Katalog ECTS

Teoria mediów

Pedagog: dr hab. Małgorzata Jankowska

Pole Opis
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

aliczenie uzyskuje się w trybie semestralnym.

Wymagania dotyczące zaliczenia:

1. obecność na zajęciach.

2. uczestnictwo w zajęciach - rozumiane jako aktywne podejście do wykładu.

3. przygotowanie prezentacji: 5 semestr.

4. zaliczenie zadanych tekstów teoretycznych

 

 

Kryteria oceniania:

 

1.Twórcze podejście do wybranego tematu, znajomość pojęć, koncepcji i postaw artystów w obszarze omawianej problematyki.

2. Umiejętność łączenia faktów i wydarzeń z zakresu sztuki i teorii sztuki, historii technologii oraz wybranych pojęć z zakresu kultury.

3. Umiejętność zastosowania wiedzy oraz formułowanie pytań i odpowiedzi podczas rozmów i w przygotowanej prezentacji.

 

opis przedmiotu

Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy): Student potrafi wskazać wiodące tendencje i zagadnienia sztuk

medialnych, potrafi wymienić teoretyków, artystów oraz instytucje omawiające/zajmujące się sztuką mediów, posługuje się

pojęciami z zakresu teorii mediów. Umie określić znaczenie i rolę jaką ‘media’ pełniły w kultury i sztuki. Orientuje się w

wiodących tendencjach sztuki XX i XXIw.

 

Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności): Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w toku dalszych studiów, rozumie znaczenie posiadanej wiedzy w kontekście kierunku i wybranej specjalności. Rozumie zmiany zachodzące w obszarze kultury oraz wpływ nauki i technologii na sztukę.

 

Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne): Student portafi samodzielne formułować pytania i odpowiedzi z obszaru teorii mediów. Podejmuje dyskusję, wykazuje gotowość podjęcia nowych tematów, umie gromadzić wiedzę i wykorzystywać ją podczas konstruowania wypowiedzi krytycznych.

 

skrócony opis przedmiotu

Wykład poświęcony jest problematyce sztuki mediów w XX i XXIw. w kontekście zmian zachodzących w kulturze. Sięgając do  XVIII i XIX wiecznych odkryć i wynalazków, nowych tendencji w sztuce XXw. oraz aktualnych zjawisk i praktyk artystycznych wskazane zostaną związki pomiędzy sztuką, technologią a obszarem praktyk komunikacyjnych. Wybrane zagadnienia będą ilustrowane przykładami z zakresu sztuki Polskiej i powszechnej oraz tekstami teoretycznymi. sposób realizacji przedmiotu

Wykład z prezentacją multimedialną, uzupełniane materiałami wizualnymi, w tym, m.in.: dokumentacją projektów artystycznych, filmami autorskimi i fabularnymi, dokumentacją wystaw, omówienie wybranych tekstów z zakresu teorii mediów. Część zajęć ma charakter konwersatoryjny.

zakres tematów

Zajęcia organizacyjne, przedstawienie warunków zaliczenia. Uwagi wstępne, problematyka definicyjna, omównienie pojęć i zagadnień, które omawiane będą w ramach wykładu.

2. Archeologia mediów wg. Siegfrieda Zielinski’go. Wprowadzenie do historii „narzędzi do słyszenia i patrzenia” oraz ich wpływ na rozwój sztuki współczesnej.

3. Pojęcia i typy kultury - zagadnienia teoretyczne.

4. Dzieło sztuki w epoce reprodukcji technicznej (o fotografii dawnej i współczesnej, film, wideo, nowe media - zagadnienia techniki i języka mediów)

5. Od sztuki kinetycznej do sztuki cybernetycznej - przegląd postaw, koncepcji i zagadnień teoretycznych.

6. Kolaż - różne formy łączenia doświadczeń (łączenie doświadczeń i form) 

7. Sztuka wobec koncepcji spektaklu: Environment, Happening, Intermedia - poszerzone obszary mediów (m.in. Fluxus, GRAVE, Nove tendencije, Dvizenije).

8. Sztuka instalacji - przegląd wybranych zagadnień.

9. Interaktywność: od rzeźby do mediów elektronicznych na podstawie wybranych zagadnień.

10. Sztuka w "epoce płynności": obserwowanie, używanie, błądzenie i upłynnianie. Przegląd wybranych zagadnień i strategii.

11. Instytucje, festiwale i wystawy sztuki mediów.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Walter Benjamin, Dzieło sztuki w dobie możliwości jego reprodukcji technicznej, w: Twórca jako wytwórca, Poznań 1975

2. Kępińska Alicja, Sztuka w kulturze płynności, Poznań 2003 (wybór)

3. Hopfinger, M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Warszawa 2002 (wybór)

4. M.Hopfinger, Kultura audiowizualna u progu XXIw., Warszawa 1997

5. U.Czartoryska, Przygody plastyczne fotografii, Słowo Obraz Terytorium, Gdańsk 2002

6. S.Sontag, O Fotografii (wybór: Świat obrazów, W Platońskiej jaskinii)

7. Lew Manovicz, Paradoksy Fotografii Cyfrowej + Język Nowych mediów (wybór)  

8. Jankowska Małgorzata, Wideo, wideo instalacja, wideo performance w Polsce w latach 1973-1994, Warszawa 2004 (wybór) 

9. R.W. Kluszczyński, Ryszard W., Obrazy na wolności. Studia z historii sztuk medialnych w Polsce, Warszawa 1998 (wybór)

10. Kluszczyński R. W. Film, wideo, multimedia – sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Rabid, Warszawa 1999

11. Zawojski Piotr, Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów, Warszawa 2012 (wybór)

12. Zawojski Piotr, Elektroniczne obrazoświaty. Między sztuką a technologiąKielce 2000 (wybór)

13. Zielinski Siegfried, Archeologia mediów. O głębokim czasie technicznie zapośredniczonego słuchania i

widzenia, OficynaNaukowa 2010 (wybór)

 

Literatura uzupełniająca:

1. Hopfinger, M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Warszawa 2002 (wybór)

2. Krajewski P., V. Kutlubasis–Krajewska (red.),  Od monumentu do marketu. Sztuka wideo i przestrzeń publiczna. Wrocław 2005

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Nie dotyczy

założenia wstępne

Nie dotyczy

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

K_K01
umiejętności
opiskod

Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z dziedziną rzeźby z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.

K_U08
wiedza
opiskod

Ma szczegółową wiedzę w zakresie dotyczącym obszarów sztuki i nauki niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie rzeźby oraz wiedzę o środkach ekspresji, a także umiejętnościach warsztatowych w pokrewnych dyscyplinach artystycznych właściwych dla studiowanego kierunku.

Dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat kontekstu historycznego i kulturowego sztuk plastycznych i ich związków z różnymi elementami współczesnej rzeczywistości oraz samodzielnie i twórczo rozwija wiedzę w obszarze rzeźby.

Wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami rzeźby oraz wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego artystycznego rozwoju.

K_W01 K_W02 K_W04


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Rzeźba s.5 o 30 2 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10733