Katalog ECTS

Plener rzeźbiarski

Pedagog: dr hab. Tomasz Sobisz

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Główne kryterium oceny to indywidualny rozwój umiejętności wyrażania treści środkami plastycznymi, nabytymi na plenerze w szeroko pojętej kreacji przestrzennej. Zaliczenie bez oceny.

opis przedmiotu
             
             
             

·        Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)

·        Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)

Praktyki wakacyjne nazywane „Plenerami” są na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku istotnym elementem kształcenia, a właściwie kształtowania przyszłego artysty rzeźbiarza. Celem pleneru jest umożliwienie pracy młodym artystom w przestrzeni otwartej, w warunkach odmiennych niż znane do tej pory, we wszystkich technikach rzeźbiarskich, oraz co najistotniejsze, umożliwienie studentom realizacji pierwszych indywidualnych projektów w przestrzeni publicznej. Duże spektrum materiałów dostępnych na plenerach  wraz z  przestrzenią, stwarza nowe możliwości. Pozwala zetknąć się z realnymi problemami i trudnościami warsztatowymi, ale też pozwala zobaczyć i odczuć finalny efekt – realizację w materiale.

Oprócz celu zasadniczego, jakim jest uzbrojenie studenta w umiejętności warsztatowe ( posługiwanie się narzędziami, pogłębianie lub zapoznanie się od podstaw z właściwościami materiału; kamień, drewno, metal, beton, żywice…), jest jeszcze wzajemne odkrywanie charakterów, znacznie bliższe poznanie osobowości każdego z uczestników ( nie wyłączając profesorów). Jest to doświadczenie spójności tej grupy zawodowej, cementujące przyjaźnie. Dla artysty ważne jest ciągłe doświadczanie i otwarcie na wszelką wzajemność.

Tematy  i problemy dydaktyczne plenerów dostosowane do roczników studentów. Plenery mają charakter otwarty, wielowymiarowy, wielokierunkowy, łączy się tam różne przestrzenie sztuki. Istotne jest uposażenie studenta w profesjonalne, klasyczne i współczesne środki wyrazu, które umożliwią mu eksplorowanie własnego potencjału, który w sposób świadomy wykorzysta w samodzielnej pracy.                                                                                                                                                                                             W ramach poszerzania elementarnego języka rzeźbiarskiego, nabycia profesjonalnych umiejętności manualno-warsztatowych studenta, kładziony jest nacisk na współpracę z różnymi   pracowniami, specjalizacjami ( technologia kamienia, drewna, ceramiki, pracownie odlewnicze w metalu, technologii żywic i sylikonów..).

skrócony opis przedmiotu

Plenery są kontynuacją i rozszerzeniem programów pracowni. Organizowane są w ramach poszerzania elementarnego języka rzeźbiarskiego, nabycia profesjonalnych umiejętności manualno-warsztatowych, a przede wszystkim  zaistnienia w przestrzeni otwartej.

sposób realizacji przedmiotu

Wykłady z prezentacją dyskusja, realizacja projektów. Zaliczenia odbywają się na zakończenie każdego pleneru . Warunkiem zaliczenia jest satysfakcjonująca odpowiedź na zadane  tematy uwzględniające problemy warsztatowe  realizowane w czasie danego pleneru.

zakres tematów

Tematy  i problemy dydaktyczne plenerów dostosowane do roczników studentów. Plenery mają charakter otwarty, wielowymiarowy, wielokierunkowy, łączy się tam różne przestrzenie sztuki. Istotne jest uposażenie studenta w profesjonalne, klasyczne i współczesne środki wyrazu, które umożliwią mu eksplorowanie własnego potencjału, który w sposób świadomy wykorzysta w samodzielnej pracy.

sposób zaliczenia zaliczenie;
literatura

Obejmuje zakres programu przedmiotu Historia Sztuki a także szeroko pojętej kultury. Wymagana jest znajomość wydawnictw dokumentujących działania plenerowe , a w szczególności w dziedzinie rzeźby .Katalogi dotyczące działań w przestrzeni publicznej, land artu, oraz fachowe wydawnictwa dotyczące technik rzeźbiarskich.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Obligatoryjne plenery w ramach kierunku.

wymagania wstępne
wymagania formalne

W przypadku II roku pracownia podstaw rzeźby, projektowanie plastyczne, historia sztuki, w przypadku III roku pracownia Rzeźby, specjalizacje, historia sztuki

założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

K_K02,  jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów artystycznych AJA_K02

(odpowiednik A2_K03)

K_K03, posiada umiejętność konstruktywnej krytyki w stosunku do działań własnych i innych osób i do podejmowania refleksji na temat społecznych i etycznych aspektów związanych z twórczością artystyczną AJA_K03(odpowiednik A2_K04)

K_K04, posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań artystycznych AJA-K04(odpowiednik A2_K05)

K_K05,  posiada umiejętność współpracy z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych AJA-K05(odpowiednik A2_K05)

K_K06, posiada umiejętność prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie, także z  zastosowaniem technologii informacyjnych AJA A2_K05)_K06 (odpowiednik A2_U16)

umiejętności
opiskod

K_U02, umie realizować własne koncepcje artystyczne posługując się narzędziami warsztatu artystycznego w zakresie rzeźby i pokrewnych specjalności AJA_U02(odpowiednik A2_U12)                                                                                                                                                                                          

K_U06, posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzenia zdolności tworzenia AJA_U06(odpowiednik A2_U16)

wiedza
opiskod

K_W05,  zna i rozumie wartości subiektywnej kreacji artystycznej,

umożliwiające autonomię wypowiedzi artystycznej AJA_W05(odpowiednik A2_ W12)Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Rzeźba s.4 o 30 2 Plener 30h
Plener [Z]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10728