Katalog ECTS

Seminarium pisemnej pracy magisterskiej

Pedagog: dr hab. Michał Pszczółkowski

Pole Opis
forma/typ zajęć seminarium;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Omawianie tematu pracy, jej zakresu, sposobu konstrukcji, dyskusja nad tekstem po korektach, kontrola wprowadzania zalecanych zmian i korekty.

Celem przedmiotu jest przygotowanie pracy magisterskiej na poziomie zapewniającym uzyskanie pozytywnej oceny recenzenta.

opis przedmiotu

Zajęcia mają na celu wsparcie studentów w przygotowaniu pracy magisterskiej. Studenci przygotowują projekt badawczy wybranego problemu badawczego: przedyskutowane zostaną elementy koncepcji badawczej, sformułowane problemy badawcze, postawione hipotezy oraz przygotowane narzędzia badawcze. Omówione zostaną kwestie związane z przeprowadzeniem badania oraz przygotowaniem pracy naukowej. Studenci dowiedzą się też jak należy skonstruować, wyedytować tekst oraz zaprezentować wyniki swoich badań. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przedstawienie konspektu pracy, literatury przedmiotu, a na zakończenie przedmiotu tekstu pracy, przeczytanego i skorygowanego przez prowadzącego.

skrócony opis przedmiotu

Zajęcia mają na celu wsparcie studentów w przygotowaniu pracy magisterskiej. Studenci przygotowują projekt badawczy wybranego problemu, ponadto uzyskują informacje, jak należy skonstruować, wyedytować tekst oraz zaprezentować wyniki swoich badań.

sposób realizacji przedmiotu

Przedstawienie ogólnych zasad dotyczących reguł pisania pracy i stosowania aparatu naukowego zgodnie z wymaganiami. Zajęcia prowadzone są w toku indywidualnych spotkań ze studentami, za wyjątkiem 2–3 spotkań wspólnych, podczas których wyjaśniane są ogólne zasady pisania pracy magisterskiej i stosowania tzw. aparatu naukowego.

zakres tematów

Ze względu na to, że każdy temat pracy magisterskiej jest inny – indywidualne przekazywania wskazówek dot. pisania pracy, pomoc w poszukiwaniu literatury i innych materiałów, a także korekta merytoryczna i językowa dostarczanych tekstów.

sposób zaliczenia zaliczenie;
literatura

indywidualnie dobrana w zależności od tematu pracy.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie przewidziano

wymagania wstępne
wymagania formalne

Wiedza zdobyta podczas toku studiów.

założenia wstępne

Zalecane powiązanie tematu pracy z problemami podjętymi w pracy projektowej. Prawidłowa realizacja pracy pisemnej zgodnie z zasadami pisania pracy naukowej, z zastosowaniem aparatu naukowego.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Twórcze i krytyczne postrzeganie oraz analizowanie omawianych zagadnień, aktywne uczestnictwo w dyskusji. Zdolność do refleksji nad własną postawą i twórczością artystyczną w odniesieniu do problemów omawianych podczas kolejnych spotkań.

umiejętności
opiskod

Umiejętność postawienia tez pracy magisterskiej, umiejętność stworzenia logicznie, konsekwentnie skonstruowanego konspektu, umiejętność ścisłego realizowania postawionych założeń w trakcie pisania pracy, umiejętność fachowego posługiwania się literaturą przedmiotu oraz właściwe stosowanie przypisów. Student potrafi zestawić stan badań, napisać wstęp i umiejętnie podsumować wyniki pracy. Zdobywa umiejętność właściwego pod względem tak treści, jak i formy przygotowania pracy o cechach naukowych.

wiedza
opiskod

Rozwinięcie i znaczące poszerzenie wiedzy studenta w zakresie podjętego tematu pracy magisterskiej. Dokładne poznanie literatury przedmiotu i umiejętność jej wykorzystania w toku pracy nad magisterium.Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Rzeźba s.9 d 15 7 S 15h
S [Z]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10791