Katalog ECTS

Elementy geometrii wykreślnej i perspektywy

Pedagog: dr Bogumił Oświecimski

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Wykonanie pięciu prac rysunkowych w trakcie semestru

 

Preparing of five test drawings during semester.

opis przedmiotu

Poznawanie trzech metod przedstawienia przestrzeni w rysunku, rzuty Monge'a, aksonometria i perspektywa, wyznaczanie cienia.
Prawidłowe wykonywanie rysunków w trzech wspomnianych metodach, umiejętność operowania w przestrzeni trójwymiarowej przedstawionej w rysunku (np. transformacja rzutu, obrót elementu), umiejętność poprawnego wyznaczania cienia na bryłach w rysunku
rozwój wyobraźni przestrzennej prawidłowe tworzenie rysunków w trzech metodach rzutowania.

 Celem przedmiotu jest ćwiczenie wyobraźni przestrzennej, niezbędnej w dalszym cyklu nauki i pracy twórczej, uzyskanie sprawności w świadomym operowaniu w przestrzeni projektowej i umiejętności zapisu rysunkowego. Cel ten staramy się osiągnąć poznając metody przedstawienia przestrzeni w zapisie dwuwymiarowym na płaszczyźnie w 1) rzutach Monge'a, 2) aksonometrii, 3) perspektywie. Metody wyznaczania cieni przy zadanym kierunku światła.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

wykład / rozwiązywanie zadań /ćwiczenia.

 

 

zakres tematów

Rzuty Monge'a, aksonometria, perspektywa

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

„Perspektywa wykresowa dla architektów” Leon Marek Suzin Arkady Warszawa 1998 r.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie ma wymagań

wymagania wstępne
wymagania formalne

Nie ma wymagań

założenia wstępne

Nie ma wymagań

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

K_K01, A2_K01
umiejętności
opiskod

Ma kompetencje niezbędne do twórczej, autonomicznej wypowiedzi autorskiej

K_U06, A2_U14
wiedza
opiskod

Posiada wiadomości z zakresu technik rysunkowych, wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego artystycznego rozwoju.

K_W11, A2_W11


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Rzeźba s.4 o 30 1 Ćw 30h
Ćw [E]
Ćw [Z]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10720