia ceramiki

Pedagog: dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Ocena zaliczająca składa się z ocen cząstkowych , biorących pod uwagę zarówno obecność na zajęciach , a więc zaangażowanie studenta w wykonywane zadanie i umiejętność zdyscyplinowania swojej pracy, jak i stopień przyswajania zdobywanych umiejętności i wiadomości z zakresu technik ceramiki artystycznej i stosowania ich w realizowanie zadania. Pod uwagę jest też brane wywiązanie się ze wszystkich składowych przewidzianego programu zajęć, a także zakończenie całego cyklu technicznego wykonywanego projektu.

opis przedmiotu

Wstępne zapoznanie się przez studenta z technologią ceramiki umożliwiające mu na III roku studiów wybranie tej specjalizacji . Niezbędna wiedza z zakresu technologii dająca możliwość wyboru i dostosowania różnych technik ceramicznych potrzebnych w pracy artysty ceramika. Umiejętność posługiwania sie technikami, umożliwiającymi ręczne wykonanie pracy przez studenta oraz pełnym procesem technologicznym, pozwalającym mu tą pracę wypalić i ukończyć .

skrócony opis przedmiotu

Zasadnicza wiedza z zakresu technologii ceramiki artystycznej oraz podstawowe umiejętności do wykonania przez studenta formy rzeźbiarskiej lub malarstwa w tworzywie ceramicznym.

sposób realizacji przedmiotu

Realizacja projektowanych przez studentów rzeźbiarsko malarskich odpowiedzi na zadane im do wyboru tematy, za pomocą używanych w ceramice podstawowych metod ręcznego budowania form w tworzywach ceramicznych. Na podstawie wiadomości zdobytych na wykładzie z technologii ceramiki studenci zapoznają się z możliwościami wykonywania do własnych prac zróżnicowanych receptur szkliw artystycznych i mas ceramicznych, które utrwalają w czasie ćwiczeń w laboratorium pracowni ceramiki.

zakres tematów

Realizacja jednego zadania ,wybranego przez studenta, z  propozycji  podanych przez prowadzącego

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Pravoslav Rada ,,Techniki Ceramiki Artystycznej''1993r

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

brak

założenia wstępne

brak

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

K_K01 AJA_K01(odpowiednik A2_K01 , A2_K02)
umiejętności
opiskod

Umie realizować własne koncepcje artystyczne posługując się narzędziami warsztatu artystycznego w zakresie ceramiki artystycznej

K_U02
wiedza
opiskod

umie tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi

K_W03 AJA_W03(odpowiednikA2_W10)


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Rzeźba s.3 o 30 1 Prac. proj. 30h
Prac. proj. [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10710