Katalog ECTS

Projektowanie i organizacja przestrzeni

Pedagog: dr hab. Robert Kaja
Asystent/ci: mgr Przemysław Trześniak

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia specjalizacji i specjalności;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania
  • zaliczenie z oceną

Studenci otrzymują zaliczenie na podstawie minimum dwóch omówionych i wykonanych w ciągu semestru zadań. Na wysokość oceny składają się: wartość artystyczna projektu, jakość wykonania, aktywny udział w dyskusjach i korektach, umiejętność czytelnego przedstawienia projektu, frekwencja i przygotowanie do zajęć.

opis przedmiotu

Pracownia realizuje program zajęć opartych o zagadnienia styku rzeźby z architekturą, otoczeniem - przestrzenią publiczną. Tematy zadań ukierunkowane są na przyswojenie przez studenta niezbędnych wiadomości i umiejętności z zakresu: czytania planów, map i podkładów geodezyjnych, obserwacji i analizy pod kontem stosunków przestrzennych zastanej sytuacji w terenie, konstruowania idei i problemów formalnych w oparciu o kontekst kulturowy, historyczny, społeczny, wybranego miejsca. W toku zajęć student opanowuje umiejętności techniczne z zakresu: budowy modelu i makiety w skali, realizacji wizualizacji projektu w kontekście rzeczywistej sytuacji oraz przejrzystego, całościowego opisu zarówno projektu jak i elementów technicznych dotyczących realizacji. Skala trudności rozwiązywanych problemów i sposób ich wykonania odpowiada rosnącym wymaganiom na kolejnych latach pobytu w pracowni. Proces dydaktyczny wspomagają również zajęcia z zaproszonymi gośćmi - architektami lub artystami z doświadczeniem w dziedzinie współpracy rzeźbiarz - architekt.

skrócony opis przedmiotu
  • Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy) Analiza przestrzeni w terenie: topografia, strony świata, stosunki architektura – zieleń - światło, osie widokowe, dominanty.
  • Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności) Zadania realizowane są jako ćwiczenia wyrabiające umiejętności techniczne takie jak budowanie modeli i makiet, czytanie planów, projektowanie w określonej skali, wykonywanie prostych wizualizacji.

       Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne) Zdobyta wiedza służy rzeźbiarzowi do       podejmowania samodzielnego i zespołowego projektowania, także we współpracy z architektem, oraz prezentowania   publicznie przejrzystego, całościowego opisu zarówno idei projektu, jak i elementów technicznych dotyczących realizacji

sposób realizacji przedmiotu

dyskusja / rozwiązywanie zadań /ćwiczenia /realizacja projektów

zakres tematów -brak-
sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

 

Halina Taborska Współczesna Sztuka Publiczna
Ewa Rewers Postpolis

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

zajęcia z zaproszonymi gośćmi - architektami lub artystami z doświadczeniem w dziedzinie takiej współpracy w formie warsztatów

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczenie technologii Projektowanie Architektoniczno–Rzeźbiarskie

założenia wstępne

Umiejętności i wiadomości zdobyte po ukrwieniu II roku studiów na ASP  

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

K_K01, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności AJA_K01

(odpowiednik A2_K01 , A2_K02)

K_K02, jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów artystycznych AJA_K02(odpowiednik A2_K03)

K_K03, posiada umiejętność konstruktywnej krytyki w stosunku do działań własnych i innych osób i do podejmowania refleksji na temat społecznych i etycznych aspektów związanych z twórczością artystyczną AJA_K03(odpowiednik A2_K04)

K_K04, posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań artystycznych AJA-K04(odpowiednik A2_K05

K_K05,posiada umiejętność współpracy z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych AJA-K05(odpowiednik A2_K05)

K_K06, posiada umiejętność prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie, także z zastosowaniem technologii informacyjnych AJA_K06

(odpowiednik A2_K05

K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 K_K06
umiejętności
opiskod

K_U02 umie realizować własne koncepcje artystyczne posługując się narzędziami warsztatu artystycznego w zakresie rzeźby i pokrewnych specjalności AJA_U02(odpowiednik A2_U12)

K_U03 umie podejmować samodzielnie decyzje w zakresie projektowania i realizacji prac artystycznych z wykorzystaniem właściwych technik i technologii AJA_U03(odpowiednik A2_U13)

K_U04 umie zakładać i prognozować efekty prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym AJA_U04(odpowiednik A2_U14)

K_U07 posiada umiejętności swobodnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności oraz wiedzę o podstawach kreacji artystycznej umożliwiającą swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej AJA_U07(odpowiednik A2_U17)

K_U08posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z dziedziną rzeźby z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł AJA-U08(odpowiednik A2_U18)

K_U10, w sposób świadomy i odpowiedzialny podchodzi do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi AJA_U10(odpowiednik A2_U20)

K_U02 K_U03 K_U04 K_U07 K_U08 K_U10
wiedza
opiskod

K_W04 wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami rzeźby oraz wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego artystycznego rozwoju AJA_W04(odpowiednik A2_W11)

K_W04


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Rzeźba s.9 d 60 8 Prac. proj. 60h
Prac. proj. [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10787