Katalog ECTS

Lektorat B2

Pedagog: Oxford Language Centre Szkoła języków obcych

Pole Opis
forma/typ zajęć lektorat;
język wykładowy angielski;
metody i kryteria oceniania

Ocena aktywności studentów na ćwiczeniach, testów cząstkowych ze słownictwa i struktur gramatycznych oraz kolokwium na koniec semestru.

opis przedmiotu

• Cel poznawczy: Student doskonali wszystkie podstawowe sprawności językowe, takie jak słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie oraz potrafi opisywać zagadnienia z zakresu sztuki, historii sztuki oraz swojego kierunku studiów.

Student wykazuje się znajomością stylów w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi i zna powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi ze studiowanym kierunkiem studiów.

 

• Cel kształcący: Student rozwija umiejętność praktycznego posługiwania się ogólnym językiem angielskim oraz językiem specjalistycznym z zakresu sztuki i swojego kierunku studiów i umie zastosować go w środowisku pracy lub w dalszym toku studiów

 

• Cel praktyczny: Student umie formułować opinie, tworzyć wypowiedzi ustne, brać czynny udział w dyskusji.

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i posiada umiejętność samooceny, konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób, podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą.

skrócony opis przedmiotu

Zajęcia mają na celu wstępne przygotowanie studentów do podejścia do egzaminu na poziomie B2+ w zakresie języka ogólnego oraz specjalistycznego ze sztuki i danego kierunku studiów. Student opanowuje poprawność językową i potrafi wykorzystać zdobyte umiejętności w codziennych sytuacjach komunikacyjnych w języku obcym i formułuje treści specjalistyczne w zakresie sztuki w swoim środowisku pracy lub w dalszym toku studiów.

sposób realizacji przedmiotu

Lektorat – ćwiczenia, dyskusje, analiza tekstu, praca w grupie i indywidualnie

zakres tematów

Semestr IV – zajęcia utrwalające nabyte dotychczas umiejętności. Zajęcia rozwijające wszystkie sprawności językowe. Słownictwo z zakresu pracy, sztuki i kierunku studiów. Czasy gramatyczne, strona czynna i bierna czasownika. Mówienie skierowane na kontrastowanie oraz wyrażanie opinii i odczuć. Wypowiedzi na temat prezentowanych przez lektora materiałów. Pisanie artykułów oraz długich wypowiedzi. Semestr kończy się egzaminem.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Christina Latham-Koenig and Clive Oxenden: English File Upper-intermediate, Third Edition, Oxford University Press, 2015

Christina Latham-Koenig and Clive Oxenden: English File Advanced, Third Edition, Oxford University Press, 2015

 

Career Paths, Art & Design, Express Publishing

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Znajomość języka obcego na poziomie B1/B2 potwierdzona wstępnym testem ocym poziom kompetencji językowych studenta.

założenia wstępne

Student rozumie standardowe wypowiedzi na tematy konkretne i abstrakcyjne, potrafi płynnie i spontanicznie porozumieć się w większości sytuacji komunikacyjnych, również tych dotyczących jej profesjonalnego środowiska i kierunku studiów.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student
A1_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

A1_K04 posiada umiejętność samooceny, konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób, podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą

A1_K01 A1_K04
umiejętności
opiskod

Student
A1_U18 jest przygotowany do współdziałania i pracy z innymi osobami w ramach prac zespołowych

A1_U22 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych na temat różnych dziedzin twórczości plastycznej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

A1_U18 A1_U22
wiedza
opiskod

Student
A1_W12 wykazuje się znajomością stylów w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi
A1_W15 zna powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi ze studiowanym kierunkiem studiów

A1_W12 A1_W15


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Rzeźba s.4 o 30 2 lektorat 30h
lektorat [E]
lektorat [Z]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10716