Katalog ECTS

Technologia metalu

Pedagog: mgr Marek Elsner

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

Proponowane przez studenta projekty są omawiane pod względem technologicznym i artystycznym. Student ma możliwość konsultacji projektu i modeli  w ramach zajęć z zachowaniem ustalonych terminów zamykających poszczególne etapy pracy. Po odpowiednim poinstruowaniu od studenta wymagana jest samodzielność w pracy z podstawowymi materiałami i narzędziami.

 

W kryteria oceniania wchodzą:

-wykonanie obydwu zadań

-jakość techniczna i artystyczna prac

-zapoznanie się z technologią przygotowania plakiety do odlewu w metalu i samodzielne przejście procesu formowania w piasku

-umiejętność przygotowania formy przestrzennej do odlewu w technice "wosku traconego"

-sposób pracy studenta nad projektami i modelami (aktywne uczestnictwo w zajęciach)

-frekwencja na zajęciach

 

opis przedmiotu

Celem jest zapoznanie studenta z podstawową technologią tworzenia plakiet i małych form przestrzennych. Nabycie umiejętność warsztatowych umożliwiających samodzielną pracę i realizację prac w metalu (wykonywanie modeli, obróbka metalu, cyzelowanie, patynowanie).

Student ma za zadanie zapoznać się z techniką „wosku traconego” oraz tworzeniem plakiet gipsowych umożliwiających powielanie (formowanie w piasku).

Zajęcia mają przygotować studenta do późniejszej pracy w kameralnej skali z wykorzystaniem technik odlewniczych oraz zwrócić uwagę na wyraz artystyczny i precyzję wykonywania danych obiektów.

 

skrócony opis przedmiotu

Student potrafi zaproponować ciekawą wypowiedź artystyczną z mocnym naciskiem na technologię i precyzję wykonania. Zajęcia mają wyczulić na jakość, i ogólnie pojętą estetykę tworzonych obiektów. Student nabiera praktycznych umiejętności do samodzielnej pracy z metalem.

sposób realizacji przedmiotu

Etapy pracy:

1. Przedłożenie tematów zadań, prezentacja przykładów, omówienie sposobu pracy oraz zapoznanie studentów z zapleczem technicznym pracowni.

2. Faza projektowa – (projekty rysunkowe i małe szkice przestrzenne w glinie lub plastelinie) -  wymagana jest akceptacja projektów.

3. Praca w gipsie nad plakietami oraz wykonanie modelu z wosku z zachowaniem wymogów technologicznych.

4. Formowanie plakiet w piasku i odlew z metalu.

5. Przygotowanie wlewów i odpowietrzeń, formowanie oraz odlew w metalu form przestrzennych.

6. Prace wykończeniowe (odcinanie wlewów, oczyszczanie, cyzelowanie i patynowanie odlewów).

 

Technologia metalu kończy się zaliczeniem ze stopniem.

zakres tematów

Dwa zadania:
1. Forma przestrzenna z rdzeniem, modelowana w wosku. Odlew w metalu metodą "wosku traconego".

2. Plakieta w dwóch wersjach wykonana w gipsie i formowana w piasku. Odlew w metalu.

 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura -brak-
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

Ukończenie i zaliczenie I roku studiów.

założenia wstępne

Znajomość podstaw kompozycji i warsztatu rzeźbiarskiego.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod
-brak-
wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Rzeźba s.4 o 30 1 Prac. proj. 30h
Prac. proj. [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10719