Katalog ECTS

Medalierstwo i Małe Formy Rzeźbiarskie

Pedagog: prof. Ludmiła Ostrogórska
Asystent/ci: mgr Marek Elsner

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Ocena jest składową wielu elementów m.in. poziomu artystycznego wszystkich prac przewidzianych w semestralnym programie, zrealizowanych w materiale po uprzednim omówieniu i zatwierdzeniu projektu.

opis przedmiotu

Stawiane cele to:
• Student umie tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi
• Student jest przygotowany do podejmowania samodzielnych decyzji w zakresie projektowania i realizacji prac w zakresie medalierstwa i małej formy rzeźbiarskiej z wykorzystaniem właściwych technik i technologii

skrócony opis przedmiotu

Program pracowni obejmuje tematy i elementy tradycyjnego, jak również współczesnego medalierstwa i małej formy rzeźbiarskiej; przygotowuje do podjęcia samodzielnej drogi twórczej. Założeniem są szeroko rozumiane zagadnienia związane z wykonywaniem plakiet, medali dwustronnych, kameralnych form przestrzennych i ich różnorodne opracowania.

sposób realizacji przedmiotu

Po sformułowaniu tematów obowiązujących w danym semestrze: w I etapie przedstawienie projektów, następnie dyskusja, wybór najciekawszego rozwiązania i poszukiwanie odpowiednich form realizacji, wykonanie w uzgodnionym materiale.

zakres tematów

Zakres tematów ukierunkowany na rozwój artystyczny i pogłębianie umiejętności warsztatowych (od medalu tradycyjnego, związanego z portretem do kreacyjnego medalu autorskiego, kameralnej formy przestrzennej)

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

M. Porębski „ Sztuka a informacja”, Kraków; WL, 1986,
P. Francastel „Sztuka a technika w XIX i XX wieku”, PWN Warszawa 1966,
A. W. Florow „ Artystyczna obróbka metali” PWN Warszawa 1989,
R. Hughers „The colouring, bronzing, and patination of metals” English 1991

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Warunkiem przystąpienia do udziału w zajęciach jest zaliczona Technologii Metalu w wymiarze 60 godz. na II roku studiów.

założenia wstępne

W realizacji programu Pracowni Medalierstwa i Małych Form niezbędne jest posiadanie podstawowych umiejętności warsztatowych. Świadomy wybór tej specjalizacji pozwala na kształtowanie i rozwinięcie samodzielnej wypowiedzi artystycznej w tym obszarze.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności AJA_K01 (odpowiednik A2_K01, A2_K02)

K_K01

jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów artystycznych AJA_K02(odpowiednik A2_K03)

K_K02

posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań artystycznych AJA_K04 (odpowiednik A2_K05)

K_K04
umiejętności
opiskod

posiada rozwinięte umiejętności umożliwiające tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych AJA_U01 (odpowiednik A2_U11)

K_U01

umie realizować własne koncepcje artystyczne posługując się narzędziami warsztatu artystycznego w zakresie rzeźby i pokrewnych specjalności AJA_U02(odpowiednik A2_U12)

K_U02

umie podejmować samodzielnie decyzje w zakresie projektowania i realizacji prac artystycznych z wykorzystaniem właściwych technik i technologii AJA_U03 (odpowiednik A2_U13)

K_U03

posiada umiejętności swobodnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności oraz wiedzę o podstawach kreacji artystycznej umożliwiającą swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej AJA_U07 (odpowiednik A2_U17)

K_U07
wiedza
opiskod

ma szczegółową wiedzę w zakresie dotyczącym obszarów sztuki i nauki niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie rzeźby oraz wiedzę o środkach ekspresji, a także umiejętnościach warsztatowych w pokrewnych dyscyplinach artystycznych właściwych dla studiowanego kierunku AJA_W01(odpowiednik A2_W08)

K_W01


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Rzeźba s.5 d 120 6 Prac. art. 120h
Prac. art. [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10741