Katalog ECTS

Rysunek studyjny i kreacyjny

Pedagog: dr hab. Magdalena Góra

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie z oceną odbywa się  na podstawie prezentacji prac przygotowanej na zakończenie semestru, a także ocen cząstkowych (oceniane są poszczególne zadania, zadania domowe, przeglądy śródsemestralne).

Na kryteria oceny składają się: postępy i zaangażowanie w pracy, ilość i jakość artystyczna rysunków, obecność na zajęciach, dodatkowe prace i realizowanie własnych zainteresowań w dziedzinie rysunku i pokrewnych dziedzin (np. grafika warsztatowa, ilustracja, film, tkanina, relief itd.)

 

opis przedmiotu

Zajęcia w Pracowni rysunku mają na celu indywidualne kształcenie studenta w zakresie praktyki i teorii rysunku, poszerzanie jego wiedzy, rozbudzanie wyobraźni i zainteresowań.

 

·          Cel poznawczy: wiedza dotycząca praktyki, technik i materiałów stosowanych w rysunku; teoria rysunku (teksty krytyczne, wypowiedzi artystów…); historia rysunku: poznawanie twórczości artystów uprawiających tę formę wypowiedzi zarówno w historii sztuki jak i współcześnie

·          Cel kształcący: stałe doskonalenie umiejętności obserwacji natury i zjawisk w przestrzeni kultury; poszerzanie twórczego wykorzystywania zdobytej wiedzy; rozwijanie umiejętności interpretacji i kreacji poprzez twórcze zastosowanie zdobytych umiejętności i poznanych technik rysunkowych;

·          Cel praktyczny: zrozumienie zasad współpracy w zespole poprzez wspólne organizowanie warsztatów, plenerów, wystaw indywidualnych i wspólnych w przestrzeni publicznej;zdobycie umiejętności krytycznego obserwowania i analizowania twórczości artystycznej, a także publicznej wypowiedzi na ten temat; zrozumienie potrzeby uczenia się i rozwijania swoich umiejętności przez całe życie;

 

skrócony opis przedmiotu

Rysunek, jako podstawowy język i alfabet form plastycznych, których znajomość i umiejętność świadomego posługiwania się jest niezbędnym paradygmatem wypowiedzi artysty wizualnego. Rysunek pojmowany jest jako samodzielna wypowiedź artystyczna, jak również jako narzędzie komunikacji plastycznej (rysunek użytkowy). Proces kształcenia studentów w pracowni rysunku zakłada doskonalenie umiejętności obserwacji natury, jej interpretowania oraz rozwój zdolności kreacyjnych w odniesieniu do zjawisk kultury.

 

sposób realizacji przedmiotu

Program pracowni, którego celem jest przygotowanie studenta do samodzielnej i indywidualnej wypowiedzi artystycznej w dziedzinie rysunku, dostosowany jest do danego roku studiów, a także indywidualnych umiejętności i wrażliwości poszczególnych studentów. Na każdych zajęciach prowadzone są ogólne omówienia tematu, oraz indywidualne korekty, a okresowo (min. 2 razy w semestrze) indywidualne przeglądy prac. Dodatkowo po realizacji przez studentów określonego zadania, prowadzone będą wspólne prezentacje powstałych prac wraz z dyskusją na ich temat.

zakres tematów

Zadania studyjne: akt, martwa natura, perspektywa, wnętrze;

Zadania plenerowe: pejzaż miejski, pejzaż, studia przyrody i zwierząt;

Zadania tematyczne i problemowe: wybrane tematy na podstawie obserwacji natury, zagadnienia formalne i dotyczące technik rysunkowych, interpretowanie podanego tematu, zadania z wyobraźni;

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Wydawnictwa albumowe dotyczące historii rysunku oraz współczesnych dzieł rysunkowych, opracowania teoretyczne z zakresu teorii sztuki i rysunku, np.:

„Historia rysunku” Terisio Pignatti, Arkady

„L’histoire d’un art le dessin” J.Leymarie, G.Monnier, B.Rose  SKIRA

“The Hermitage – Western European Drawing” AAPL 

“Drawing from the modern 1880-1945” Jodi Hauptman

“New perspectives in drawing” PHAIDON

“Zasady rysunku realistycznego” R.Gill , Galaktyka

„Techniki rysunku” K.Teissig - Wyd. Artystyczne i Filmowe

 "Teoria widzenia" Władysław Strzemiński - Wydawnictwo Literackie Kraków - 1974
"Rozmowy z Francisem Baconem" Sylvester David - Zysk i S-ka Wydawnictwo - 1997
"Akt - studium idealnej formy" Clark Kenneth. PWN - 1998
"Współczesny rysunek polski" Wiesława Wierzchowska - Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe - 1982

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Przynajmniej 1 zajęcia plenerowe w semestrze.

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczenie przedmiotu Rysunek sem. 4

założenia wstępne

Umiejętność rysowania na podstawie obserwacji natury (akt i martwa natura we wnętrzu, plener) oraz kreowania rysunku na zadany temat lub problem; Wiedza i umiejętności dotyczące: kompozycji, światła, budowy formy; praktyczne umiejętności technik rysunkowych i orientacja w dziedzinie literatury problemowej;

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności AJA_K01(odpowiednik A2_K01 , A2_K02

K_K02 jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów artystycznych AJA_K02 (odpowiednik A2_K03)

K_K03 posiada umiejętność konstruktywnej krytyki w stosunku do działań własnych i innych osób i do podejmowania refleksji na temat społecznych i etycznych aspektów związanych z twórczością artystyczną

A2 _K04

A_K06 posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań artystycznych A2_K05

A_K07 posiada umiejętność prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie, także z 

zastosowaniem technologii informacyjnych A2_K06

umiejętności
opiskod

K_U03 umie podejmować samodzielnie decyzje w zakresie projektowania i realizacji prac artystycznych z wykorzystaniem właściwych technik i technologii AJA_U03(odpowiednik A2_U13)

K_U07 posiada umiejętności swobodnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności oraz wiedzę o podstawach kreacji artystycznej umożliwiającą swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej AJA_U07(odpowiednik A2_U17)

wiedza
opiskod

K_W01ma szczegółową wiedzę w zakresie dotyczącym obszarów

sztuki i nauki niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie rzeźby oraz wiedzę o środkach

ekspresji, a także umiejętnościach warsztatowych w pokrewnych dyscyplinach artystycznych właściwych dla studiowanego

kierunku AJA_W01(odpowiednik A2_W08)Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Rzeźba s.5 d 120 6 Ćw 120h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10743