Katalog ECTS

Ceramika

Pedagog: prof. Teresa Klaman
Asystent/ci: mgr Alicja Buławka-Fankidejska

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia specjalizacji i specjalności;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Ustalanie ocen zaliczeniowych odbywa się na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w czasie trwania semestru oraz obecności na zajęciach. Kurs kształcenia w Pracowni Ceramiki artystycznej kończy się aneksem do wystawy dyplomowej.

opis przedmiotu
  • Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy) Kształcenie wiedzy w obszarze tradycyjnej i współczesnej Ceramiki Artystycznej
  • Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności) Kształcenie umiejętności tworzenia prac artystycznych o wysokim stopniu oryginalności przy zachowaniu walorów warsztatowych
  • Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)Kształcenie umiejętności pracy zespołowej
skrócony opis przedmiotu

Problematyka zajęć uwzględnia indywidualne poszukiwania twórcze studentów w zakresie ceramiki i zakłada kształcenie m. in poczucia adekwatności wybranych technik ceramicznych do podejmowanych zadań, doskonalenie umiejętności technologicznych i warsztatowych, ambitnego poszukiwania nowych aspektów formalnych i kreacyjnych.

sposób realizacji przedmiotu

Zajęcia polegają na realizacji pod opieką pracowników dydaktycznych, wcześniej przedyskutowanych i zatwierdzonych projektów.

zakres tematów

Warunkiem zaliczenia jest wykonanie dwóch zadań, wybranych spośród ok .10 zaproponowanych. Istnieje możliwość realizowania tematów zaproponowanych przez samych studentów po wcześniejszej konsultacji z profesorem.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Fachowe opracowania dotyczące technologii ceramiki. Albumowe wydania dokumentujące zarówno współczesne jak i historyczne osiągnięcia artystyczne w tej dziedzinie sztuki, katalogi wystaw i innego typu prezentacji ceramicznych

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Cyklicznie -letnie warsztaty ceramiczne w Rodowie, okazjonalnie – warsztaty na terenie siedziby Wydziału Rzeźby lub za granicą

wymagania wstępne
wymagania formalne

Technologia Ceramiki

założenia wstępne

Znajomość podstaw technologii ceramiki

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

K_K01

Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań artystycznych

K_K02, K_K04
umiejętności
opiskod

Dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat kontekstu historycznego i kulturowego sztuk plastycznych i ich związków z różnymi elementami współczesnej rzeczywistości oraz samodzielnie i twórczo rozwija wiedzę w obszarze rzeźby

K_W02

Umie tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi

K_W03
wiedza
opiskod

Posiada rozwinięte umiejętności umożliwiające tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych

K_U01

Umie podejmować samodzielnie decyzje w zakresie projektowania i realizacji prac artystycznych z wykorzystaniem właściwych technik i technologii

K_U03

Posiada umiejętności swobodnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności oraz wiedzę o podstawach kreacji artystycznej umożliwiającą swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej

K_U07


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Rzeźba s.7 d 120 7 Prac. art. 120h
Prac. art. [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10771